2022. október 8., szombat English version
Archívum  --  2010  --  3. szám - 2010. március 1.  --  Rektorválasztás
Rektorválasztás
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem 2010. évi rek­tor­vá­lasz­tá­sán az in­téz­ményt 2003 óta irá­nyí­tó Sza­bó Gá­bor pro­fes­­szor ki­hí­vó­ja Wittmann Ti­bor pro­fes­­szor, az ÁOK I. Bel­gyó­gyá­sza­ti Kli­ni­ka igaz­ga­tó­ja. Ve­le be­szél­get­tünk ter­ve­i­ről, cél­ja­i­ról, el­kép­ze­lé­se­i­ről.
Címkék: Rektorválasztás
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­met 2003 óta irá­nyí­tó Sza­bó Gá­bor pro­fes­­szor büsz­ke ar­ra, hogy az in­téz­mény a gaz­da­sá­gi vál­ság el­le­né­re több mint 20 mil­li­árd fo­rint be­ru­há­zá­si for­rást nyert el, gaz­dál­ko­dá­sa sta­bil, ok­ta­tá­si, ku­ta­tá­si te­vé­keny­sé­ge itt­hon és kül­föld­ön egy­aránt el­is­mert. A rek­to­ri poszt­ra új­ra pá­lyá­zó pro­fes­­szor úgy lát­ja; az egye­tem a kö­vet­ke­ző tíz év­ben is biz­tos mun­ka­hely és a ha­zai fel­ső­ok­ta­tás meg­ha­tá­ro­zó sze­rep­lő­je lesz.
Címkék: Rektorválasztás
Bezár