2023. január 28., szombat English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  FOK
Képzési kínálat
Címkék: FOK

Az SZTE Fogor­vos­tu­dományi Ka­rán fog­or­vos szak­ra (ál­la­mi­lag fi­nan­szí­ro­zott és költ­ség­té­rí­té­ses for­má­ban) je­lent­kez­het­nek az érdek­lődők. A kép­zé­si idő tíz fél­év.

Fog­or­vos szak

A Fogor­vos­tu­dományi Ka­ron a kép­zés a töb­bi alap­szak­tól el­té­rő­en osz­tat­la­nul zaj­lik. Az ok­le­vél­ben szere­plő szak­kép­zett­ség meg­ne­ve­zé­se fog­or­vos, hasz­nál­ha­tó cím: doc­tor med­i­c­i­nae den­tari­ae, en­nek rö­vi­dí­té­se: dr. med. dent.
A fog­or­vos­kép­zés cél­ja olyan szak­em­be­rek (fog­or­vos­dok­tor­ok) ki­bo­csá­tá­sa, akik a kép­zé­si idő alatt el­sa­já­tí­tott is­me­ret­anyag, szak­mai kész­sé­gek, or­vo­si szem­lé­let és ma­ga­tar­tás alap­ján foly­tat­nak önál­ló fog­or­vo­si te­vé­keny­sé­get az egész­ség­ügyi el­lá­tás­ban úgy, hogy ezen te­vé­keny­sé­gük so­rán messze­menően fi­gye­lem­be ve­szik a be­te­gek el­té­rő sa­já­tos­sá­ga­it, em­be­ri mél­tó­sá­gát, jo­ga­it, és en­nek meg­fe­le­lő­en dön­te­nek, il­let­ve cse­lek­sze­nek. A dip­lo­mát szer­zett fog­or­vos­dok­tor­ok ké­pe­sek a szak­kép­zé­si rend­szer­be be­kap­cso­lód­ni, és an­nak si­ke­res szak­vizs­gá­val do­ku­men­tált tel­je­sí­té­se után vá­lasz­tott szak­te­rü­let­ükön mun­kát vé­gez­ni.
A kép­zés alatt a hall­ga­tók el­sa­já­tít­ják a fog­or­vos­tu­do­mány te­rü­le­té­hez tar­to­zó meg­be­te­ge­dé­sek­kel kap­cso­lat­ban a pre­ven­ció, a di­ag­nosz­ti­ka, a te­rá­pia és a re­ha­bi­li­tá­ció fel­ada­ta­it; ké­pe­sek ezen is­me­re­te­ket az alap­el­lá­tá­si gya­kor­lat­ban al­kal­maz­ni. Meg­is­me­rik a fon­to­sabb és kor­sze­rű fo­gá­sza­ti di­ag­nosz­ti­kai el­já­rá­sok és mód­sze­rek lé­nye­gét, a fo­gá­szat­ban al­kal­ma­zott anya­go­kat, ezek főbb jel­lem­ző­it, a gya­ko­ribb fog- és száj­be­teg­sé­gek, ál­ta­lá­nos be­teg­sé­gek száj­ban meg­nyil­vá­nu­ló tü­ne­te­it, ké­pe­sek dön­te­ni a fog­or­vo­si be­avat­ko­zás­ról, to­váb­bá az ál­ta­lá­nos or­vos­hoz, szak­or­vos­hoz tör­té­nő uta­lás­ról vagy egyéb intézkedés­ről. Az öt­éves fog­or­vos­kép­zést kö­ve­tő­en a je­löl­tek fog­or­vos­dok­to­ri dip­lo­mát kap­nak. Ezt kö­ve­ti a há­rom évig tar­tó szak­or­vos­kép­zé­si (re­zi­den­si) idősza­k, mely­nek si­ke­res be­fe­je­zé­sét kö­ve­tő­en fog­szak­or­vo­si ok­le­vél sze­rez­he­tő.

Bezár