2022. december 5., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Fókusz
Fókusz
2010. szeptember 30.
Címkék: Fókusz
2010. szeptember 30.
A Pro­fes­­szo­rok Bat­thyá­ny Kö­re sze­ge­di cso­port­el­nö­ke­ként, majd ta­valy de­cem­ber­től or­szá­gos el­nö­ke­ként Dux Lász­ló, az SZTE Bio­ké­mi­ai In­té­zet tan­szék­ve­ze­tő pro­fes­­szo­ra az utób­bi évek­ben ak­tí­van részt vett prog­ram­al­ko­tó kon­fe­ren­ci­á­kon, tu­do­má­nyos, ku­ta­tás-fej­lesz­té­si kon­cep­ci­ók ki­ala­kí­tá­sá­ban. Ti­zen­hét éves tan­szék­ve­ze­tői, több mint har­minc­éves ha­zai és nem­zet­kö­zi ku­ta­tói ta­pasz­ta­lat­tal a há­ta mö­gött a pol­gá­ri kor­mány­ban a Nem­ze­ti Erő­for­rás Mi­nisz­té­ri­um fel­ső­ok­ta­tás­ért fe­le­lős he­lyet­tes ál­lam­tit­ká­rá­vá ne­vez­ték ki a nyá­ron.
Címkék: Egyetemi ÉletFókusz
Bezár