2020. november 25., szerda English version
Archívum  --  2011  --  2. szám - 2011. február 14.  --  Sport
Helyükön kezelik a dolgokat
A leg­op­ti­mis­tább druk­ke­rek már a baj­no­ki ne­gyed­dön­tő­ről ál­mo­doz­tak, mi­kor Nyi­las Istvánék de­cem­ber vé­gén bra­vúr­ral di­a­dal­mas­kod­tak a pak­si Atom­erő­mű el­len. Ja­nu­ár­ban és feb­ru­ár­ban azon­ban pél­dát­lan sé­rü­lés- és be­teg­ség­hul­lám súj­tot­ta a sze­ge­di fér­fi ko­sár­lab­da­csa­pa­tot, mely zsi­nór­ban hat­szor ma­radt alul az NB I/A-ban.
Címkék: Sport

A Za­la­eger­szeg, a Pécs, a Ka­pos­vár, a Kecs­ke­mét, az Alba­comp és a Kör­mend is meg­old­ha­tat­lan fel­ada­tot je­len­tett Fo­dor Pé­ter le­gény­sé­gé­nek az utób­bi he­tek so­rán. Az idény leg­sú­lyo­sabb ve­re­sé­gét a szé­kes­fe­hér­vá­ri­ak­tól szen­ved­te el a Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák: az újon­cot ha­zai pá­lyán győz­ték le 41 pont­tal Han­ga Ádám és tár­sai. Az egye­te­mis­ták a ta­bel­la 12. he­lyé­re csúsz­tak vis­­sza. Mi­vel a Deb­re­cen és a Sal­gó­tar­ján lá­tó­tá­vol­sá­gon kí­vül van, a sze­zon előtt ki­tű­zött cél el­éré­sét, az­az a biz­tos benn­ma­ra­dást sem­mi sem fe­nye­ge­ti. A leg­jobb nyolc­ba ju­tás azon­ban to­va­tűn­ni lát­szik. Gyógy­írt a se­bek­re a Ka­pos­vár el­le­ni ku­pa­bra­vúr je­len­tett: a Ti­sza-par­ti­ak eb­ben a so­ro­zat­ban a Paks el­len mecc­sel­het­nek a final four­ba ke­rü­lé­sért.
A ri­vá­li­sok­hoz ké­pest jó­val sze­ré­nyebb költ­ség­ve­tés­sel dol­go­zó Szedeák hely­ze­tét a 2011-es esz­ten­dő­ben szám­ta­lan kö­rül­mény ne­he­zí­tet­te, ne­he­zí­ti: az egyik alap­em­ber, Kiss Zsolt tér­de egy edző­mec­­csen sé­rült meg, a já­té­kost mű­te­ni kel­lett, hos­­szú he­tek óta harc­kép­te­len. Nyi­las Ist­ván­nak hol a tér­de, hol a de­re­ka fáj, s az ame­ri­kai pont­gyáros, Janou Ru­bin sem tel­je­sen egész­sé­ges. Az inf­lu­en­za­jár­vány gya­kor­la­ti­lag a tel­jes csa­pa­tot le­dön­töt­te: Ta­nács At­ti­la, Vida Má­té, Simán­di Ár­pád és Mol­nár Mik­lós is ta­lál­ko­zó­kat, il­let­ve tré­nin­ge­ket ha­gyott ki, igen­csak meg­vi­sel­te szer­ve­ze­tü­ket a be­teg­ség. Az ame­ri­kai cen­ter, Bryson McKenzie pe­dig lát­vá­nyos for­ma­ha­nyat­lá­son esett át. A ve­ze­tő­edző mind­ezek tük­ré­ben amon­dó: a leg­fon­to­sabb, hogy min­den­ki a he­lyü­kön ke­zel­je a dol­go­kat. Fo­dor Pé­ter sze­rint ha­tal­mas lé­pés a klub tör­té­ne­té­ben, hogy a B cso­por­tos baj­nok­sá­got meg­nyer­ve eb­ben a sze­zon­ban már az A cso­port­ban sze­re­pel­het­nek, ám te­kin­tet­be kell ven­ni a cél­ki­tű­zést, mely a re­a­li­tá­sok­nak fe­lel meg. En­nek tük­ré­ben kell vizs­gál­ni az ered­mé­nye­ket – vall­ja.
Mi­lyen pe­da­gó­gi­ai és pszi­cho­ló­gi­ai esz­kö­zök áll­nak ren­del­ke­zés­re, hogy a ve­ze­tő­edző eb­ben a hely­zet­ben ös­­sze­kap­ja a csa­pa­tot? Bün­tet vagy a lel­ki se­be­ket gyó­gyít­ja? – ér­dek­lőd­tünk. „Ér­tel­mes em­be­rek­nek tar­tom a já­té­ko­sa­i­mat, így cé­lom, hogy át­be­szél­jük a prob­lé­má­kat. Bün­tet­ni nem aka­rok, ehe­lyett meg­pró­bál­tam és meg­pró­bá­lom el­ma­gya­ráz­ni, mit vá­runk el a ko­sa­ra­sa­ink­tól, s ho­gyan kell meg­ol­da­ni az előt­tünk ál­ló fel­ada­to­kat. Saj­nos va­ló igaz, hogy a leg­utób­bi ös­­sze­csa­pá­sok so­rán nem ját­szot­tunk túl jól, nem so­kat va­ló­sí­tot­tunk meg ab­ból, amit meg­be­szél­tünk. Ugyan­ak­kor ob­jek­tív aka­dá­lyok is ne­he­zí­tet­ték a jó sze­rep­lést: Kiss Zsol­ti ki­dő­lé­sét kö­ve­tő­en meg­szen­ved­tük az inf­lu­en­za­jár­ványt is, alig ma­radt tel­je­sen egész­sé­ges ko­sa­ras a ke­ret­ben” – mond­ta a szak­em­ber.
Fo­dor Pé­ter ki­emel­te: az el­múlt más­fél hó­nap­ban igen ko­moly csa­pa­tok el­len ját­szot­tunk, sor­ban jöt­tek az úgy­ne­ve­zett na­gyok. „El­ve­szí­tet­tük eze­ket a ta­lál­ko­zó­kat, nem is nyúj­tot­tunk jó tel­je­sít­ményt. A feb­ru­ár 28-i Deb­re­cen el­le­ni mér­kő­zés­től kezd­ve kö­vet­kez­nek a szá­munk­ra iga­zán fon­tos ös­­sze­csa­pá­sok. A haj­dú­sá­gi­ak után a Sal­gó­tar­jánt fo­gad­juk, majd Nyír­egy­ház­ára uta­zunk, s jön hoz­zánk a Sop­ron. Ezek­re akar­juk a le­he­tő leg­ma­ga­sabb szint­re emel­ni a já­té­kun­kat. Bí­zom ben­ne, ad­dig­ra az egész­ség­ügyi prob­lé­má­ink is meg­ol­dód­nak, s a leg­jobb ös­­sze­ál­lí­tás­ban ve­het­jük fel a har­cot” – be­szélt a ter­vek­ről.
A mes­ter vé­gül hoz­zá­fűz­te: ne­ki és a já­té­ko­sok­nak is rend­kí­vül so­kat je­lent a kö­zön­ség tá­mo­ga­tá­sa. A to­váb­bi­ak­ban is na­gyon szá­mí­ta­nak a szur­ko­lók­ra, akik­nek ket­tő­zött erő­vel akar­nak majd bi­zo­nyí­ta­ni.

Pin­tér M. La­jos

Bezár