2024. július 19., péntek English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  JGYPK
Képzési kínálat
Címkék: JGYPK

Alap­kép­zé­si sza­kok

Az alap­fo­ko­za­tot nyúj­tó el­ső kép­zé­si cik­lus szak­mai is­me­re­te­ket ad, a vég­zés utá­ni el­he­lyez­ke­dés­hez jog­sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zot­tak sze­rin­ti mun­ka­kör be­töl­té­sé­re jo­go­sít. Egyút­tal meg­fe­le­lő el­mé­le­ti ala­po­zást is nyújt az adott szak­te­rü­le­ten a ta­nul­má­nyok foly­ta­tá­sá­hoz, a mes­ter­fo­ko­zat meg­szer­zé­sé­hez.
Az alap­kép­zés pe­da­gó­gus­jel­le­gű szak­jai:
A „ré­gi”, ha­gyo­má­nyos pe­da­gó­gus­kép­zett­sé­get köz­vet­le­nül a vég­zés után ered­ményező sza­kok.
– gyógy­pe­da­gó­gus, mű­sza­ki szak­ok­ta­tó alap­kép­zé­si szak in­for­ma­ti­ka szak­irány, óvo­da­pe­da­gó­gus, szo­ciálpedagó­gus, ta­ní­tó (és né­met, ro­mán, szlo­vák szak­irá­nyai).
Az alap­kép­zés egyéb szak­jai:
Köz­vet­len szak­kép­zett­sé­get és mes­ter­kép­zést meg­ala­po­zó sza­kok.
– andragó­gia (művelődéssz­ervező) alap­kép­zé­si szak, ének-ze­ne alap­kép­zé­si szak, ger­ma­nisz­ti­ka alap­kép­zé­si szak - né­met nem­ze­ti­sé­gi szak­irány, ké­pi áb­rá­zo­lás alap­kép­zé­si szak, rekreá­ciósz­ervezés és egész­ség­fej­lesz­tés alap­kép­zé­si szak, roman­iszti­ka alap­kép­zé­si szak – ro­mán nem­ze­ti­sé­gi szak­irány, szla­visz­ti­ka alap­kép­zé­si szak – szlo­vák nem­ze­ti­sé­gi szak­irány, tár­sa­dal­mi ta­nul­má­nyok alap­kép­zé­si szak, test­n­evelő-edző alap­kép­zé­si szak.

Mes­ter­kép­zé­si sza­kok

A mes­ter­kép­zés­ben mes­ter­fo­ko­zat és szak­kép­zett­ség sze­rez­he­tő. Ez a má­so­dik fel­ső­fokú vég­zett­sé­gi szin­t. Ez a kép­zés 2-4 fél­éves, ki­vé­ve a ta­nár­kép­zést, amely 5 fél­éves. Ez a kép­zé­si szint meg­fe­lel a ha­gyo­má­nyos kép­zés­ben szer­zett egye­te­mi vég­zett­ség­nek és szak­kép­zett­ség­nek. A mes­ter­kép­zés fel­ké­szít a dok­to­ri is­ko­lák­ban tör­té­nő ta­nul­má­nyok­ra.
Szak­mai mes­ter­sza­kok:
– al­kal­ma­zott nyel­vé­szet, andragó­gia, ki­sebb­ség­po­li­ti­ka.
Köz­ok­ta­tá­si ta­nár­sza­kok:
– egész­ség­fej­lesz­tés-ta­nár, em­ber és tár­sa­da­lom mű­velt­ség­te­rü­le­ti ta­nár, ének-ze­ne ta­nár, né­met- és nem­ze­ti­sé­gi­né­met-ta­nár, ro­mán- és nem­ze­ti­sé­gi­ro­mán-ta­nár, szak­tár­gyat ide­gen nyel­ven ok­ta­tó ta­nár (an­gol v. fran­cia v. né­met v. orosz nyel­ven), szlo­vák- és nem­ze­ti­sé­gi­szlo­vák-ta­nár, tech­ni­ka­ta­nár, test­n­evelő ta­nár, vi­zu­á­lis- és kör­nye­zet­kul­tú­ra ta­nár.
Pe­da­gó­gi­ai ka­rak­te­rű ta­nár­sza­kok:
– andragó­gus­tanár, kol­lé­gi­u­mi nevelő­tanár, könyv­tár­pe­da­gó­gia-ta­nár, minőségfe­jlesztés-­tanár, mul­ti­kul­turális ne­ve­lés ta­ná­ra, nyelv- és beszéd­fe­jlesztő ta­nár, ta­nu­lá­si- és pá­lya­ta­nács­adá­si-ta­nár.

Fel­ső­fokú szak­kép­zé­sek (FSZ)

2 éves kép­zé­sek, me­lyek első­sor­ban szak­mai is­me­re­tek és kész­sé­gek át­adá­sá­ra kon­cent­rál­nak.
Az ide fel­vet­tek hall­ga­tói jog­vi­szon­­nyal ren­del­kez­nek, s an­nak min­den elő­nyét él­ve­zik. Az alap­kép­zé­si és mes­ter­kép­zé­si sza­kok­kal pár­hu­za­mo­san is vé­gez­he­tők.
A JGYPK-n in­du­ló FSZ-képzések: ál­ta­lá­nos rend­szer­gaz­da; csec­semő- és kisgy­er­mek­gon­do­zó-n­evelő; ener­ge­ti­kai mér­nök­as­­szisz­tens; gaz­dál­ko­dá­si me­ne­dzser­as­­szisz­tens; gaz­da­sá­gi ide­gen-nyel­vű lev­elező; gé­pi­pa­ri mér­nök­as­­szisz­tens; há­ló­za­ti in­for­ma­ti­kus; hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si tech­no­ló­gus; ide­gen­for­gal­mi szak­me­ne­dzser; ide­gen­nyelvi kom­mu­ni­ká­tor; if­jú­ság­se­gí­tő; in­for­ma­ti­kai sta­tisz­ti­kus és gaz­da­sá­gi ter­vező; in­téz­mé­nyi kom­mu­ni­ká­tor; kép­zé­si szak­as­­szisz­tens; kö­zös­sé­gi-ci­vil szer­ve­ző; kül­gaz­da­sá­gi üz­let­kö­tő; mec­ha­tro­ni­kai mér­nök­asz­­szisz­tens; mé­dia­tech­no­ló­gus as­­szisz­tens; mezőgaz­dasá­gi me­ne­dzser­as­­szisz­tens; mo­de­rá­tor; mű­sza­ki in­for­ma­ti­kai mér­nök­as­­szisz­tens; saj­tó­tech­ni­kus; sport­kom­mu­ni­ká­tor; te­le­ví­zió­mű­sor-gyár­tó szak­as­­szisz­tens; tit­kár­ság­ve­ze­tő; ven­dég­lá­tó szak­me­ne­dzser; vil­la­mos­mér­nök-as­­szisz­tens; webpro­gramozó. Együtt­mű­kö­dés­ben a GTK-val: ban­ki sza­kü­gy­in­téző; kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zá­si me­ne­dzser; pénz­ügyi sza­kü­gy­in­téző; szám­vi­te­li sza­kü­gy­in­téző.

Bezár