2024. május 18., szombat English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  ZMK
A Vá­ro­si Ze­ne­dét Langer Vik­tor ze­ne­szer­ző ala­pí­tot­ta 1880-ban. Az in­téz­mény éle­té­ben komoly fejlődést hozott Király-Kőnig Pé­ter igazgatósága: nem­csak az ok­ta­tói lét­szám és a kép­zé­si kí­ná­lat bő­vült – így lett a leg­kor­sze­rűbb szel­le­mi­sé­gű vi­dé­ki ze­ne­is­ko­la –, ha­nem a vá­ros ze­nei éle­te is ki­vi­rág­zott. Bár már a 40-es évek­ben élt a re­mény, hogy a Sze­ge­di Ál­la­mi Ze­ne­kon­zer­va­tó­ri­um önál­ló kép­zé­si hely le­hes­sen, még sok ide­ig a Liszt Fe­renc Ze­ne­mű­vé­sze­ti Fő­is­ko­la füg­gő és alá­ren­delt in­téz­mé­nye ma­radt, ta­ná­ri vagy mű­vé­szi dip­lo­mát csak a fő­vá­ros­ban sze­rez­het­tek a hall­ga­tók. Az 1952-es ok­ta­tá­si re­form so­rán a Sze­ge­di Ál­la­mi Ze­ne­mű­vé­sze­ti Szak­is­ko­la te­vé­keny­sé­gé­ről le­vá­lasz­tot­ták az alsó­fokú kép­zést és ze­ne­mű­vé­sze­ti szak­is­ko­lá­vá ala­kí­tot­ták. Né­hány év­vel ké­sőbb há­rom éves ta­nár­kép­ző ta­go­zat in­dult. A Mű­ve­lő­dé­si Mi­nisz­té­ri­um 1966-tól emel­te fő­is­ko­lai rang­ra az in­téz­ményt, 1983-tól a Ze­ne­mű­vé­sze­ti Fő­is­ko­la en­ge­dé­lyez­te az egye­te­mi kép­zé­sek el­in­dí­tá­sát is, majd a to­váb­bi évek­ben to­váb­bi egye­te­mi kép­zé­si sza­kok is el­in­dul­hat­tak. A Kon­zer­va­tó­ri­um 1998-ban vált le a Ze­ne­aka­dé­mi­á­ról, két év­vel ké­sőbb in­teg­rá­ló­dott a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem­be, 2003 óta önál­ló kar, mely fő­is­ko­lai és egye­te­mi kép­zést biz­to­sít. A ZMK-n je­len­leg 238 hall­ga­tó vég­zi ta­nul­má­nya­it, 226-an ál­la­mi­lag fi­nan­szí­ro­zott for­má­ban, 12-en költ­ség­té­rí­té­ses kép­zés­ben. Szak­irá­nyú to­vább­kép­zés­re 15-en jár­nak; a kar­nak 19 kül­föl­di hall­ga­tó­ja van.
Bezár