2024. július 19., péntek English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  JGYPK
A kar jogelőd­je 1873-ban ala­kult meg Bu­da­pes­ten, 1928-ban köl­tö­zött Sze­ged­re. A ta­nár­kép­ző főisko­la 1973-ban vet­te fel a Ju­hász Gyu­la ne­vet, s 2000-től az SZTE egyik ka­ra­ként mű­kö­dik. Az ok­ta­tá­si fel­ada­to­kat 12 in­té­zet és a hoz­zájuk tar­to­zó tan­szé­kek lát­ják el. Je­len­leg 4387 hall­ga­tó­ja van, eb­ből 3300 nap­pa­li ta­go­za­tos, 104 kül­föl­di. Fel­ső­fokú szak­kép­zés­ben 1330-an vesz­nek részt.
Bezár