2024. július 19., péntek English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  JGYPK
A pe­da­gó­gus­kép­zés elit­je
Egy 137 éves tra­dí­ci­ók­kal bí­ró ok­ta­tá­si in­téz­mény­ben sa­já­tít­hat­ják el a jö­vő­jü­ket meg­ala­po­zó is­me­re­te­ket azok, akik a Ju­hász Gyu­la Pedagó­gusképző Kart vá­laszt­ják, mely a rend­kí­vül szé­les kép­zé­si kí­ná­lat és az inf­rast­ruk­tu­rá­lis el­lá­tott­ság ré­vén is pél­dás he­lyet fog­lal el nem­csak a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem ka­ra­i­nak so­rá­ban, ha­nem a pe­da­gó­gus­kép­zést foly­ta­tó fel­sőok­tatási in­téz­mé­nyek or­szá­gos rang­so­rá­ban is.
Címkék: JGYPK

Akik ide fel­vé­te­liz­nek, nem­csak ma­gas szin­tű tu­dást, de olyan oda­fi­gye­lést is kap­nak ta­ná­ra­ik­tól, ami­lyet a kö­zép­is­ko­lák kö­zül sem mind­egyik ké­pes fel­mu­tat­ni.

jgypk
A JGYPK mű­vé­sze­ti alap­kép­zé­sei ked­vel­tek a fi­a­ta­lok kö­ré­ben. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba

Ma­gas presz­tí­zsű kép­zés

A ka­ron idén 17 alap­kép­zés, 23 mes­ter­kép­zés és 32 fel­ső­fokú szak­kép­zés in­dul. Az alap­kép­zé­sek el­vég­zé­se után nyi­tott az út a munkaerőpi­ac, a mes­ter­szin­tű kép­zés és azon ke­resz­tül akár a ta­nár sza­kos dip­lo­ma fe­lé.
„A JGYPK az egye­tem leg­szé­le­sebb kép­zé­si le­he­tő­sé­ge­ket nyúj­tó ka­ra, ami azért fon­tos, mert bár­me­lyik hall­ga­tó kön­­nyen meg­ta­lál­hat­ja a szá­má­ra meg­fe­le­lő sza­kot. A kar min­den alap­kép­zé­sé­hez tar­to­zik ta­ná­ri mes­ter­szak, ugyan­ak­kor or­szá­gos szin­ten is ki­emel­ke­dő szá­mú a pe­da­gó­gi­ai ka­rak­te­rű ki­egé­szí­tő ta­ná­ri mes­ter­sza­kos kí­ná­lat. A pe­da­gó­gus ka­ri jel­le­get adó sza­kok si­ke­res­sé­ge ma már el­vi­tat­ha­tat­lan ve­ze­tő sze­re­pet ad ezen a te­rü­le­ten az SZTE és a pedagó­gusképző ka­ra szá­má­ra” – eme­li ki Ga­lam­bos Gá­bor, a kar dé­kán­ja.
A bo­lo­gnai rend­szer­ben a ta­nár­kép­zés át­ke­rült a mes­ter­szint­re, így a JGYPK fő pro­fil­ja a tanárképzés­ről a pe­da­gó­gus­kép­zés­re vál­to­zott. Nagy hang­súlyt fek­tet­nek ezért az új mes­ter­kép­zé­sek­re, a fel­nőt­tképzési sza­kok­ra, va­la­mint új irány­ként a szo­ciálpedagó­gus alap­kép­zés is meg­je­lent. A spe­ci­á­lis és köz­ked­velt mű­vé­sze­ti alap­kép­zé­sek (ének-ze­ne, ké­pi áb­rá­zo­lás) el­vég­zé­se ki­vá­ló le­he­tő­sé­get biz­to­sít akár a ta­ná­ri, akár a mű­vé­szi pro­fi­lú mes­ter­kép­zé­sek­re va­ló be­lé­pés­re. Ter­mé­sze­te­sen szin­tén in­dul­nak a már ha­gyo­má­nyos és nép­sze­rű óvo­da­pe­da­gó­gus, gyógy­pe­da­gó­gus és ta­ní­tó sza­kok is. „Az itt fo­lyó mun­ka nagy­sze­rű­ség­ét mi sem bi­zo­nyít­ja job­ban, mint hogy a HVG Dip­lo­ma 2009 kü­lön­szá­má­ban meg­je­lent fel­mé­rés sze­rint a pe­da­gó­gus­kép­zés te­rü­le­tén ös­­sze­sí­tés­ben a má­so­dik lett kar; itt dol­goz­nak a leg­jobb ok­ta­tók, és a le­en­dő mun­ka­adók is a JGYPK presz­tí­zsét ér­té­ke­lik leg­ma­ga­sabb­ra a ha­zai in­téz­mé­nyek kö­zül!” – tá­jé­koz­tat Tóth Szergej dékán­helyettes.

Fo­lya­ma­tos fej­lő­dés

„A kar ab­ban a sze­ren­csés hely­zet­ben van, hogy jelen­tős össze­ge­ket tu­dott inf­rast­ruk­tu­rá­lis be­ru­há­zá­sok­ra for­dí­ta­ni. Va­la­mennyi épü­le­tün­ket fo­lya­ma­to­san fej­leszt­jük, a köz­pon­ti épü­le­tün­ket pe­dig az egye­tem ta­lán egyik leg­szebb épü­le­té­vé tud­tuk ala­kí­ta­ni az el­múlt idősza­k­ban. Szá­mí­tó­gé­pes el­lá­tá­sunk hi­bát­lan, és szin­te min­den ter­münk­ben van pro­jek­tor, amely nagy­mér­ték­ben elő­se­gí­ti a szín­vo­na­las ok­ta­tást” – hang­sú­lyoz­za Ga­lam­bos Gá­bor, majd hoz­zá­te­szi: el­kez­dő­dött az In­te­rak­tív Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi Té­ma­park vég­ső be­ren­dez­ke­dé­se, el­ké­szül­tek az intézmény hely­sé­gei, he­lyük­re ke­rül­tek a la­bo­rok, res­ta­u­rált szek­ré­nyek. Ez­zel egy idő­ben befe­jeződött a fő­épü­let fo­lyo­só­i­nak, lépc­sőházainak tel­jes bur­ko­lá­sa, meg­újult a „Jugyu” Hattyas so­ri cam­pusa, el­ké­szült két ok­ta­tá­si épü­let hom­lok­za­ta, há­rom épü­let fo­lyo­só­i­nak és a lépc­sőházak bur­ko­la­ta, il­let­ve az ud­va­ri bur­ko­lat fel­újí­tá­sa, befe­jeződött a Gya­kor­ló Ál­ta­lá­nos Is­ko­la hom­lok­za­tá­nak fel­újí­tá­sa is.

Az élet, ha „ju­gyus”

Szám­ta­lan ren­dez­vény te­szi fe­lejt­he­tet­len­né a „ju­gyus” di­ák­éle­tet, ame­lyek­be a kar ok­ta­tói ál­ta­lá­ban épp­úgy be­kap­cso­lód­nak, mint hall­ga­tó­ik. Gó­lya­tá­bor, lam­pi­o­nos est, gyer­tya­fé­nyes va­cso­rá­val egy­be­kö­tött gó­lya­bál, jel­mez­bál­ra épü­lő Hal­loween-­par­ty – ilyen és ha­son­ló ren­dez­vé­nyek vár­nak a hall­ga­tók­ra; va­la­mint – hogy a szak­mai prog­ra­mok­ról se fe­led­kez­zünk meg – éven­te meg­ren­de­zik az Or­szá­gos Köz­mű­ve­lő­dé­si Kon­fe­ren­ci­át és a Ju­hász Gyu­la Na­po­kat is. Az előb­bi egy hall­ga­tók ál­tal szer­ve­zett kon­fe­ren­cia, míg az utób­bi ren­dez­vény egy há­rom­na­pos kul­tu­rá­lis, mű­vé­sze­ti és já­té­kos sport­ren­dez­vényt ta­kar, ahol a leg­rá­ter­met­tebb hall­ga­tót a „Csil­lag­sze­mű Ju­hász” kitün­tető cím­mel is fel­ru­ház­zák.
A már hos­­szú ide­je mű­kö­dő Ta­má­si Áron Klub (TÁK) mel­lett meg­kezd­te mű­kö­dé­sét a Jugyu Klub. Ahogy már a ne­ve is jel­zi (SZTE JGYPK Szaba­didőközpont és Ká­vé­zó) töb­bről van szó, mint egy egy­sze­rű klub­ról: a gyö­nyö­rű és mo­dern bel­ső tér he­lyet ad hall­ga­tói és ka­ri ren­dez­vé­nyek­nek (szín­pad, vi­lá­gí­tás és hang­tech­ni­ka), a kön­­nyed szó­ra­ko­zást biz­to­sí­tó prog­ra­mok mel­lett he­lyet és időt kap­tak a tar­tal­mas szó­ra­ko­zást biz­to­sí­tó ren­dez­vé­nyek (is­meretter­jesztő előadá­sok, film­klub stb.).
És – hogy tel­jes le­gyen a kép – a fel­so­ro­lás­ból ki­hagy­ha­tat­la­nok a szak­mai tu­do­má­nyos ülé­sek és az olyan szín­vo­na­las ren­dez­vé­nyek, mint pél­dá­ul a ta­ní­tó- és óvó­kép­zés fel­ső­fokúvá vá­lá­sá­nak 50. és a sze­ge­di ta­ní­tó­kép­zés új­ra­in­dí­tá­sá­nak 10. év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból ren­de­zett ün­nep­ség, mű­vé­sze­ti ki­ál­lí­tá­sok, va­la­mint a sport­ren­dez­vé­nyek: a kor­cso­lya­est, a fürdő­par­ti, va­la­mint az aer­o­bik és az air­soft, ame­lyek ki­pró­bá­lá­sá­ra a kar szin­tén le­he­tő­sé­get kí­nál.

Elérhetőség: A kar­ról, il­let­ve a kép­zé­sek­ről a www.j­gyp­k.hu weboldalon ta­lál­ha­tók, il­let­ve a 62/546-064-es te­le­fon­szá­mon, az info@j­gyp­k.u-szeged.hu és az info­ma@j­gyp­k.u-szeged.hu (mes­ter­kép­zé­sek) kér­he­tők to­váb­bi in­for­má­ci­ók.

Nyílt nap: Böl­csé­szek­nek tar­ta­nak tá­jé­koz­ta­tót a JGYPK-s ta­ná­ri és szak­mai mes­ter­sza­kok­ról feb­ru­ár 4-én (csü­tör­tö­kön) 15 óra­kor a Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ban.

Arany Mi­hály

Bezár