2021. december 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  2. szám - 2010. február 15.  --  Katedra
Katedra
A Ma­gyar Kul­tú­ra Nap­ján a ha­zai fel­ső­ok­ta­tás te­rü­le­tén vég­zett is­ko­la­te­rem­tő, nem­zet­kö­zi­leg el­is­mert mun­ká­já­ért Szent-Györ­gyi Al­bert-díj­jal tün­tet­ték ki Kir­ic­si Im­rét, az SZTE rek­torhe­lyettesét, a TTIK Al­kal­ma­zott és Kör­nye­ze­ti Ké­mia tan­szék­ének ve­ze­tő­jét.
Címkék: Katedra
Bezár