2022. január 24., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  TIK
Az egye­tem szí­ve
Az SZTE Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont – köz­is­mert rö­vi­dí­té­sé­vel a „TIK” – a ha­zai fel­ső­ok­ta­tás­ban egye­dül­ál­ló mó­don na­pi ti­zen­két órán át egy­szer­re mű­kö­dik ok­ta­tá­si, ta­nu­lá­si, szol­gál­ta­tá­si és kon­fe­ren­cia­tér­ként.
Címkék: TIK

Már több mint öt éve, 2004. de­cem­ber 9-én nyi­tot­ta meg ka­pu­it az SZTE Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ja. A négy fo­ci­pá­lya nagy­sá­gú komp­le­xum, amely csak­nem 8 mil­li­árd fo­rint­ból ké­szült el, a nyi­tás óta el­telt öt esz­ten­dő so­rán mint­egy négy és fél mil­lió re­giszt­rált lá­to­ga­tót és sok száz­ezer órá­ra, tu­do­má­nyos ta­nács­ko­zás­ra, ki­ál­lí­tás­ra vagy va­la­mi­lyen kul­tu­rá­lis ren­dez­vény­re si­e­tő ven­dé­get fo­ga­dott. Rá­adá­sul a köz­pont lá­to­ga­tott­sá­ga to­vább­ra is éven­te 2-3 szá­za­lék­kal nö­vek­szik. Az in­téz­mény el­ső szü­le­tés­nap­ján föl­vet­te az egye­tem egy­ko­ri hall­ga­tó­ja, Jó­zsef At­ti­la ne­vét. Az épü­let ter­ve­ző­it – Mikó Lász­lót és Szán­tó Ti­bort – mun­ká­ju­kért Pro Archi­tec­tura díj­jal tün­tet­ték ki.

tik
Több mint 300 ezer kö­tet vár­ja az ol­va­só­kat sza­bad pol­con. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba
Az épü­let­ben mű­kö­dik a nem­zet­kö­zi hí­rű Egye­te­mi Könyv­tár, amely 1,5 mil­lió „könyv­tá­ri egy­sé­get” kí­nál az ol­va­sók­nak, kö­zü­lük mint­egy 300 ezer kö­te­tet sza­bad­pol­cos rend­szer­ben. Az el­iga­zo­dást meg­kön­­nyí­ti, hogy az épü­let min­den szint­jén más szak­te­rü­le­tek do­ku­men­tu­mai he­lyez­ked­nek el, eze­ket a hi­da­kon le­het meg­kö­ze­lí­te­ni. Mind az öt nagy te­rü­le­tet, a tár­sa­da­lom­tu­do­mányt, a ma­gyar és ide­gen nyel­vű iro­dal­mat, az élet­te­len ter­mé­szet­tu­do­má­nyo­kat, az élő ter­mé­szet­tu­do­má­nyo­kat és a tör­té­net­tu­do­mányt más szín je­lö­li. Az 1200 fé­rő­he­lyes könyv­tár­ban egy­szer­re nyí­lik le­he­tő­ség az el­mé­lyült egyé­ni ta­nu­lás­ra vagy a cso­por­tos mun­ka­vég­zés­re. Há­rom­száz szá­mí­tó­gép áll a lá­to­ga­tók ren­del­ke­zé­sé­re, szé­les sá­vú inter­netelérés­sel. 2005 vé­gé­től a ve­ze­ték nél­kü­li szé­les sá­vú inter­net­szol­gál­tatás ál­dá­sa­it is él­vez­he­tik a lá­to­ga­tók, és szin­tén et­től az idő­pont­tól kezd­ve már üzem­sze­rű­en mű­kö­dik a di­gi­tá­lis­má­so­lat-igény­lés is.
A TIK-ben ta­lál­ha­tó a ré­gió leg­na­gyobb kon­fe­ren­cia-köz­pont­ja, mely ha­zai és nem­zet­kö­zi kong­res­­szu­sok­nak, ki­ál­lí­tá­sok­nak, egye­te­mi ren­dez­vé­nyek­nek ad he­lyet: több mint 1300 fé­rő­hely hat te­rem­ben, me­lyek kö­zül a leg­na­gyobb a 675 fé­rő­he­lyes szín­ház­te­rem. Itt ta­lál­ha­tó az egye­te­mi vi­de­o­kon­fe­ren­cia-te­rem is és egy több mint 200 négy­zet­mé­te­res ki­ál­lí­tá­si tér.
Hét­fő­től szer­dá­ig az egye­tem ka­ra­i­nak nagy elő­adá­sa­it tart­ják az épü­let­ben, az itt meg­hir­de­tett mint­egy fél­száz kur­zus­ra di­ákok ezrei irat­ko­ztak be. Az órák pe­dig szin­te min­dig telt­ ház előtt zaj­la­nak. A hét má­so­dik fe­lé­ben pe­dig kü­lön­bö­ző tu­do­má­nyos, kul­tu­rá­lis vagy üz­le­ti ren­dez­vé­nyek hely­szí­né­ül szol­gál a TIK.
Az el­múlt öt esz­ten­dő so­rán a TIK ezer­két­száz ren­dez­vény­nek adott ott­hont, a több száz fős nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­á­tól kezd­ve a ben­ső­sé­ges han­gu­la­tú könyv­be­mu­ta­tó­kig. A TIK nép­sze­rű­ség­ét jól mu­tat­ja, hogy a a Ma­gyar Tu­riz­mus Zrt. nyil­ván­tar­tá­sa sze­rint vi­dé­ken itt ren­dez­ték a leg­több kon­fe­ren­ci­át 2008-ban.
A köz­pont szín­ház­ter­me ad he­lyet a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged tu­do­má­nyos is­me­ret­ter­jesz­tő prog­ram­so­ro­zat­nak is. A rend­sze­re­sen telt ház előtt zaj­ló elő­adá­so­kon a szak­em­be­rek kö­zért­he­tő for­má­ban mu­tat­ják be az SZTE-n el­ért vi­lág­hí­rű tu­do­má­nyos ered­mé­nye­ket, el­ső­sor­ban Sze­ged és az egye­tem pol­gá­ra­i­nak. A szer­dán­ként ér­de­kes té­mák­ban, új­sze­rű meg­kö­ze­lí­tés­ben el­hang­zó elő­adá­sok min­den­ki szá­má­ra meg­nyit­ják az egye­tem ka­pu­it. Az ed­di­gi sze­mesz­te­rek több mint száz elő­adá­sán az SZTE ne­ves ok­ta­tói és ku­ta­tói szá­mol­tak be tu­do­má­nyos si­ke­re­ik­ről a több száz fős hall­ga­tó­ság­nak.
A tu­do­má­nyos és az üz­le­ti ren­dez­vé­nyek mel­lett szá­mos kul­tu­rá­lis és tár­sa­dal­mi ese­mény hely­szí­ne is a köz­pont. Az éj­sza­ka le­nyű­gö­ző lát­ványt nyúj­tó épü­let­ben ren­dez­tek már nagy si­ke­rű gó­lya­bált, s ha­gyo­má­nyo­san a TIK a hely­szí­ne az SZTE és a Sze­ged El­ső Lions Club kö­zös jó­té­kony­sá­gi bál­já­nak is, me­lyet feb­ru­árban im­már hato­dik al­ka­lom­mal ren­dez­nek meg a Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ban. A jó­té­kony­sá­gi ren­dez­vény be­vé­te­lé­ből olyan sze­gedi szer­ve­ze­te­ket tá­mo­gat­nak, me­lyek a hát­rá­nyos hely­ze­tű gyer­me­ke­ket se­gí­tik.
A Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont, ahogy a ne­ve is mu­tat­ja, nem csu­pán az Egye­te­mi Könyv­tár funk­ci­ó­ját lát­ja el. Ide köl­tö­zött a Hall­ga­tói Szol­gál­ta­tó Iro­da, ahol ki­ál­lít­ják és ér­vé­nye­sí­tik a di­ák­iga­zol­vá­nyo­kat, itt in­téz­he­tők az ösz­tön­dí­jak ki­fi­ze­té­sé­vel és a költ­ség­té­rí­té­sek be­fi­ze­té­sé­vel kap­cso­la­tos ügyek, va­la­mint a kü­lön­fé­le pá­lyá­za­tok­kal ös­­sze­füg­gő ten­ni­va­lók. Itt ta­lál­ha­tó az egye­te­mi aján­dék- és jegy­zet­bolt, de di­gi­tá­lis fény­má­so­ló és fo­tó­elő­hí­vó, ká­vé­zó, au­to­ma­ta cso­mag­meg­őr­ző is vár­ja a be­té­rő­ket, sőt még az inter­neten meg­vá­sá­rolt vas­úti me­net­jegy­ek is át­ve­he­tők egy auto­matából.
Ide­ig­le­ne­sen – míg a kö­zel­múlt­ban el­nyert je­len­tős pá­lyá­za­ti tá­mo­ga­tás se­gít­sé­gé­vel fel­újít­ják az egye­tem Du­go­nics té­ri köz­pon­ti épü­le­tét – a TIK-ben ta­lál­ha­tók az egye­tem leg­fel­sőbb ve­ze­tő­i­nek iro­dái is.

KIVÁLÓSÁG
A kö­zel­múlt­ban nagy min­ta­vé­te­lű fel­mé­rés ké­szült, a TIK több mint hét­száz lá­to­ga­tó­ját kér­dez­ték meg ar­ról, mi­lyen­nek ér­té­ke­lik a köz­pont szol­gál­ta­tá­sa­it, mi az, amit jó­nak tar­ta­nak, s hol kel­le­ne vál­toz­tat­ni. A meg­kér­de­zet­tek 44 szá­za­lé­ka ötöst adott a TIK-nek, csak­nem fe­le né­gyest, csu­pán 6 szá­za­lék kö­ze­pest, elég­te­len osz­tály­zat pe­dig egy­ál­ta­lán nem szü­le­tett. A fel­hasz­ná­lók 38 szá­za­lé­ka na­pon­ta, 46 szá­za­lé­ka pe­dig he­ten­te több­ször is el­lá­to­gat az Ady tér­re. A fel­mé­rés részt­ve­vői a fel­sze­relt­sé­get, a tisz­ta­sá­got, a ké­nyel­met, a moder­nitást, va­la­mint a mul­ti­funkcional­itást em­lí­tet­ték mint a köz­pont leg­fon­to­sabb po­zi­tív tu­laj­don­sá­ga. A köz­pont dol­go­zó­i­nak mun­ká­já­ra, a ki­szol­gá­lás szín­vo­nal­ára a meg­kér­de­zet­tek át­lag­ban 4,2-4,4-es osz­tály­za­tot ad­tak.

F. J.

Tart5_230x154.png

Címkék

TIK 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Digitális vallomások - Dr. Fráter Loránd emlékkiállítás
  december 04. - január 30.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak 2021/22 I. félév
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 28.

Gyorslinkek

Bezár