2020. december 6., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  11. szám - 2010. november 2.  --  Sport
Négy kö­zé vágy­nak a pó­lós lá­nyok
Meg­kezd­te má­so­dik OB I/A-s sze­zon­ját a Taylor&Nash Uni­ver­si­tas Sze­ged női ví­zi­lab­da­csa­pa­ta. Az egye­te­mis­ták ta­valy ha­to­dik­ként zár­tak az elit­ben, idén­re vi­szont meg­nőtt az ét­vá­gyuk, hi­szen ne­ves edzőt és több ki­vá­ló já­té­kost is szer­ződ­tet­tek.
Címkék: Sport

Nagy­sze­rű­en kap­ta el a raj­tot a nyá­ron je­len­tő­sen meg­erő­sö­dött sze­ge­di együt­tes, hi­szen a baj­nok­ság­ban el­ső két mér­kő­zé­sü­ket a BVSC és a Hé­rak­lész Után­pót­lás-vá­lo­ga­tott I. el­len ma­ga­biz­to­san nyer­ték, majd szoros meccsen kaptak ki a remek Szentestől, a ma­gyar ku­pá­ban pe­dig be­ju­tot­tak az elő­dön­tő­be. Ez az elő­dön­tő te­hát már biz­tos, de nem­csak eb­ben a so­ro­zat­ban, ha­nem a pont­va­dá­szat vé­gén is ér­me­kért sze­ret­né­nek ját­sza­ni lá­nya­ink.
Ezért töb­bek kö­zött le­iga­zol­ták a ma­gyar vá­lo­ga­tott két erős­sé­gét, Olasz­or­szág­ból Drávucz Ri­tát és Gö­rög­or­szág­ból Tóth Il­di­kót. Itt foly­tat­ja pá­lya­fu­tá­sát a ru­ti­nos ka­pu­vé­dő, Var­ga Zi­ta, vissza­tért Szen­tes­ről a sze­ge­di ne­ve­lé­sű if­jú szél­ső, Árkosy Lil­la, s si­ke­rült meg­sze­rez­ni Schnei­der Zsó­fi­át és Tóth Pet­rát is, akik az elő­ző sze­zon­ban még az arany­ér­mes Du­na­új­vá­ros­ban ját­szot­tak. Mind­ket­ten fel­vé­telt nyer­tek a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem­re, és a ta­nu­lás mel­lett pó­lóz­nak. Az egye­sü­let ve­ze­té­se ki­je­len­tet­te, a te­het­sé­ges sze­ge­di pó­ló­sok mel­lé olyan ru­ti­nos já­té­ko­so­kat ke­res­tek, akik so­kat se­gít­het­nek Godo­va Gá­bor­nak. A szin­tén újon­nan szer­ződ­te­tett ve­ze­tő­edző leg­utóbb a Fe­renc­vá­ros fér­fi­csa­pa­tát irá­nyí­tot­ta, s nyert már csa­pa­ta­i­val KEK-et, LEN-kupát, if­jú­sá­gi Eu­ró­pa-baj­nok­sá­got, ju­ni­or vi­lág­baj­no­ki ezüst­ér­met, és a ma­gyar női vá­lo­ga­tot­tal Pe­king­ben 4. he­lye­zést ért el.
„A baj­no­ki rend­szer mi­att ta­vasz­ra kell iga­zán ös­­sze­szed­ni a csa­pa­tot, en­nek szel­le­mé­ben dol­go­zunk. Az el­ső kör­ben a hat­ba kell ke­rül­nünk, ezt kö­ve­tő­en egy új baj­nok­ság kez­dő­dik, hi­szen a csa­pa­tok nem vi­szik to­vább az ered­mé­nye­ket. Úgy ér­zem, hét együt­tes pá­lyá­zik ar­ra, hogy be­jus­son a leg­jobb négy­be” – vá­zol­ja a csa­pat hely­ze­tét a ve­ze­tő­edző.
„Nagy örö­möm­re az össz­hang az el­ső pil­la­nat­tól kezd­ve meg­volt a gár­dá­nál. Bár ké­sőbb kap­cso­lód­tak a mun­ká­ba a vá­lo­ga­tot­tak, de úgy lát­tam, a csa­pat is vár­ta őket, Il­di, va­la­mint Ri­ta ki­hí­vás­ként él­te meg, hogy együtt dol­goz­hat a te­het­sé­ges fi­a­ta­lok­kal. Nagy se­gít­sé­gem­re van­nak a víz­ben, hi­szen az if­jú, de na­gyon ügyes sze­ge­di­ek­kel el kell hi­tet­ni, amit edzé­sen tud­nak, azt mér­kő­zé­se­ken is meg tud­ják va­ló­sí­ta­ni” – mond­ja Godo­va Gá­bor.
Az át­lö­vő Drávucz Ri­ta sze­mé­lyé­ben a föld­ke­rek­ség egyik leg­jobb és leg­szebb pó­lós höl­gyét cso­dál­hat­ja meg a Ti­sza-par­ti kö­zön­ség. Fi­ren­zé­ből köl­tö­zött Sze­ged­re.
A klasszis nyert már vi­lág­baj­no­ki cí­met, volt Eu­ró­pa-baj­nok és Vi­lág­ku­pa-győz­tes. Két­szer vett részt olim­pi­án, Athén­ban 6., Pe­king­ben 4. lett a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tal. A BEK- és Szu­per­ku­pa-győz­tes, va­la­mint olasz baj­nok pó­lós töb­bek kö­zött azért is tért ha­za, mert fel­tett szán­dé­ka, hogy ott le­gyen a 2012-as lon­do­ni já­té­ko­kon. Mint el­mond­ta, úgy vé­li, er­re ide­ha­za ké­szül­het föl a leg­job­ban.
„Hos­­szú tá­vú épít­ke­zés­be kezd­tünk, ami­hez nem elég az el­vá­rá­so­kat meg­fo­gal­maz­ni, ha­nem a meg­va­ló­sí­tá­sért ten­ni is kell. Ezért iga­zol­tuk töb­bek kö­zött Drávucz Ri­tát és Tóth Il­di­kót, és nyer­tük meg ve­ze­tő­edző­nek Godo­va Gá­bor mes­ter­edzőt. Négy-öt év alatt sze­ret­nénk nem­zet­kö­zi szin­tű együt­test ki­ala­kí­ta­ni, de nem úgy, hogy ösz­­sze­vá­sá­ro­lunk ti­zen­öt drá­ga ví­zi­lab­dást. Alap­ve­tő­en Sze­ged­re, az egye­tem von­zá­sá­ra, a te­het­sé­ges he­lyi fi­a­ta­lok­ra sze­ret­nénk épí­te­ni a csa­pa­tot” – hang­sú­lyoz­ta a név­adó fő­szpon­zor tár­sa­ság ala­pí­tó-tu­laj­do­no­sa, Dré­ge­lyi Zol­tán.
Aki kí­ván­csi a sze­ge­di lá­nyok­ra, s sze­ret­ne szur­kol­ni az egye­te­mi csa­pat­nak, az meg­te­he­ti no­vem­ber 3-án (szer­dán) 19 órá­tól a baj­no­ki cím­vé­dő Du­na­új­vá­ro­si Fő­is­ko­la és no­vem­ber 10-én (szer­dán) 19 órá­tól a Kecs­ke­mét el­len az újszege­di sport­uszo­dá­ban.

P. M. L.

Bezár