2022. december 8., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Riport
Mi le­szek, ha nagy le­szek?
Az egye­te­mi kur­zu­so­kon sok min­dent meg­ta­ní­ta­nak, a vé­ge fe­lé már biz­tos és – jobb eset­ben – hasz­nál­ha­tó tu­dás van a hall­ga­tók bir­to­ká­ban. Csak va­la­hogy ez még­is ke­vés­nek tü­nik, ami­kor az em­ber fia-lá­nya egy ál­lás­in­ter­jún el­fe­lej­ti a sa­ját ne­vét is. Vagy ami­kor szak­mai gya­kor­la­ti hely­re kell pá­lyáz­ni, és rá­jön, hogy azt se tud­ja, ilyen­kor mi­lyen le­he­tő­sé­gei van­nak. Az SZTE Ta­va­szi Ál­lás­bör­ze már ti­zen­ötö­dik al­ka­lom­mal igye­ke­zett se­gí­te­ni azok­nak (is), akik úgy ér­zik, nem lát­ják a fényt az alag­út vé­gén.
Címkék: Riport

„Tu­dom, hogy mi az az ál­lás­bör­ze” – hal­lot­tam egy fi­a­tal szá­já­ból alig né­hány he­te. „Majd megint jön né­hány ki­mond­ha­tat­lan ne­vü cég a TIK-be, akik ki­zá­ró­lag in­for­ma­ti­ku­so­kat vagy köz­gaz­dá­szo­kat ke­res­nek, de azt sen­ki nem fog­ja tud­ni meg­mon­da­ni, hogy mit kezd­jek a böl­csész dip­lo­mám­mal.” Nem egyen­lő esé­lyek­kel in­dul ne­ki min­den­ki az ál­lás­ke­re­sés­nek, ez nyil­ván­va­ló. Ez azon­ban nem csak a pa­pí­ron mú­lik, meg az­tán sen­ki­nek az aj­ta­ján nem ko­pog­tat­nak a cég­ve­ze­tők, hogy itt és itt vár­ja az il­le­tőt az álom­mun­ka. Ma­ga­biz­tos fel­lé­pés­sel, meg­fe­le­lő nyelv­tu­dás­sal és egy jó mo­ti­vá­ci­ós le­vél­lel né­ha olyan lé­pés­előny­be ke­rül­het az em­ber, hogy ma­ga is meg­le­pő­dik raj­ta. Ha nem is lesz egyik pil­la­nat­ról a má­sik­ra fi­lo­zó­fia sza­kos hall­ga­tó­ból ke­re­sett szoft­ver­fej­lesz­tő, azért a pa­ra­mé­te­re­ken le­het ja­ví­ta­ni.

riport
Az álláskeresés nem játék, idejekorán el kell kezdeni a felkészülést. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba
Már­ci­us 3-10. kö­zött az SZTE Kar­ri­er Iro­da szer­ve­zé­sé­ben a Tavaszi Kar­ri­er Na­pok vár­ták azo­kat, akik sze­ret­né­nek jól fel­ké­szül­ten mun­kát ke­res­ni, ha ar­ra ke­rül a sor; vagy ép­pen már pró­bál­koz­nak friss dip­lo­más­ként, de az ön­élet­raj­zuk va­la­hogy min­dig a ku­ká­ban lan­dol. A prog­ra­mo­kon va­ló rész­vé­telt elő­ze­tes je­lent­ke­zés­hez kö­töt­ték, és aki szem­fü­les volt, az szá­mos iz­gal­mas ta­pasz­ta­lat­tal le­he­tett gaz­da­gabb, pél­dá­ul egy pró­ba AC-n is részt ve­he­tett. Ez az egy­re job­ban el­ter­je­dő cso­por­tos ki­vá­lasz­tá­si mód­szer ar­ra jó, hogy a cé­gek egy egész na­pos prog­ram ke­re­té­ben fi­gyel­hes­sék meg a mun­ka­vál­la­lók prob­lé­ma­meg­ol­dó és egyéb kész­sé­ge­it, ho­gyan tud­nak csa­pat­ban dol­goz­ni stb. Így fel tud­ják mér­ni, ki az, aki leg­al­kal­ma­sabb az adott po­zí­ció be­töl­té­sé­re. Emel­lett pró­ba­in­ter­jún is ki­pró­bál­hat­ták ma­gu­kat az ér­dek­lő­dők, és a kü­lön­bö­ző elő­adá­so­kon a leg­vál­to­za­to­sabb té­mák­ban gyüjt­het­tek in­for­má­ci­ó­kat: a pá­lya­kez­dők szá­má­ra igé­nyel­he­tő tá­mo­ga­tá­sok­tól kezd­ve a si­ke­res CV- és motivá­cióslevél-írá­son ke­resz­tül a kül­föl­di mun­ka- és ösz­tön­díj-le­he­tő­sé­ge­kig. A szer­ve­zők, mint el­mond­ták, igye­kez­tek egy­sze­rü­vé ten­ni a re­giszt­rá­ci­ót, mert meg­le­pő mó­don sok­szor nem ve­szik a fá­rad­sá­got a hall­ga­tók, ha sok do­ku­men­tu­mot kell csa­tol­ni.

Ez már nem me­se!

A fen­ti mon­dat volt a szlo­gen az SZTE Ta­va­szi Ál­lás­bör­zét és a Szak­mai Gya­kor­la­ti He­lyek Bör­zé­jét hir­de­tő pla­ká­to­kon, ami úgy lát­szik, elég csá­bí­tó volt. „Az ér­dek­lő­dés na­gyobb volt, mint ami­re szá­mí­tot­tunk, jó­val túl­lép­tük a ki­tü­zött 1500-as lá­to­ga­tói lét­szá­mot” – mond­ja Fajka Ju­dit fő­szer­ve­ző. „Idén az ál­lás­bör­zén hu­szon­öt cég volt je­len, a Szak­mai Gya­kor­la­ti He­lyek Bör­zé­jén ös­­sze­sen több mint har­minc, mert egy ré­szük dél­előtt, má­sok dél­után kap­tak he­lyet. A részt­ve­vő­ket ál­ta­lá­ban mi ke­res­sük meg az évek óta meg­lé­vő, min­dig fris­sü­lő adat­bá­zi­sunk alap­ján. Más hir­de­té­si csa­tor­ná­kat is igény­be ve­szünk, ahon­nan a cé­gek, akik­kel eset­leg nem volt ed­dig kap­cso­la­tunk, ér­te­sül­het­nek a ren­dez­vény­ről. Ilyen a Kar­ri­er Iro­da és az egye­tem hon­lap­ja, il­let­ve új­sá­gok, te­le­ví­zió- és rá­dió­adók. Min­dig na­gyon örü­lünk az újon­nan je­lent­ke­ző cé­gek­nek, mert mi­nél szí­ne­sebb az ál­lás­bör­ze, an­nál job­ban ér­dek­li a hall­ga­tó­kat.”
Per­sze – bár­mi­lyen jó len­ne – nem le­het meg­szab­ni, hogy egyen­lő szá­mú ál­lás vár­ja a kü­lön­bö­ző kép­zé­si te­rü­let­ről ér­ke­ző hall­ga­tó­kat, de azért elég szé­les a kí­ná­lat, bár tény, hogy túl­súly­ban vol­tak az in­for­ma­ti­kai mun­ká­kat aján­ló cé­gek.
„Nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok sza­kos hall­ga­tó va­gyok, és azért jöt­tem, hogy fel­mér­jem a le­he­tő­sé­ge­i­met” – mond­ja Éva, aki, no­ha csak el­ső­éves, már sze­ret­ne tisz­tá­ban len­ni a mun­ka­erő-pi­a­ci le­he­tő­sé­gek­kel. „Nem sok olyan ál­lás­aján­la­tot ta­lál­tam, ami meg­fe­lel a ké­pes­sé­ge­im­nek vagy a maj­da­ni vég­zett­sé­gem­nek, ezért sok­kal hasz­no­sabb­nak tar­tot­tam pél­dá­ul a Kar­ri­er Iro­da stand­ját, ed­dig ugyan­is nem vol­tam tisz­tá­ban a szol­gál­ta­tá­sa­ik­kal." Az iro­da egész év­ben szer­vez in­gye­nes tré­nin­ge­ket pá­lyá­zat­írás­ról, ön­is­me­ret­ről, tár­gya­lás­tech­ni­ká­ról. Min­den fél­év­ben meg­hir­de­tik a kar­ri­er­fej­lesz­té­si elő­adást és sze­mi­ná­ri­u­mot, ame­lyet vir­tu­á­li­san is le­het tel­je­sí­te­ni, tan­fo­lya­mo­kat in­dí­ta­nak, va­la­mint ál­lás­ke­re­sé­si és gra­fo­ló­gi­ai ta­nács­adást is nyúj­ta­nak. Utób­bi szol­gál­ta­tást az ál­lás­bör­zén is igény­be le­he­tett ven­ni, ha­bár ak­ko­ra volt az ér­dek­lő­dés, hogy csak az elő­re je­lent­ke­zet­tek­kel tud­tak fog­lal­koz­ni az írás­szak­ér­tők.
Akik már is­me­rik az iro­da szol­gál­ta­tá­sa­it, de Évá­hoz ha­son­ló­an nem érez­ték úgy, hogy be­le­bot­lot­tak az álom­mun­ká­ba, vi­szont nem fél­nek egy ki­csit kül­föld­ön is ki­pró­bál­ni ma­gu­kat, szintén gyüjt­het­tek in­for­má­ci­ót.
„El­ső­sor­ban az élet­hos­­szig tar­tó ta­nu­lás prog­ram­hoz kap­cso­ló­dó kül­föl­di ösz­tön­díj-le­he­tő­sé­gek­kel, szak­mai gya­kor­la­tok­kal fog­lal­ko­zunk, ame­lyek fő­ként EU-s or­szá­gok­ba szól­nak” – mond­ja Csúri Dolly a Fog­lal­koz­ta­tá­si és Szo­ci­á­lis Hi­va­tal Nem­ze­ti Pá­lya­in­for­má­ci­ós Köz­pont­tól. „Elég nagy az ér­dek­lő­dés, az al­sóbb éve­sek in­kább a kül­föl­di ösz­tön­díj-le­he­tő­sé­gek, míg a vég­ző­sök fő­leg a szak­mai gya­kor­la­tok mi­att jön­nek a stan­dunk­hoz. Csak biz­tat­ni tud­juk őket, ugyan­is na­gyon jó eséllyel pá­lyáz­nak a je­lent­ke­zők – nem­csak az ak­tív hall­ga­tók, ha­nem friss dip­lo­má­sok is –, a ka­pu gya­kor­la­ti­lag min­den­ki előtt nyit­va áll, az egyet­len ki­té­tel nyil­ván­va­ló­an a nyelv­tu­dás.”

Dip­lo­mán innen…

Az idei az el­ső al­ka­lom, hogy az ál­lás­bör­ze mel­lett meg­ren­dez­ték a Szak­mai Gya­kor­la­ti He­lyek Bör­zé­jét is. „Egy­re na­gyobb rá az igény, mind hall­ga­tói, mind cé­ges ol­dal­ról” – hang­sú­lyoz­za Fajka Ju­dit. „Szá­mos ka­ron kö­te­le­ző a szak­mai gya­kor­lat, így azt re­mél­jük, azok az al­sóbb éves hall­ga­tók is hasz­nos­nak ér­zik majd a bör­zét, akik pél­dá­ul a kül­föl­di le­he­tő­sé­gek­kel kap­cso­lat­ban ér­dek­lőd­nek. Ha egy cég­nél a szak­mai gya­kor­no­ki prog­ram pa­ra­mé­te­rei meg­egyez­nek az­zal, amit a hall­ga­tó­nak az egye­temen tel­je­sí­te­nie kell, ak­kor ab­ból mind­két ol­dal ka­ma­toz­tat­ni tud.”
A gya­kor­la­ti he­lyek kí­ná­la­ta vál­to­za­to­sabb és sok­szí­nübb volt, mint a konk­rét ál­lá­so­kat hir­de­tő cé­ge­ké. Ad­mi­niszt­rá­ci­ós fel­ada­tok el­vég­zé­sé­re épp­úgy ke­res­tek hall­ga­tó­kat, mint ügy­vé­di iro­dák­ba, de az Ópusz­tasz­eri Nem­ze­ti Tör­té­ne­ti Em­lék­park, va­la­mint a Green­peace is kép­vi­sel­tet­te ma­gát a ren­dez­vé­nyen. A cé­gek ál­ta­lá­ban nem tud­tak fi­ze­tést biz­to­sí­ta­ni a je­lent­ke­zők­nek, de volt, ahol a mi­ni­mál­bér 50 szá­za­lé­kát, más­hol ver­seny­ké­pes jö­ve­del­met ígér­tek, az IH Ren­dez­vény­köz­pont pe­dig SZIN-bérletet biz­to­sít a gya­kor­no­kok­nak. Azok is ta­lál­tak aján­la­to­kat, akik nem fel­tét­le­nül Ma­gyar­or­szá­gon sze­ret­né­nek szak­mai ta­pasz­ta­la­to­kat gyüj­te­ni: a HAESF Ösz­tön­díj Alap már ötö­dik éve mü­köd­tet szak­mai gya­kor­no­ki prog­ra­mot az Egye­sült Ál­la­mok­ban, vég­zős hall­ga­tók­nak és friss dip­lo­má­sok­nak egy­aránt.
Ha már a fris­sen meg­szer­zett ok­le­vél­nél tar­tunk: az Edu­ca­tio Tár­sa­dal­mi Szol­gál­ta­tó Non­prof­it Kft. el­in­dí­tot­ta dip­lo­más pá­lya­kö­ve­tő rend­sze­rét, amely a már vég­zett hall­ga­tók meg­ke­re­sé­sé­vel igyek­szik fel­mér­ni, hogy ho­gyan tud­ták az adott kép­zés­ben részt ve­vők hasz­no­sí­ta­ni a dip­lo­má­ju­kat, il­let­ve az egye­te­men meg­szer­zett tu­dást, ho­gyan ala­kult szak­mai pá­lya­fu­tá­suk. Így az őket kö­ve­tő ge­ne­rá­ció már tel­je­sebb ké­pet kap­nak egy-­e­gy szak mi­nő­sé­gé­ről, ke­re­sett­sé­gé­ről, hasz­no­sít­ha­tó­sá­gá­ról. A www.diplo­man­tul.hu weboldal cél­ja, hogy fel­hív­ja a fi­gyel­met a tu­da­tos élet­pá­lya-ter­ve­zés fon­tos­sá­gá­ra, és hasz­nos és prak­ti­kus ta­ná­cso­kat ad­jon a fi­a­ta­lok­nak.
Gya­kor­no­ki hely egyéb­ként a Kar­ri­er Iro­dá­nál is van, Szücs Edi­na köz­gaz­dász­hall­ga­tó­ként vég­zi itt szak­mai gya­kor­la­tát. „Ha­tá­ro­zat­lan ide­jü szer­ző­dé­sem van az iro­dá­nál, na­pi 4-5 órá­ban dol­go­zom” – me­sé­li. „A ka­ri na­pok ve­ze­té­sét vet­tem át, kap­cso­lat­tar­tó va­gyok a HÖK-irodák kö­zött, és ha szük­ség van rá, ak­kor be­se­gí­tek a na­gyobb ren­dez­vé­nye­ken, mint ami­lyen az ál­lás­bör­ze. Egyéb­ként na­gyon sze­re­tem a kö­ze­get, iga­zán jó kis csa­pat va­gyunk, ami már csak azért is hasz­nos, mert ké­sőbb, nagy cé­gek­nél fon­tos lesz, hogy tud­jak csa­pat­ban dol­goz­ni.”

riport2
Az SZTE Karrier Iroda egész évben számos szolgáltatással segíti a hallgatókat. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba

…és túl

Az ál­lás­bör­zén ün­ne­pi pil­la­na­tok is akadtak: ötö­dik éve már a prog­ram­so­ro­zat ré­sze az Al­ma Ma­ter Díj át­adá­sa is, ame­lyet idén – mint ar­ról la­punk­ban rész­le­te­sen be­szá­mo­lunk – az iKron cég­cso­port ka­pott meg, egy­részt az egye­tem­mel va­ló jó kap­cso­lat, más­részt ami­att, hogy az el­múlt év­ben ők al­kal­maz­ták a leg­több, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­men vég­zett friss dip­lo­mást.
Te­gyük fel, va­la­kit vi­szont sen­ki nem al­kal­maz: már ott van a ke­zé­ben a pa­pír, de nincs szak­mai ta­pasz­ta­la­ta, sőt, el­kép­ze­lé­se sem, hogy hogy jut­hat­na biz­tos jö­ve­de­lem­hez, mert hi­á­ba je­lent­ke­zik, ál­lás­in­ter­jú­ra már nem hív­ják be. A mun­ka­nél­kü­li­sé­gen kí­vül azért en­nek más oka is le­het: pél­dá­ul nem túl meg­győ­ző az ön­élet­raj­za, de az is le­het, hogy csak nem jó he­lyen ke­re­si a mun­kát.
„Egy-egy ál­lás­aján­lat­nál ter­mé­sze­te­sen el­ső­sor­ban az adat­bá­zi­sunk­ban sze­rep­lő ön­élet­rajzok kö­zül vá­lo­ga­tunk” – mond­ja He­gyes Eri­ka, a mun­ka­erő-köz­ve­tí­tés­sel és -kölc­sönzés­sel fog­lal­ko­zó Trenkwalder Kft. mun­ka­tár­sa. „Már csak ezért is meg­éri egy ilyen cég­nél re­giszt­rál­ni, mert így a je­lent­ke­ző plusz-esé­lyt ad an­nak, hogy ön­élet­raj­za be­ke­rül az el­ső száz kö­zé. Mi fő­leg ma­gyar­or­szá­gi ál­lá­so­kat aján­lunk a fi­a­ta­lok­nak, itt az ál­lás­bör­zén pe­dig ki­fe­je­zet­ten Csong­rád me­gyei és sze­ge­di po­zí­ci­ó­kat.”
Ar­ra vo­nat­ko­zó­lag, hogy a bo­lo­gnai rend­szer­ben vég­zet­tek mit tud­nak kez­de­ni alap­dip­lo­má­juk­kal Csong­rád me­gyé­ben, nincs adat, vi­szont He­gyes Eri­ka sze­rint a kép­zés tí­pu­sa nem meg­ha­tá­ro­zó az egyes meg­bí­zá­sok­nál: „Mi in­kább ar­ra fek­tet­jük a hang­súlyt, hogy az il­le­tő­nek ak­tív-e a nyelv­tu­dá­sa, il­let­ve, hogy men­­nyi­re talp­ra­esett, mo­ti­vált és ru­gal­mas.”
Az esé­lye te­hát min­den­ki­nek meg­van: ha él az ál­lás­bör­ze ad­ta le­he­tő­sé­gek­kel – és per­sze sze­ren­csé­je is van –, ta­lál­hat gya­kor­no­ki, eset­leg mun­ka­he­lyet, vagy „csak­” meg­ta­nul­hat­ja, hogy ho­gyan lesz kön­­nyebb dol­ga, ha ke­res­ni kez­di eze­ket. Úgy lesz, ahogy a Kar­ri­er Iro­da szlo­gen­je is mond­ja: egy lé­pés­sel a töb­bi­ek előt­t.

Tóth Ilo­na

Bezár