2023. január 28., szombat English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  FOK
Dip­lo­ma­osz­tó után ma­gán­ren­de­lő
A Sze­ge­den 1960 óta mű­kö­dő fog­or­vos­kép­zést ha­gyo­má­nyai, ok­ta­tá­si és ku­ta­tá­si ered­mé­nyei alap­ján mél­tán tart­ják az egyik leg­erősebb­nek az or­szág­ban. Fog­or­vos­dok­tor­ok ge­ne­rá­ci­ói és a szak­ma szá­mos ki­emel­ke­dő vezető­je sze­rez­te dip­lo­má­ját a sze­ge­di is­ko­lá­ban. A 2007-től önál­ló­vá vált Fogor­vos­tu­dományi Kar­ra jelen­tkező di­á­kok­nak az itt szer­zett ok­le­vél biz­tos munkale­hetőséget és tisz­tes meg­él­he­tést biz­to­sít majd.
Címkék: FOK

A leg­töb­ben – vall­juk be ősz­in­tén – fé­lünk a fog­or­vos­ok­tól. Hi­szen ki sze­re­ti, ha a szá­já­ban fúr­nak, csi­szol­nak, eset­leg fáj­dal­mat okoz­nak ne­ki? Ám ak­kor per­sze már meg­kön­­nyeb­bül­ve só­haj­tunk fel, ha új­ra ren­del­te­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en hasz­nál­hat­juk „rá­gó­be­ren­de­zé­sün­ket”. Most itt a le­he­tő­ség, hogy a mű­sze­rek má­sik ol­da­lá­ra ke­rülj! Ha érdek­lőd­sz a bi­o­ló­gia, az or­vos- és a ter­mé­szet­tu­do­mány­ok irán­t, sze­re­ted az em­be­re­ket, szí­ve­sen se­gí­tesz a be­te­ge­ken, meg­fe­le­lő kap­cso­la­tot tud­nál ki­ala­kí­ta­ni ve­lük, és sok ener­gi­át ér­zel ma­gad­ban ah­hoz, hogy öt év alatt ke­mény mun­ká­val kész, hasz­nál­ha­tó dip­lo­mát sze­rezz, ak­kor je­lent­kezz a sze­ge­di Fogor­vos­tu­dományi Kar­ra! Nem fo­god meg­bán­ni. Hogy mi­ért?

fok
A ne­gye­dik év­től kezd­ve már va­ló­di be­te­ge­ken gya­ko­rol­nak a hall­ga­tók. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba

Mun­ka­nél­kü­li fog­or­vos ninc­s!

Meg­ala­po­zott el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti tu­dást sze­rez­hetsz, kül­föl­di rész­kép­zé­si le­he­tő­sé­gek és ta­nul­mány­utak vár­nak rád, re­mek kis kö­zös­ség­ben tölt­he­ted el a kö­vet­ke­ző öt évet, s vé­gül, de nem utol­só­sor­ban iga­zán ér­té­kes ok­le­ve­let kapsz a ke­zed­be. „Mun­ka­nél­kü­li fog­or­vos gya­kor­la­ti­lag ninc­s!” – ál­lít­ja Nagy Ka­ta­lin dé­kán. „A mi szak­mánk egyik nagy elő­nye, hogy a graduális kép­zés öt éve után a már nagy ha­gyo­má­nyok­kal ren­delkező magán­ren­delő meg­nyi­tá­sá­ra is le­he­tő­ség kí­nál­ko­zik, s a fog­or­vo­si mun­ka rend­kí­vül jó meg­él­he­tést biz­to­sít – per­sze csak ak­kor, ha va­la­ki tisz­tes­sé­ge­sen és jól dol­go­zik” – te­szi hoz­zá a pro­fesszor as­­szony.
A be­teg­el­lá­tás és a graduális, va­la­mint a poszt­gra­du­á­lis ok­ta­tás külön­bözősége mel­lett ez utób­bi kö­rül­mény – az öt­éves kép­zés vé­gén kész szak­em­be­re­ket bo­csá­ta­nak ki – a ma­gya­rá­za­ta an­nak, mi­ért volt szük­ség az ál­ta­lá­nos or­vos­kép­zés­től va­ló kü­lön­vá­lás­ra, az önál­ló kar­ala­pí­tás­ra, mely több év­ti­ze­des elő­ké­szí­tő mun­ka ered­mé­nye­ként tör­tént meg 2007-ben.
A fog­or­vos­ok ugyan­is ál­ta­lá­nos or­vos kol­lé­gá­ik­kal szem­ben – akik­nél a hat­éves kép­zést a több évig tar­tó szak­or­vos­kép­zés kö­ve­ti – a dip­lo­ma meg­szer­zé­sét kö­ve­tő na­pon tel­jes kö­rű fo­gá­sza­ti el­lá­tás­ra jo­go­sul­tak, eh­hez meg­fe­le­lő tu­dás­sal és ké­pes­sé­gek­kel ren­del­kez­nek. Nem is cso­da, hi­szen az el­ső két év ál­ta­lá­nos or­vos­tu­do­má­nyi és ala­po­zó fog­or­vos-tu­do­má­nyi tár­gya­it kö­ve­tő­en a har­ma­dik esz­tendőben, a prek­linikai tár­gyak sza­ka­szá­ban a hall­ga­tók már olyan gya­kor­la­to­kat vé­gez­nek a be­teg­el­lá­tás szi­tu­á­ci­ó­ját szi­mu­lá­ló fan­to­mo­kon, me­lye­ket a ne­gye­dik év­től kezd­ve – szo­ros szak­mai fel­ügye­let mel­lett – már va­ló­di be­te­ge­ken haj­ta­nak vég­re.

Fo­lya­ma­to­san szé­pül, fej­lő­dik

Az 1960-ban in­dult sze­ge­di fog­or­vos­kép­zés tör­té­ne­te so­rán mind­vé­gig ki­vá­ló szak­em­be­rek­kel lát­ta el az or­szá­got, ed­dig mint­egy ezer hall­ga­tó szer­zett itt dip­lo­mát. A sza­kképzőhe­lyek is szí­ve­sen lát­ják az it­te­ni di­á­ko­kat, s a fi­a­ta­lok­nak re­mek az el­he­lyez­ke­dé­si le­he­tő­sé­gük mind itt­hon, mind kül­föld­ön. Az SZTE Fogor­vos­tu­dományi Ka­ra rá­adá­sul fo­lya­ma­to­san szé­pül, fej­lő­dik: el­kö­te­le­zett a di­á­kok ku­ta­tá­si ak­ti­vi­tá­sá­nak meg­erő­sí­té­se mel­lett, s 2008-ban külföl­dről ha­za­csá­bí­tott, eu­ró­pai hí­rű ok­ta­tók­kal nö­vel­te to­vább ok­ta­tá­si és ku­ta­tá­si szín­vo­na­lát, von­ze­re­jét. A kö­zel­múlt­ban a kar épü­le­tét is kor­sze­rű­sí­tet­ték, mo­der­ni­zál­ták, az új, 35 fős tan­la­bo­ra­tó­ri­um ki­ala­kí­tá­sa és be­üze­me­lé­se le­he­tő­sé­get nyit az egy­re na­gyobb lét­szá­mú ma­gyar és an­gol nyel­vű év­fo­lyam­ok fo­ga­dá­sá­ra, és bel­ső át­szer­ve­zé­sek kap­csán pe­dig a fo­gá­sza­ti egy­ség­ké­szü­lé­kek és mun­ka­he­lyek szá­mát is si­ke­rült bő­ví­te­ni.
A sze­ge­di is­ko­la elő­nye a töb­bi ha­zai kép­ző­hel­­lyel szem­ben – a sem­mi­hez sem ha­son­lí­tó sze­ge­di egye­te­mi élet mel­lett – a vi­szony­lag kis hall­ga­tói lét­szám, il­let­ve az eb­ből ere­dő köz­vet­len ok­ta­tó-hall­ga­tó kap­cso­lat.

Bowlin­gozz az ok­ta­tód­dal és Vaj­da At­ti­lá­val!

„Hall­ga­tói ön­kor­mány­za­tunk nagy­sze­rű­en meg­ér­ti ma­gát a kar ve­ze­té­sé­vel, fi­gye­lünk az épí­tő kri­ti­ká­juk­ra, az ok­ta­tá­si te­vé­keny­sé­gün­ket nagy­ban se­gí­ti a di­á­kok vé­le­mé­nye. Ed­dig is re­me­kül tud­tunk együtt dol­goz­ni, hi­szen a ki­vá­ló lég­kört a kö­zös mun­ka mel­lett a sport­na­pok, bowl­ing­par­tik és egyéb kö­zös ren­dez­vé­nyek is meg­ala­poz­ták” – így Nagy Ka­ta­lin. Hoz­zá­te­szi: azért is fek­tet­nek igen ko­moly hang­súlyt az is­ko­la­pa­don kí­vü­li kap­cso­lat­te­rem­tés­re, mert ez ala­poz­za meg a szín­vo­na­las kö­zös mun­kát. Nagy büsz­ke­sé­gük, hogy im­már olim­pi­ai baj­nok hall­ga­tó­juk is van: a FOK-on ta­nul Pe­king egyet­len ma­gyar egyé­ni arany­ér­me­se, a EDF Démász Sze­ged sztár­ja, a ke­nus Vaj­da At­ti­la.
Szin­tén fon­tos, hogy a sze­ge­di is­ko­la rend­kí­vül jó nem­zet­kö­zi kap­cso­lat­rend­sze­ré­nek köszön­hetően a leg­te­het­sé­ge­sebb di­á­kok akár a graduális, akár a poszt­gra­du­á­lis sza­kasz­ban részt ve­het­nek kül­föl­di rész­kép­zé­se­ken is. De kül­föl­di hall­ga­tók­kal ter­mé­sze­te­sen már ide­ha­za is ta­lál­koz­hat­nak, hi­szen költ­ség­té­rí­té­ses for­má­ban an­gol nyel­vű fog­or­vos­kép­zés is fo­lyik a ka­ron.

Elérhetőség: A kar­ról és a fel­vé­te­li­ről bő­vebb in­for­má­ci­ók a www. szote.u-szeged.hu/s­toma hon­la­pon ta­lál­ha­tók, il­let­ve a 62/545-300-es, az 545-706-os te­le­fon­szá­mon és a landi@ stom­a.u-szeged.hu e-mail cí­men is kér­he­tők. A kar cí­me: 6720 Sze­ged, Ti­sza L. krt. 64.

Pin­tér M. La­jos

Bezár