2022. január 24., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  3. szám - 2010. március 1.  --  Rektorválasztás
Rektorválasztás
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem 2010. évi rek­tor­vá­lasz­tá­sán az in­téz­ményt 2003 óta irá­nyí­tó Sza­bó Gá­bor pro­fes­­szor ki­hí­vó­ja Wittmann Ti­bor pro­fes­­szor, az ÁOK I. Bel­gyó­gyá­sza­ti Kli­ni­ka igaz­ga­tó­ja. Ve­le be­szél­get­tünk ter­ve­i­ről, cél­ja­i­ról, el­kép­ze­lé­se­i­ről.
Címkék: Rektorválasztás
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­met 2003 óta irá­nyí­tó Sza­bó Gá­bor pro­fes­­szor büsz­ke ar­ra, hogy az in­téz­mény a gaz­da­sá­gi vál­ság el­le­né­re több mint 20 mil­li­árd fo­rint be­ru­há­zá­si for­rást nyert el, gaz­dál­ko­dá­sa sta­bil, ok­ta­tá­si, ku­ta­tá­si te­vé­keny­sé­ge itt­hon és kül­föld­ön egy­aránt el­is­mert. A rek­to­ri poszt­ra új­ra pá­lyá­zó pro­fes­­szor úgy lát­ja; az egye­tem a kö­vet­ke­ző tíz év­ben is biz­tos mun­ka­hely és a ha­zai fel­ső­ok­ta­tás meg­ha­tá­ro­zó sze­rep­lő­je lesz.
Címkék: Rektorválasztás
DSC_2758_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Digitális vallomások - Dr. Fráter Loránd emlékkiállítás
  december 04. - január 30.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak 2021/22 I. félév
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 28.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár