2024. április 19., péntek English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  ZMK
Öröm­mel jár ta­ní­ta­ni
Szec­ső­di Fe­renc, a Ze­ne­mű­vé­sze­ti Kar Vo­nós Tan­szék­ének tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi ta­ná­ra Liszt Fe­renc-dí­jas (1993), va­la­mint Ér­de­mes mű­vész (2009) Bodonyi Ist­ván és Szűcs Mi­hály nö­ven­dé­ke volt. Dip­lo­má­ja meg­szer­zé­sé­vel egyi­de­jű­leg a Ze­ne­aka­dé­mia Nagy­dí­ját is el­nyer­te.
Címkék: ZMK
zmk_oktatoTa­ná­ri pá­lya­fu­tá­sát 1977-ben kezd­te Sze­ge­den, ze­ne­pe­da­gó­gi­ai mun­ká­ja foly­tán 2000-ben ha­bi­li­tált egye­te­mi ta­nár lett. Nem­zet­kö­zi szó­ló­kar­ri­er­je 1984-ben in­dult, az­óta szí­ve­sen lá­tott ven­dég Eu­ró­pa szá­mos nagy­vá­ro­sá­ban, de a ha­zai ze­nei élet­ben is rend­kí­vül ak­tív sze­re­pet ját­szik. Szá­mos díj­jal és ki­tün­te­tés­sel büsz­kél­ked­het, töb­bek kö­zött a Ma­gyar Rá­dió mű­vé­sze­ti, 1992-ben az év leg­jobb elő­adó­mű­vé­szi dí­já­val; 1996-ban Wein­er-díj­jal tün­tet­ték ki. „Har­minc­har­ma­dik éve ta­ní­tok a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ze­ne­mű­vé­sze­ti Ka­rán, ez az ed­di­gi egyet­len mun­ka­he­lyem. A bu­da­pes­ti Ze­ne­aka­dé­mia el­vég­zé­sét kö­ve­tő­en úgy vál­lal­tam itt ál­lást, hogy előt­te so­ha nem jár­tam a vá­ros­ban. Ha­mar meg­ked­vel­tem Sze­ge­det, itt ala­pí­tot­tam csa­lá­dot. Sok­szor hív­tak más­ho­va csá­bí­tó aján­la­tok­kal, de hű­sé­ges ma­rad­tam mun­ka­he­lyem­hez. Ma is öröm­mel já­rok be ta­ní­ta­ni, az is­ko­la le­gen­dá­san jó lég­kö­re, a ki­vá­ló kol­le­gák ös­­sze­tar­tá­sa és nem utol­sósor­ban a sok te­het­sé­ges hall­ga­tó te­szi él­ve­ze­tes­sé a mun­kát. A ka­ron szá­mos együt­tes mű­kö­dik, me­lyek­ben iga­zi öröm­ze­né­lés fo­lyik. Az or­szá­gos ze­nei ver­se­nyek szin­te mind­egyi­kén ha­gyo­má­nyo­san ran­gos he­lye­zé­se­ket érünk el, ez­zel is iga­zol­va szak­mai mun­kánk he­lyes irá­nyát. A ta­va­lyi év­ben vég­zett nö­ven­dé­ke­ink szin­te ki­vé­tel nél­kül mind el tud­tak he­lyez­ked­ni. Vé­gül a szü­lők­höz is sze­ret­nék szól­ni: tu­dom, men­­nyi­re ag­gód­nak gyer­me­kük sor­sá­ért. Sze­ge­den a hi­va­ta­los órá­kon kí­vül is oda­fi­gye­lünk hall­ga­tó­ink éle­té­re, vi­sel­ke­dé­sé­re, és a szi­go­rú szak­mai út­mu­ta­tá­son túl igyek­szünk be­csü­le­tes kö­zös­sé­gi em­be­re­ket ne­vel­ni.”
Bezár