2021. december 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  2. szám - 2010. február 15.  --  Iskolapad
Iskolapad
2010. február 20.
Garay Sá­ra ma­gyar szár­ma­zá­sú né­met ál­lam­pol­gár­ként Né­met­or­szág­ban is ta­nul­hat­ta vol­na le­en­dő szak­má­ját, ő azon­ban az itt­ho­ni kép­zést vá­lasz­tot­ta. Mi­ért ér­de­mes Ma­gyar­or­szá­gon ta­nul­ni, mit kap­hat az em­ber egy mul­ti­kul­turális kö­zeg­ben el­töl­tött öt év­től, mi­ért fon­tos, hogy mi­nél töb­bet utaz­zunk – Is­ko­la­pad ro­va­tunk mos­ta­ni fő­sze­rep­lő­jé­vel ezek­ről is be­szél­get­tünk.
Címkék: Iskolapad
Bezár