2020. július 10., péntek English version
Archívum  --  2009  --  11. szám - 2009. november 9.  --  Katedra
Katedra
A Ma­gyar Uro­ló­gia fő­szer­kesz­tő­jé­nek, a Ma­gyar Uro­ló­gu­sok Tár­sa­sá­gá­nak fris­sen meg­vá­lasz­tott el­nö­ké­nek nem szok­vá­nyos a kar­ri­er­je. No­ha Bu­da­pes­ten szü­le­tett, ta­nult és dol­go­zott, még­is im­már ti­zen­két éve él Sze­ge­den. Hos­­szabb ta­nul­mány­uta­kat töl­tött Eu­ró­pa kü­lön­bö­ző or­szá­ga­i­ban, két évig Je­men­ben is volt mun­ka­vál­la­ló, vé­gül azon­ban ha­za­jött. Szá­mos szak­mai el­is­me­rés­ben ré­sze­sült itt­hon és kül­föld­ön egy­aránt, az or­vo­si pá­lyá­ra ál­lí­tó­lag még­is azért lé­pett, mert a Sem­mel­we­is Egye­tem volt a leg­kö­ze­lebb a la­ká­sá­hoz...
Címkék: Katedra
Bezár