2021. december 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  2. szám - 2010. február 15.  --  Fókusz
Fókusz
2010. február 14.
Címkék: Fókusz
Az el­múlt idő­szak si­ke­res pá­lyá­za­ti te­vé­keny­sé­gé­nek kö­szön­he­tő­en mint­egy 20 mil­li­árd fo­rint­nyi inf­rast­ruk­tu­rá­lis fej­lesz­tés in­dult el az SZTE-n uni­ós tá­mo­ga­tás­sal: 2012 őszé­re kli­ni­kai tömb épül, a ki­vi­te­le­zők már dol­goz­nak a Du­go­nics té­ri köz­pon­ti épü­let re­konst­ruk­ci­ó­ján, s az esz­ten­dő vé­gé­re el­ké­szül a Mér­nö­ki Kar gya­kor­la­ti ok­ta­tó­tömb­je is.
2010. február 14.
Bezár