2023. december 1., péntek English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Irodalom
Koncertnovella - 2010/93.
Egy nap­ról „Nap­ra” jobb ze­ne­kar
Címkék: IrodalomKoncertnovella

Ha vol­tál ka­to­na, ami élet­kor kér­dé­se, vagy vol­tál ipa­ri ta­nu­ló le­pusz­tult mű­he­lyek­ben, ak­kor el tu­dod kép­zel­ni, mi­lyen a Rock­tár. Az egy­ko­ri lak­ta­nya­épü­let, mely ké­sőbb ipa­ri ta­nu­lók tan­mű­he­lyé­ül szol­gált, tu­cat­nyi fi­a­tal jó­vol­tá­ból meg­ta­lál­ta a leg­jobb funk­ci­ó­ját. Iga­zá­ból az észak-eu­ró­pai if­jú­ság épü­let­fog­la­lá­sa­i­hoz ha­son­lít­hat­nám, per­sze itt le­gá­lis ke­re­tek kö­zött. A hely te­le le­het­ne hip­pi­vel, ha nem ki­ha­ló­ban lé­vő faj­ról be­szél­nénk, és ha egy­ál­ta­lán vol­tak hip­pik Kis­kun­fél­egy­há­zán. Egy uta­zást Sze­ged­ről min­den­kép­pen meg­ér, az ál­lo­más­tól nem több, mint száz mé­ter, és kon­cer­tek után a bu­li el­tart az el­ső vo­nat in­du­lá­sá­ig.
A Nap­ra le­mez­be­mu­ta­tó kon­cert­jét a hús­vét előt­ti szom­ba­ton ren­dez­ték, szá­mom­ra ért­he­tet­le­nül ke­vés ér­dek­lő­dő je­len­lét­ében. Pe­dig a bu­li va­la­mi el­ké­pesz­tő­en hú­zós volt, s érez­ve a ben­ső­sé­ges, már-már csa­lá­di han­gu­la­tot, Bóth Mik­lós sze­mé­lyes is­me­rős­ként ke­zel­te a több­nyi­re hu­szon­éves kö­zön­sé­get. A Nap­ra és zse­ni­á­lis gi­tá­ros prí­má­sa igen ma­gas­ra tet­te a mér­cét el­ső le­me­zé­nek prog­res­­szív anya­gá­val, de az új szá­mok sem­mi­vel se ros­­szab­bak, sőt! Mind­ezt ma­ga­tok is le­mér­he­ti­tek, ha a hó­nap vé­gén le­jöt­tök a JATE Klub­ba. De előt­te vagy utá­na fel­tét­le­nül men­je­tek el a Rock­tár­ba is.

Nap­ra – Rock­tár, Kis­kun­fél­egy­há­za

Petró Já­nos

Bezár