2021. december 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  2. szám - 2010. február 15.  --  Sport
Sport
2010. február 20.
Ün­ne­pi for­ma­sá­gok közt ad­ták át a 2009. évi SZTE Jó ta­nu­ló – jó spor­to­ló dí­ja­kat a TIK-ben de­cem­ber har­ma­di­kán. A fér­fi­ak­nál a vég­ered­mény a kö­vet­ke­ző­kép­pen ala­kult: 2008 után is­mét Csat­lós Má­té nyert, má­so­dik Szán­tó La­jos, míg har­ma­dik Garamvöl­gyi Má­té lett.
Címkék: Sport
A rész­le­te­ket egyen­lő­re ho­mály­ban hagy­va csak ar­ról szá­mo­lok be: fan­tasz­ti­kus évet zárt Nagy Pé­ter súly­eme­lő, a sze­ge­di Lel­ke­se­dés SK ver­seny­ző­je, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem har­mad­éves jo­gász sza­kos hall­ga­tó­ja.
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Bezár