2023. december 1., péntek English version
Archívum  --  2010  --  8. szám - 2010. szeptember 13.  --  Irodalom
Kon­cert­no­vel­la 2010/238.
„Na, most ké­ne kard ide fá­ból”
Címkék: IrodalomKoncertnovella

Van­nak ki­ke­rül­he­tet­len pop­dí­vák, Pász­tor An­na ilyen, per­sze ha egy­ál­ta­lán ki akar­juk ke­rül­ni. Mert az nyil­ván nem vé­let­len, hogy a SZIN szu­per­hiper­me­ganagyszín­pa­dos sztár­jai he­lyett az An­na and The Bar­bi­es majd a Balkan Fanatik kon­cert­jét vá­lasz­tom, per­sze hogy az első sor­ban, és per­sze hogy meg­sü­ke­tü­lök a ma­ra­dék hal­ló­fü­lem­re is. An­na szí­nész, tán­colt disz­kó­ban, ta­nult tánc­is­ko­lá­ban, sze­re­pelt va­ló­ság­show-ban. De ne­kem az iz­gal­mas nő, a hos­­szú lá­bú rap­per, a sze­ret­ni va­ló ri­banc, az ér­zel­mes „szőke”, az ipa­ri ze­nén ne­vel­ke­dett „vad­disz­nó”, va­gyis min­den, amit a szín­pa­don sze­re­tek. És nem va­gyok egye­dül.
Az An­na and the Bar­bi­es ze­né­je dal­la­mo­sabb, le­tisz­tul­tabb, mint a ko­ráb­bi da­lok, szö­ve­ge­i­ben és já­té­ká­ban is szel­le­me­sebb és csen­de­sebb a ban­da. En­nek el­le­né­re ren­de­sen meg­ug­rál­tat­ják a Ti­sza-par­ti né­pe­ket. Az­tán mind­járt át a sá­tor­ba, Balkan Fanatikra, itt már ta­lán ez­ren is vár­hat­ják a bu­lit. Ke­mé­nyen be­le is zúz­nak az éj­sza­ká­ba, a rit­mus és a hang­erő már szin­te fáj, egy­szer­re hul­lám­zik és ug­rál Yor­gos szor­gos sza­bad­csa­pa­ta. Később a Fanatik rap­per­lánya mel­lé meg­ér­ke­zik Pász­tor An­na is, ven­dég­ként, vis­sza­térőként ker­ge­ti őrületbe kö­zön­sé­gét. Bru­tá­lis ze­ne, bru­tá­lis pro­duk­ció, kö­zös eu­fó­ria. A ban­da szín­pad­ra hív­ná kö­zön­sé­gét, a biz­ton­sá­gi­ak ijedt nyu­szik, ma­ra­dunk érin­tés­nyi­re a kor­do­non túl. A dob­hár­tyám­nak an­­nyi, a bu­li­nak vé­ge. A Pepsi szín­pa­don a Be­at­ri­ce nyom­ja a ze­nét, de fá­radt hal­ló­já­ra­ta­i­mon a han­gok mint egy Sokol rá­dió sercegő hang­jai jut­nak át. Me­gyek ha­za, má­ra csak An­na volt. …fi­gyú, tény­leg te vagy / az ál­la­tok ki­rá­lya, / mert ki­rály a kéród, / a sé­ród meg hibát­lan…”*

SZIN Fesz­ti­vál: An­na and the Bar­bi­es – Balkan Fanatik
* An­na and the Bar­bi­es: Nyu­szi­ka

Petró János

Bezár