2022. december 2., péntek English version
Archívum  --  2010  --  3. szám - 2010. március 1.  --  Rektorválasztás
Úton a harmadik generációs egyetem felé
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­met 2003 óta irá­nyí­tó Sza­bó Gá­bor pro­fes­­szor büsz­ke ar­ra, hogy az in­téz­mény a gaz­da­sá­gi vál­ság el­le­né­re több mint 20 mil­li­árd fo­rint be­ru­há­zá­si for­rást nyert el, gaz­dál­ko­dá­sa sta­bil, ok­ta­tá­si, ku­ta­tá­si te­vé­keny­sé­ge itt­hon és kül­föld­ön egy­aránt el­is­mert. A rek­to­ri poszt­ra új­ra pá­lyá­zó pro­fes­­szor úgy lát­ja; az egye­tem a kö­vet­ke­ző tíz év­ben is biz­tos mun­ka­hely és a ha­zai fel­ső­ok­ta­tás meg­ha­tá­ro­zó sze­rep­lő­je lesz.
Címkék: Rektorválasztás

– Idén ün­nep­le­jük a sze­ge­di fel­ső­ok­ta­tá­si in­teg­rá­ció tíz­éves ju­bi­le­u­mát. Men­­nyi­re tel­je­sül­tek a kez­de­ti re­mé­nyek?
– A ha­zai fel­ső­ok­ta­tás egyik meg­ha­tá­ro­zó in­téz­mé­nye­ként tart­ja szá­mon, mind a tu­do­má­nyos, mind pe­dig a tár­sa­dal­mi köz­élet a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­met. Szá­mos adat bi­zo­nyít­ja, hogy az SZTE az el­múlt tíz év­ben men­­nyi­sé­gi és mi­nő­sé­gi szem­pont­ból is ha­tal­mas elő­re­lé­pé­se­ket tett. Csak né­hány pél­da: két­sze­re­sé­re nőtt az OKM-támogatásunk, há­rom­szo­ro­sá­ra a ha­zai és kül­föl­di for­rá­sok­ból szár­ma­zó ku­ta­tás-fej­lesz­té­si, in­no­vá­ci­ós be­vé­te­lünk, s ör­ven­de­te­sen emel­ked­tek az el­ső he­lyes hall­ga­tói je­lent­ke­zé­si szá­ma­ink. A dol­go­zói lét­szám - az egész­ség­ügyi in­teg­rá­ció nyo­mán - ezer­két­száz fő­vel gya­ra­po­dott, s így az egye­tem a ré­gió egyik leg­na­gyobb mun­ka­adó­ja. Ez­zel kap­cso­lat­ban ki­emel­ném, a gaz­da­sá­gi krí­zis el­le­né­re a mun­ka­he­lyek egye­te­mün­kön sta­bi­lak ma­rad­tak, nem kény­sze­rül­tünk tö­me­ges el­bo­csá­tá­sok­ra.
szaboInf­rast­ruk­tú­ránk is je­len­tő­sen bő­vült, elég, ha csak az újszege­di bi­o­ló­gi­ai épü­le­tet, a Dél-alföldi Neu­ro­bi­oló­giai Tu­dás­köz­pon­tot, a Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Kar új ott­ho­nát vagy az öthal­mi kol­lé­gi­um sa­ját for­rás­ból a hall­ga­tói ön­kor­mány­zat­tal kö­zö­sen meg­va­ló­sult fej­lesz­té­sét em­lí­tem. Ter­ve­ink sze­rint a fel­újí­tott épü­let­ben, a Bu­da­pes­ti út mel­lett kap majd he­lyet a köz­nyelv­ben szu­per­lé­zer­nek ne­ve­zett uni­ós tu­do­má­nyos nagy­be­ru­há­zás egyik ad­mi­niszt­rá­ci­ós köz­pont­ja is.
A men­­nyi­ség­ori­en­tált nö­ve­ke­dés mi­nő­sé­gi fej­lő­dést is ered­mé­nye­zett: ok­ta­tó­ink 71 szá­za­lé­ká­nak – több mint nyolc­száz kol­lé­gá­nak – van tu­do­má­nyos, CSc, Phd, DLA mi­nő­sí­té­se, ami egye­dül­ál­ló az or­szág­ban. Ok­ta­tó­ink kö­zül 19 pro­fes­­szo­runk aka­dé­mi­kus, 139-en az MTA dok­to­rai, ti­zen­egyen Szé­ché­nyi­-, ti­zen­öten Szent-Györgyi-díjasok. Az egye­te­men ti­zen­két, a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia ál­tal tá­mo­ga­tott ku­ta­tó­cso­port mű­kö­dik. Ti­zen­ki­lenc dok­to­ri is­ko­lánk van im­már, a DLA-n kí­vül a tel­jes dok­to­ri kí­ná­lat­tal vár­juk a ha­zai és kül­föl­di dok­toran­dusz hall­ga­tó­kat.
Sze­ret­ném hang­sú­lyoz­ni, mind­eze­ket az ered­mé­nye­ket csa­pat­mun­ká­val ér­tük el. Ah­hoz, hogy az SZTE a kö­vet­ke­ző év­ti­zed­ben is sta­bil mun­ka­hely, az eu­ró­pai fel­ső­ok­ta­tá­si tér­ség meg­be­csült tag­ja és ki­vá­ló al­ma ma­ter ma­rad­jon, az egye­tem min­den pol­gá­rá­nak a sa­ját te­rü­le­tén a ma­xi­mu­mot kell nyúj­ta­nia.
– 2003 és 2006 után im­már har­ma­dik rek­to­ri cik­lu­sá­ra nyúj­tot­ta be pá­lyá­za­tát. Mi­lyen sze­mé­lyes mo­ti­vá­ci­ók ve­zet­ték?
– Az el­in­dí­tott fej­lő­dést to­vább erő­sít­ve mun­ka­tár­sa­im­mal kö­zö­sen, az egye­tem pol­gá­ra­i­nak együt­tes cse­lek­vé­sé­vel sze­ret­ném el­vin­ni az SZTE-t a har­ma­dik ge­ne­rá­ci­ós egye­te­mig. A har­ma­dik ge­ne­rá­ci­ós uni­ver­si­tas az ok­ta­tás, ku­ta­tás és tu­dás­meg­osz­tás hár­mas pil­lé­rén áll, ami biz­to­sít­ja az egyen­súlyt az elit- és tö­meg­kép­zés, az alap- és al­kal­ma­zott tu­do­mány kö­zött, s meg­te­rem­ti a tu­dás­meg­osz­tást, mely­nek ré­vén az adó­fi­ze­tők, ered­mé­nye­ink is­me­re­té­ben to­vább tá­mo­gat­ják majd az SZTE ok­ta­tá­si ki­vá­ló­sá­gát, K+F+I ak­ti­vi­tá­sát.
A rek­tor nem ve­ze­ti, ha­nem a kép­vi­se­le­ti de­mok­rá­cia sza­bá­lyai sze­rint irá­nyít­ja az in­téz­ményt. Az én ve­zér­fo­na­lam az SZTE szer­ve­ze­ti és mű­kö­dé­si sza­bály­za­ta, ez ha­tá­roz­za meg te­vé­keny­sé­ge­met. A leg­főbb dön­tés­ho­zó szer­vünk a de­mok­ra­ti­ku­san vá­lasz­tott, le­gi­tim, 49 ta­gú sze­ná­tus, mely­nek tag­ja va­la­men­­nyi kar dé­kán­ja és egy-­e­gy ve­ze­tő ok­ta­tó­ja, va­la­mint az Egye­te­mi Hall­ga­tói Ön­kor­mány­zat de­le­gált­jai.
A dön­té­sek elő­ké­szí­té­sé­ben fon­tos sze­rep há­rul a Rek­to­ri Ta­nács­ra, az ope­ra­tív mun­ká­ban pe­dig a Rek­to­ri Ka­bi­net­re, a rek­torhe­lyette­sekre és a hoz­zá­juk kap­cso­ló­dó igaz­ga­tó­sá­gok­ra. A jö­vő­ben sem kí­vá­nok vál­toz­tat­ni ezen irá­nyí­tá­si struk­tú­rán, csak an­­nyi­ban, hogy ja­vas­la­tot te­szek a Pro­fes­­szo­ri Ta­nács lét­re­ho­zá­sá­ra. A ti­zen­két kar pro­fes­­szo­ri-ta­ná­ri tes­tü­le­té­nek el­nö­ké­ből, va­la­mint a Sze­ge­di Aka­dé­mi­ai Bi­zott­ság El­nö­ké­ből ál­ló tes­tü­le­tet el­kép­ze­lé­se­im sze­rint stra­té­gi­ai, in­téz­mény­fej­lesz­té­si kér­dé­sek­ben egyet­ér­té­si jog il­let­né meg a sze­ná­tus dön­té­se­i­vel kap­cso­lat­ban.

NÉVJEGY
Sza­bó Gá­bor 1953-ban Kar­ca­gon szü­le­tett. Ok­le­ve­les gé­pész­mér­nö­ki dip­lo­má­ját 1976-ban kap­ta az Élel­mi­szer­ipa­ri Tech­no­ló­gi­ai Egye­te­men Moszk­vá­ban. 1982-ben gé­pi­pa­ri gaz­da­sá­gi mér­nö­ki dip­lo­mát szer­zett a Bu­da­pes­ti Mű­sza­ki Egye­te­men. Ker­té­szet­tu­do­má­nyi dok­to­ri fo­ko­zat (1983), mű­sza­ki tu­do­mány kan­di­dá­tu­sa (1988), ha­bi­li­tált dok­tor (1998), az MTA dok­to­ra (2007). 1976-tól el­ső mun­ka­he­lye a Sze­ge­di Élel­mi­szer­ipa­ri Fő­is­ko­la, majd SZTE Mér­nö­ki Kar. Tan­szék­ve­ze­tő, in­té­zet­ve­ze­tő (1989-), ok­ta­tá­si fő­igaz­ga­tó-he­lyet­tes (1989-1993), tu­do­má­nyos fő­igaz­ga­tó-he­lyet­tes (1993-1996), ka­ri fő­igaz­ga­tó (1996-2003), SZTE Dél-al­föl­di Ag­rár­tu­do­má­nyi Cent­rum el­nöke (2000-2003). SZTE Gaz­da­sá­gi és Köz­kap­cso­la­tok rek­torhe­lyettes (2000-2003). 2003-tól az SZTE rek­tora. Szé­che­nyi Pro­fes­­szo­ri Ösz­tön­dí­jas (1998-2002), Aka­dé­mi­ai Díj (2001), 2008-tól a Ma­gyar Élelmisz­er­tu­dományi és Tech­no­ló­gi­ai Egye­sü­let el­nö­ke. 2010-ben megkapta a Nagy­vá­ra­di Egye­tem Doc­tor Hon­oris Causa címét. Je­len­leg a ma­gyar fel­ső­ok­ta­tás táv­la­ti fej­lő­dé­sét és min­den­nap­ja­it meg­ha­tá­ro­zó szer­ve­zet az el­nö­ke, tag­ja: el­nö­ke a Ma­gyar Rek­to­ri Kon­fe­ren­ci­á­nak, társ­el­nö­ke a Ku­ta­tó­egye­tem­mé Mi­nő­sí­tő Bi­zott­ság­nak, a 2009-2012-es idő­szak­ban el­lát­ja az OTKA al­el­nö­ki fel­ada­ta­it. Ta­nács­ko­zá­si jo­gú tag­ja az MTA El­nök­sé­gé­nek, a MAB plé­nu­má­nak és az FTT-nek. El­nök­sé­gi tag­ja az Eu­ró­pai Egye­te­mek Szö­vet­sé­gé­nek és tag­ja a Ku­ta­tá­si és Tu­do­mány­po­li­ti­kai Ta­nács­nak.
Ku­ta­tá­si te­rü­le­tek: Hib­rid (kon­vek­tív-mikro­hul­lámú) ener­gia­köz­lé­ses anyag­ke­ze­lés, mik­ro­hul­lá­mú hőkö­zlés el­mé­le­te és gya­kor­la­ta. Hő-, anyag- és im­pul­zus transz­port fo­lya­ma­tok vizs­gá­la­ta élel­mi­szer­ipa­ri mű­ve­le­tek­ben, el­já­rá­sok­ban. Tu­do­má­nyos köz­le­mé­nye­i­nek, ha­zai, nem­zet­kö­zi elő­adá­sa­i­nak szá­ma: 210. Társ­szer­zős tan­köny­vei szá­ma 4. Ok­ta­tá­si jegy­ze­te­i­nek szá­ma 7. Sza­ba­dal­mak szá­ma 3. Disz­cip­li­ná­ris ku­ta­tá­si és szak­ér­tői je­len­té­se­i­nek, dí­ja­zott pá­lya­mű­ve­i­nek és ta­nul­má­nya­i­nak szá­ma ös­­sze­sen 47. 1997-2009 kö­zött 11 sikeres pá­lyá­zata volt, többek között té­ma­ve­ze­tőként irányította a Kör­nye­zet és Nan­otech­noló­giai Re­gi­o­ná­lis Egye­te­mi Tu­dás­köz­pontot.

– Me­lyek pá­lyá­za­tá­nak leg­fon­to­sabb sa­rok­pont­jai?
– Ve­ze­tői el­kép­ze­lé­se­i­met 13 té­zis­ben fog­lal­tam ös­­sze, me­lyek a ku­ta­tást, az ok­ta­tást, a hall­ga­tói éle­tet, a gaz­dál­ko­dást, a szer­ve­zet­irá­nyí­tást, a szol­gál­ta­tá­so­kat mind-­mind ma­guk­ban fog­lal­ják.
El­ső cé­lom, hogy a 2006-ban Eu­ró­pai Mi­nő­sé­gi Dí­jat és ta­valy Fel­ső­ok­ta­tá­si Mi­nő­sé­gi Dí­jat nyert SZTE-ből ku­ta­tó­egye­te­met ko­vá­csol­junk. A ha­zai és nem­zet­kö­zi rang­lis­tá­kon az egye­tem és ka­rai mér­ték­adó he­lyen sze­re­pel­nek, így biz­tos va­gyok ben­ne, hogy már­ci­us­ban uni­ver­si­ta­sunk meg­kap­ja a ku­ta­tó­egye­te­mi cí­met. A cím­hez kap­cso­ló­dó fej­lesz­té­sek­re egyéb­ként már be is ad­tunk egy 3,5 mil­li­árd fo­rin­tos pá­lyá­za­tot, ame­lyet hi­ány­pót­lás nél­kül a na­pok­ban be­fo­gad­tak.
Az alap­ku­ta­tás biz­to­sít­ja a hát­te­ret az in­no­vá­ci­ós te­vé­keny­ség­hez. Két­ség­te­len, hogy ala­csony ha­zánk­ban az alap­ku­ta­tás­ra for­dí­tott ös­­szeg, biz­ta­tó azon­ban, hogy a leg­több OTKA-pályázatot mi gon­doz­zuk a ma­gyar fel­ső­ok­ta­tás­ban, és re­mé­lem, a tá­mo­ga­tá­si for­rá­sok ha­ma­ro­san nö­ve­ked­het­nek. Rend­kí­vül fon­tos­nak tar­tom, hogy az egye­te­men meg­szü­le­tő tu­do­má­nyos ered­mé­nye­ket in­teg­rál­juk a ré­gió fej­lő­dé­sé­be a K+F+I te­vé­keny­sé­gün­kön ke­resz­tül. Pri­o­ri­tást él­vez­nek az SZTE-n az anyag­tu­do­mány, a lé­zer­fi­zi­ka, az or­vos­tu­do­mány, a gyógy­szer­ké­mia, a gyógy­sze­rész­tu­do­mány, a nan­otech­noló­gia, a kör­nye­zet­vé­de­lem és a meg­úju­ló ener­gia­for­rás­ok. Szá­mos olyan ter­mé­szet­tu­do­má­nyos ered­mé­nyen ala­pu­ló fej­lesz­tés van, mely­hez szük­sé­ges szo­ci­o­ló­gi­ai ku­ta­tá­si hát­tér, az em­be­rek igé­nye­i­nek meg­is­me­ré­se, így a böl­csé­szet- és tár­sa­da­lom­tu­do­mány­ok sze­re­pe is fel­ér­té­ke­lő­dik.
– A kö­zel­múlt­ban be­fe­je­ző­dött be­ru­há­zá­sok mel­lett szá­mos új fej­lesz­tés in­dult el az SZTE-n.
– Így van. Sze­ret­ném foly­tat­ni az inf­rast­ruk­tú­ra-fej­lesz­té­si stra­té­gi­án­kat: je­len­leg is há­rom nagy­pro­jek­tünk fut (ELI, új kli­ni­kai tömb a sür­gős­sé­gi és az on­ko­ló­gi­ai el­lá­tás fej­lesz­té­sé­vel, il­let­ve a ter­mé­szet­tu­do­má­nyos-mű­sza­ki kép­zés bő­ví­té­sét szol­gá­ló Tu­dás­sé­tány). Cé­lunk, hogy az uni­ós for­rá­so­kat száz szá­za­lék­ban le tud­juk hív­ni, il­let­ve, hogy a ka­rok, in­té­ze­tek egyen­lő súl­­lyal sze­re­pel­je­nek a pá­lyá­za­tok­ban.
Pá­lyá­za­tom­ban azt is szám­ba vet­tem, mi­lyen fej­lesz­té­si igé­nyek me­rül­tek föl a ka­rok ré­szé­ről: nél­kü­löz­he­tet­len pél­dá­ul a Ze­ne­mű­vé­sze­ti Kar és a böl­csész­kar épü­le­te­i­nek fel­újí­tá­sa. A konk­rét dön­té­se­ket azon­ban a sze­ná­tus­nak kell meg­hoz­nia. Meg­ol­dást je­lent­het egy amor­ti­zá­ci­ós alap lét­re­ho­zá­sa – saj­nos ez a for­rás már év­ti­ze­dek óta hi­ány­zik az egye­tem bü­dzsé­jé­ből –, egy­szer ta­lán úgy ala­kul a fel­ső­ok­ta­tás fi­nan­szí­ro­zá­sa, hogy ezt a szám­lát be tud­juk nyúj­ta­ni.
– A fel­ső­ok­ta­tás­ról szó­ló be­szél­ge­té­sek so­rán gyak­ran szó­ba ke­rül a ka­ri és a hall­ga­tói au­to­nó­mia kér­dé­se.
– Az egye­tem­nek a kül­vi­lág fe­lé egy­sé­ges, át­fo­gó cé­lo­kat kö­ve­tő szer­ve­zet­nek kell len­nie, me­lyen be­lül ér­vé­nye­sül a ka­rok önál­ló­sá­ga. To­vább­ra is ki­ál­lok amel­lett, hogy az erős egye­tem erős ka­rok kö­zös­sé­ge. A fa­kul­tá­sok gaz­da­sá­gi­lag önál­ló­ak s au­to­nó­mok, de a stra­té­gi­ai kér­dé­sek­ben egye­te­mi fej­jel kell gon­dol­kod­nunk. To­vább­ra is ér­vé­nye­sül­nie kell a ku­ta­tói, ok­ta­tói, al­ko­tói és ta­nu­lói sza­bad­ság­nak. Pá­lyá­za­tom­ban új tí­pu­sú kap­cso­lat­ra te­szek ja­vas­la­tot a hall­ga­tók és az egye­tem­ve­ze­tés kö­zött, el­is­mer­ve ez­zel a hall­ga­tói ön­kor­mány­zat ér­dek­vé­dő és -érvényesítő sze­re­pét.
Fon­tos, hogy az SZTE fe­le­lős­sé­get vál­lal­jon hall­ga­tó­i­ért, pol­gá­ra­i­ért. En­nek ke­re­té­ben alap­kö­ve­tel­mény az esély­egyen­lő­ség, il­let­ve az, hogy a szo­ci­á­lis vé­dő­há­ló ka­rok­tól füg­get­le­nül min­den­ki szá­má­ra egy­for­ma le­gyen. Az a cé­lunk, hogy az egész­ség­ügyi in­teg­rá­ci­ó so­rán a SZTE-hez ke­rült ezer­két­száz mun­ka­vál­la­ló ha­son­ló jo­go­kat él­vez­zen, mint azok, akik már ré­gebb óta az egye­tem pol­gá­rai, eh­hez a kol­lek­tív szer­ző­dés mó­do­sí­tá­sát mi­ha­ma­rabb le kell zár­ni.
Sze­ret­ném el­ér­ni, hogy eu­ró­pai egye­tem­mé, cam­pussá vál­junk. Négy év alatt 56 szá­za­lék­kal nőtt egye­te­mün­kön az Eras­mus-pro­gram ke­re­té­ben fo­ga­dott di­á­kok szá­ma, a ha­zai fel­ső­ok­ta­tás­ból a leg­több ta­nár tő­lünk uta­zott kül­föld­re ven­dég­ok­ta­tó­ként, s hoz­zánk ér­ke­zett a leg­több ven­dég­pro­fes­­szor is.
Ha­tá­ro­zott cé­lom, hogy új len­dü­le­tet ve­gye­nek ide­gen nyel­vű kép­zé­se­ink, hi­szek a nem­zet­kö­zi elit-, mes­ter-, dok­tor­kép­zés­ben és ab­ban, hogy hos­­szú tá­von a nem­zet­kö­zi pi­a­con leg­ki­vá­lóbb ok­ta­tó­kat, ku­ta­tó­kat kell Sze­ged­re csá­bí­ta­nunk. A kül­föl­di hall­ga­tók, ok­ta­tók fo­ga­dá­sa nem el­ső­sor­ban gaz­da­sá­gi kér­dés, sok­kal in­kább ka­pocs az eu­ró­pai kul­tú­rá­hoz és tu­do­má­nyos élet­hez. Az SZTE si­ke­re­sen pá­lyá­zott uni­ós for­rá­sok­ra an­nak ér­de­ké­ben, hogy fel­ké­szít­se ok­ta­tó­it az ide­gen nyel­vű kép­zé­sek­re.
Rek­to­ri prog­ra­mom to­váb­bi fon­tos ele­me egyéb­ként az elekt­ro­ni­kus uni­ver­si­tas to­vább­épí­té­se, ezen a te­rü­le­ten ve­ze­tők va­gyunk a ha­zai fel­ső­ok­ta­tás­ban. Si­ke­res volt az elekt­ro­ni­kus lec­ke­könyv be­ve­ze­té­se, ná­lunk mű­kö­dik a leg­job­ban az ETR, s szá­mos in­for­ma­ti­kai szol­gál­ta­tás te­szi kön­­nyeb­bé a hall­ga­tók és ok­ta­tók éle­tét.
– Éles vi­ták ala­kul­tak ki a több­cik­lu­sú kép­zés be­ve­ze­té­se nyo­mán, kü­lö­nö­sen a ta­nár­kép­zés te­rén tű­nik ne­héz­nek a hely­zet.
– Meg­győ­ző­dé­sem, hogy nem sza­bad gyö­ke­re­sen fel­for­gat­ni a Bo­lo­gna­-rend­szert. Az unió és a ma­gyar kor­mány azért fo­gad­ta el, hogy egy­sé­ges, át­jár­ha­tó le­gyen az eu­ró­pai fel­ső­ok­ta­tás szisz­té­má­ja, ez biz­to­sít­ja az ok­ta­tói, hall­ga­tói mo­bi­li­tást és a dip­lo­ma nem­zet­kö­zi egyen­ér­té­kű­sé­gét is. Ha ös­­sze­fog­nak a na­gyobb ha­zai fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek, óva­to­san per­sze hoz­zá le­het nyúl­ni a tar­tal­má­hoz. Bel­gi­um­ban pél­dá­ul 4+1 éves kép­zé­si rend­szer ér­vé­nyes. Az­tán le­het mó­do­sí­ta­ni az alap­kép­zést úgy, hogy a pro­fes­sion­al jel­le­gű kép­zé­sek a mun­ka­erő­pi­ac ál­tal el­is­mert tu­dást nyújt­ják, az aca­dem­ic tí­pu­sú­ak pe­dig a mes­ter-, dok­to­ri kép­zés­re ké­szí­te­nek föl. Ami a ta­nár­kép­zést il­le­ti, bár pél­da­mu­ta­tó­nak tar­tom a há­rom sze­ge­di kar mo­dell­jét, so­kak­hoz ha­son­ló­an tá­mo­ga­tom az osz­tat­lan ta­nár­kép­zés vis­­sza­ál­lí­tá­sát és lob­biz­ni fo­gok, mint a Ma­gyar Rek­to­ri Kon­fe­ren­cia El­nö­ke, hogy az MRK plé­nu­ma is tá­mo­gas­sa szán­dé­kun­kat. Fon­tos­nak tar­tom vi­szont, hogy eb­ben az eset­ben két­sza­kos ta­ná­ro­kat ké­pez­zünk. Le­het, hogy ezek a dip­lo­mák nem lesz­nek „eu-kom­for­mak”, de a jó pe­da­gó­gu­sok­ra most ide­ha­za van nagy szük­ség! Az osz­tat­lan ta­nár­kép­zés vis­­sza­ál­lí­tá­sá­ban az SZTE fel­lép­het kez­de­mé­nye­ző­ként, de eh­hez a nagy tu­do­mány­egye­te­mek meg­egye­zé­sé­re van szük­ség.
A ter­mé­szet­tu­do­má­nyos ta­nár­kép­zés te­rén a fel­ve­he­tő hall­ga­tói lét­szám eme­lé­se ön­ma­gá­ba nem hoz ered­ményt, vis­­sza kell nyúl­ni egé­szen a köz­ok­ta­tá­sig. Az ál­ta­lá­nos és kö­zép­is­ko­lák la­bor­ja­it, esz­kö­ze­it fej­lesz­te­ni kell, pusz­tán táb­lá­val és kré­tá­val nem le­het a gye­re­kek ér­dek­lő­dé­sét fel­kel­te­ni és a szük­sé­ges tu­dást át­ad­ni.
– Szin­tén ké­nyes té­ma az egész­ség­ügy fi­nan­szí­ro­zá­sa.
– To­vább­ra is ki­ál­lok amel­lett, hogy a négy kli­ni­kai köz­pont­nak más el­lá­tó in­téz­mé­nyek­től el­té­rő fi­nan­szí­ro­zás­ra van szük­sé­ge. Eze­ken az egye­te­me­ken az év min­den nap­ján 24 órá­ban fo­lyik a ma­gas szín­vo­na­lú be­teg­el­lá­tás, itt zaj­lik a tel­jes ha­zai or­vos­kép­zés, va­la­mint a -to­vább­kép­zés, és a kül­föl­di hall­ga­tók zö­me is or­vo­si fa­kul­tá­sa­in­kon ta­nul. Ezen a te­rü­le­ten a kor­mány­zat előtt ál­ló egyik leg­fon­to­sabb fel­adat­nak a négy kli­ni­kai köz­pont kon­szo­li­dá­ci­ó­ját tar­tom. Az SZTE rek­to­ra­ként és a Ma­gyar Rek­to­ri Kon­fe­ren­cia el­nö­ke­ként is ren­ge­teg­szer szó­lal­tam föl ezért. Az or­vos­kar és kli­ni­kai köz­pont gaz­da­sá­gi önál­ló­sá­gát tá­mo­ga­tom, de a ki­sza­ka­dást nem tar­tom el­fo­gad­ha­tó­nak, mert így tel­jes az uni­ver­si­tas. A fel­ső­ok­ta­tá­si tör­vény ta­valy de­cem­be­ri mó­do­sí­tá­sa ér­tel­mé­ben a kli­ni­kai köz­pont önál­ló kincs­tá­ri szám­lá­val ren­del­kez­het, és önál­ló jo­gi sze­mély stá­tust el­nyer­ve, az Egye­tem ré­sze­ként, de tisz­ta OEP fi­nan­szí­ro­zas­sál vé­gez­he­ti gyó­gyí­tó, be­teg­el­lá­tó te­vé­keny­sé­gét.
Az egye­tem gaz­dál­ko­dá­sa sta­bil és ki­egyen­sú­lyo­zott, be­vé­te­le­ink még an­nak el­le­né­re is meg­ha­lad­ták a ki­adá­sa­in­kat, hogy a kli­ni­kai köz­pont­nak át­me­ne­ti fi­nan­szí­ro­zá­si prob­lé­mái van­nak.
– Mi­lyen sze­re­pet tölt be tá­gabb kör­nye­ze­té­ben a sze­ge­di egye­tem?
– A ré­gió ve­ze­tő in­téz­mé­nye­ként fel­ada­tunk, hogy mi ma­gunk is se­gít­sük az új mun­ka­he­lyek lét­re­ho­zá­sát, töb­bek kö­zött az­zal, hogy ku­ta­tás-fej­lesz­té­si te­vé­keny­sé­günk­kel új be­fek­te­tő­ket von­zzunk a tér­ség­be. Er­re jó pél­da szá­mos in­for­ma­ti­kai cég, de re­mé­nye­im sze­rint új vál­lal­ko­zá­so­kat csábít majd az ELI is.
El kell dön­te­ni, me­lyik út le­het si­ke­res az egye­tem szem­pont­já­ból: az a be­fe­lé for­du­ló, amely a ka­rok je­len­le­gi prob­lé­má­it sze­di cso­kor­ba, és azok meg­ol­dá­sát ígé­ri, vagy az, ame­lyik nyit a kör­nye­ze­te fe­lé, és a kül­ső ki­hí­vá­sok­ból ki­in­dul­va az egye­tem egé­sze szá­má­ra fo­gal­maz meg cé­lo­kat. Bel­ső ba­ja­ink or­vos­lá­sa na­gyon fon­tos, de csak rö­vid tá­vú bol­do­gu­lást hoz, hos­­szú tá­vú elé­ge­dett­sé­get csak ak­kor ér­he­tünk el, ha olyan cé­lo­kat kö­ve­tünk, amelyek kül­ső kör­nye­ze­tünk szá­má­ra leg­alább an­­nyi­ra hasz­no­sak, mint ön­ma­gunk­nak.
Ha el­nye­rem a sze­ná­tus bi­zal­mát, át­lát­ha­tó­an, de­mok­ra­ti­kus mó­don kí­vá­nom to­vább szol­gál­ni a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­met, az egye­te­mi pol­gá­ro­kat, Sze­ged vá­ro­sát, a ré­gi­ón­kat és a ma­gyar fel­ső­ok­ta­tást.

F. J. – P. M. L.

Bezár