2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  JGYPK
JGYPK
Egy 137 éves tra­dí­ci­ók­kal bí­ró ok­ta­tá­si in­téz­mény­ben sa­já­tít­hat­ják el a jö­vő­jü­ket meg­ala­po­zó is­me­re­te­ket azok, akik a Ju­hász Gyu­la Pedagó­gusképző Kart vá­laszt­ják, mely a rend­kí­vül szé­les kép­zé­si kí­ná­lat és az inf­rast­ruk­tu­rá­lis el­lá­tott­ság ré­vén is pél­dás he­lyet fog­lal el nem­csak a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem ka­ra­i­nak so­rá­ban, ha­nem a pe­da­gó­gus­kép­zést foly­ta­tó fel­sőok­tatási in­téz­mé­nyek or­szá­gos rang­so­rá­ban is.
Címkék: JGYPK
Homor Gé­za, a JGYPK ál­ta­lá­nos és ok­ta­tá­si dékán­helyettese a főisko­lai ha­gyo­má­nyok­ra ala­po­zott gya­kor­lat­köz­pon­tú ok­ta­tás egye­te­mi kör­nye­zet­be adap­tá­lá­sát tart­ja a kar leg­főbb erős­sé­gé­nek.
Címkék: JGYPK
2010. január 24.
Címkék: JGYPK
2010. január 24.
Címkék: JGYPK
2010. január 24.
Címkék: JGYPK
hegedus_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • PhD defense / PhD védés
  november 29.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár