2024. július 19., péntek English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  JGYPK
Si­ke­rek ré­sze­sé­nek len­ni jó
Homor Gé­za, a JGYPK ál­ta­lá­nos és ok­ta­tá­si dékán­helyettese a főisko­lai ha­gyo­má­nyok­ra ala­po­zott gya­kor­lat­köz­pon­tú ok­ta­tás egye­te­mi kör­nye­zet­be adap­tá­lá­sát tart­ja a kar leg­főbb erős­sé­gé­nek.
Címkék: JGYPK
jgypk_tanar„Si­ke­rek ré­sze­sé­nek len­ni jó. Ta­nár­ként, di­ák­ként egy­aránt. Ne­kem ezen a ka­ron ré­szem volt ben­ne a tel­jes élet­pá­lyám so­rán, és bát­ran me­rem aján­la­ni min­den jelen­tkezőnek. Ma a leg­ak­tí­vabb fi­a­tal kol­lé­gá­ink ré­gi di­ák­ja­ink. A JGYPK és jogelőd­jeinek 137 ok­ta­tá­si éve si­ker­tör­té­net, de még eb­ből is ki­emel­ke­dik az utol­só né­hány év.
Egy ös­­sze­ko­vá­cso­ló­dott, ki­vá­ló ok­ta­tói gár­da a ma­gyar fel­sőok­tatás­ban pá­rat­lan kép­zé­si szer­ke­ze­tet ho­zott lét­re, és mű­köd­tet. Meg­őriz­te a jog­előd önál­ló főisko­lai ha­gyo­má­nyo­kat – amely­nek leg­főbb eré­nye a gya­kor­lat­ori­en­tált­ság, a prak­ti­kus, köz­vet­le­nül fel­hasz­nál­ha­tó tu­dás át­adá­sa –, de má­ra meg­te­rem­tet­te eh­hez az egye­te­mi lép­té­kű ke­re­tet, kép­zé­si struk­tú­rát és inf­rast­ruk­tú­rát is. A hoz­zánk lá­to­ga­tók el­ső él­mé­nye a funk­ci­o­na­li­tást szol­gá­ló­an szép kör­nye­zet, a má­so­dik pe­dig a kép­zé­si gaz­dag­ság, amely­ben a sza­kképzéstől az élet­hos­­szig tar­tó to­vább­kép­zé­sig min­den­ki meg­ta­lál­hat­ja a fel­sőok­tatási lé­té­hez il­lesz­ke­dő sza­kot vagy sza­ko­kat.
A szak­kép­zést szol­gá­ló mo­du­lá­ris rend­szer szív­ja fel az or­szá­gos fel­ső­fokú szak­kép­zés­ben részt ve­vők kö­zel 10 szá­za­lé­kát, és szer­ve­zi a dél-al­föl­di ré­gió fel­ső­fokú szak­kép­zés­ét. Ka­rak­te­res mű­vé­szet­köz­ve­tí­tő és testkul­turális alap­szak­ja­ink a ha­gyo­má­nyok­ra épít­kez­ve mes­ter­szint­re is to­vább­vi­szik az ar­ra ér­de­mes hall­ga­tó­kat. Ne­vünk­ben a pedagó­gusképző jel­ző a kép­zé­si rend­szer ge­rin­cét adó sza­k­együttesre utal, amely a pe­da­gó­gus­kép­zé­si ver­ti­kum tel­jes­sé­gé­vel vár­ja a szak­má­ra el­hi­va­tot­tak je­lent­ke­zé­sét, hogy szol­gál­tat­has­sa az is­me­re­tek tel­jes­sé­gét, és ki­nyit­has­sa a ha­tal­mas egye­te­mi kí­ná­lat fe­lé a ka­put a mes­ter­sza­kok, kar­kö­zi kép­zé­sek, kur­zu­sok szer­ve­zé­se ré­vén.
Évek óta a szak­mai rang­sorok ele­jén áll a kar ka­te­gó­ri­á­ja min­den te­rü­le­tén. Ez nem va­la­mi cso­da vagy kü­lön­le­ges­ség, ez a fen­ti­ek mi­att ma­gá­tól ér­te­tő­dő­en el­fog­lalt és ter­mé­sze­tes sze­rep.”
Bezár