2022. november 26., szombat English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Katedra
Katedra
2010. október 07.
Szá­mos em­ber­hez ha­son­ló­an őt is von­zot­ta gye­rek­ko­rá­ban a kincs­ke­re­sés, csak ő an­­nyi­val to­vább­ju­tott az Indi­ana Jo­nes-ra­jon­gók­nál, hogy va­ló­ban ré­gész is lett. Szak­má­ja szin­te a szen­ve­dé­lye: mi­ó­ta dip­lo­mát szer­zett, fo­lya­ma­to­san ké­pe­zi ma­gát, mert úgy ér­zi, lé­pést kell tar­ta­ni a kor­ral. Fur­csa ket­tős­ség, hi­szen mun­ká­ja a múlt ku­ta­tá­sa. Jó kér­dés, hogy ro­ha­nó vi­lá­gunk­ban hol a he­lye en­nek a szak­má­nak.
Címkék: Katedra
Bezár