2020. december 5., szombat English version
Archívum  --  2010  --  2. szám - 2010. február 15.  --  Sport
Nagy Péter tündöklése 2009-ben
A rész­le­te­ket egyen­lő­re ho­mály­ban hagy­va csak ar­ról szá­mo­lok be: fan­tasz­ti­kus évet zárt Nagy Pé­ter súly­eme­lő, a sze­ge­di Lel­ke­se­dés SK ver­seny­ző­je, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem har­mad­éves jo­gász sza­kos hall­ga­tó­ja.
Címkék: Sport

Nagy Pé­ter 2009-es ered­mé­nye­it szá­mos szer­ve­zet is­mer­te el, így a Ma­gyar Súly­eme­lő Szö­vet­ség, ahol az év leg­jobb fel­nőtt spor­to­ló­ja lett, a Hé­rak­lész Prog­ram ke­re­té­ben az év leg­jobb után­pót­lás-súly­eme­lő­je dí­jat nyer­te el, va­la­mint az SZTE is ju­tal­maz­ta. Badó At­ti­la hall­ga­tói és köz­kap­cso­la­ti rek­torhe­lyettestől a sze­ge­di egye­te­mi sport­ösz­tön­dí­jat ve­het­te át a de­cem­ber ele­ji gá­lán.

nagypeter
Nagy Péter 2010-ben magyar csúcsot döntene.
Néz­zük a „kel­lé­ke­ket”, ame­lyek a dí­jak el­nye­ré­sé­hez szük­sé­gel­tet­tek. A sort egy 5. hely nyit­ja, amit az áp­ri­li­si bu­ka­res­ti Eu­ró­pa-baj­nok­sá­gon ért el Pé­ter, egyé­ni csúc­­csal ös­­sze­tett­ben (sza­kí­tás és lö­kés fo­gás­nem) 408 kg-os ered­mén­­nyel. Kö­vet­ke­zett a szep­tem­be­ri or­szá­gos baj­nok­ság, ahol nem szü­le­tett meg­le­pe­tés, az ólom­sú­lyú sze­ge­di ver­seny­ző meg­sze­rez­te zsi­nór­ban ötö­dik ma­gyar baj­no­ki cí­mét. A nyír­egy­há­zi ver­seny meg­ad­ta a kel­lő alap­han­got az év csúcs­tel­je­sít­mény­éhez, a hu­szon­há­rom éven alu­li­ak ok­tó­be­ri wla­dys­la­wovói Eu­ró­pa-baj­no­ki el­ső­ség­hez, amit sza­kí­tás­ban ért el 186 kg-os ered­mén­­nyel. S jö­he­tett vol­na a ko­ro­na ed­di­gi tel­je­sít­mé­nyé­re egy jó sze­rep­lés­sel a no­vem­be­ri dél-ko­re­ai fel­nőtt vi­lág­baj­nok­sá­gon, ám egy ge­rinc­sé­rü­lés mi­att nem húz­ha­tott súly­eme­lő ci­pőt, nem emel­he­tett. Gojang City­be ugyan el­uta­zott, bíz­va egy ho­rosz­kóp sze­rin­ti for­du­lat­ban, de a hosszú re­pü­lő­út, a sok ülés nem tett jót a há­tá­nak, így edző­jé­vel, Oláh Im­ré­vel és vá­lo­ga­tott or­vo­sá­val kon­zul­tál­va meg kel­lett hoz­ni a kel­le­met­len dön­tést.
„Elég jól in­dult a ta­va­lyi évem, de saj­ná­lom, hogy nem si­ke­rült a be­fe­je­zés – itt a vi­lág­baj­nok­ság­ra gon­do­lok. A sé­rü­lé­sem után el­in­dul­tam még a ta­va­lyi év vé­gi ab­szo­lút csa­pat­baj­no­ki vi­a­da­lon, amit meg is nyer­tünk, de nem koc­káz­tat­tam, nem haj­tot­tam ma­gam, igye­kez­tem ké­nyel­me­se­ket emel­ni. Az­óta a sé­rü­lé­sem rend­be jött, igaz, a mos­ta­ni hi­deg idő­já­rás nem ked­vez ne­ki, gyak­ran be­nyi­lall, s ilyen­kor nem tu­dok kel­lő erő­be­do­bás­sal edze­ni” – mond­ja 24 éves sport­em­ber.
Pé­ter je­len­le­gi edzés­mun­ká­já­ra nem a bé­ke­be­li fel­ké­szü­lés jel­lem­ző, ha­nem a ke­mény elő­ké­szí­tő idő­szak, an­nak is az ala­po­zó sza­ka­sza. Eb­ben a cik­lus­ban az edzé­sek cél­jai közt sze­re­pel egye­bek mel­lett a ma­gas szin­tű erő ál­ló­ké­pes­ség meg­te­rem­té­se, a szer­ve­zet funk­ci­o­ná­lis le­he­tő­sé­ge­i­nek eme­lé­se és a váz­izom­zat sta­ti­kus fej­lesz­té­se a di­na­mi­kus erő­ki­fej­tés­re, a komp­lex ver­seny­gya­kor­la­tok op­ti­má­lis moz­gás­szer­ke­ze­té­nek biz­to­sí­tá­sá­ra. Ez­után jö­het a for­má­ba ho­zó sza­kasz, majd a ver­seny­idő­szak.
„2010-ben a ki­sebb te­rü­le­ti, mi­nő­sí­tő ver­se­nyek mel­lett ter­mé­sze­te­sen in­du­lok az or­szá­gos baj­nok­sá­go­kon és ta­lán egy két ku­pán is, hogy meg­tör­jem az edzé­sek mo­no­ton­sá­gát. Ta­vas­­szal Eb lesz Minszk­ben, ami előtt egy kő­ke­mény há­rom­he­tes edző­tá­bor vár rám Ta­tán, a vi­lág­baj­nok­sá­got pe­dig szep­tem­ber­ben tart­ják Tö­rök­or­szág­ban. Nyá­ron a két nagy nem­zet­kö­zi ese­mény kö­zött lesz még egy, Taichung­ban, Taj­va­non az egye­te­mi és fő­is­ko­lás súly­eme­lő vi­lág­baj­nok­ság, ahol sze­ret­nék do­bo­gó­ra áll­ni, és a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem­nek ma­ra­dan­dó di­cső­sé­get sze­rez­ni” – te­kint a jö­vő­be Pé­ter.
A +105 ki­lo­gramm­ban ver­seny­ző erős­em­ber ered­mé­nye­i­vel, szor­gal­má­val és pél­da­mu­ta­tó edzés­mun­ká­já­val jog­gal bíz­hat ben­ne, hogy a 2012-es olim­pi­án a ma­gyar csa­pat el­ső szá­mú ver­seny­ző­je lesz. Ám ő er­ről sze­ré­nyen csak an­­nyit mon­dott: „Sze­ret­nék to­vább fej­lőd­ni, meg­dön­te­ni a ma­gyar csú­csot, ami 425 kg, és kva­li­fi­kál­ni ma­gam a lon­do­ni já­té­kok­ra”.

Dlusz­tus T. Im­re

Bezár