2022. január 24., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Riport
Riport
Mo­soly­gó hosztes­zlányok a pul­tok mö­gött, in­gye­nes gyü­mölcs­ká­vé-kós­to­lás, kü­lön­bö­ző – né­mi el­len­szol­gál­ta­tás fe­jé­ben vál­lalt – szű­ré­sek; szint­mé­ré­sek az anti-oxidánsszint meg­ál­la­pí­tás­tól a vér­nyo­más­mé­ré­sig; táp­lál­ko­zá­si és élet­vi­te­li ta­nács­adás; fit­neszbe­mu­tatók és elő­adá­sok, ame­lyek szü­ne­té­ben tom­bo­lát húz­nak: ti­pi­kus egész­ség­na­pi prog­ram. Ez várt a lá­to­ga­tók­ra az I. Flavin Feel­ing Egész­ség­na­pon. No meg egy kis lá­tó­kör-szé­le­sí­tés.
Címkék: Riport
Bezár