2020. július 2., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  12. szám - 2009. november 23.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
A Sza­bad­egye­tem – Sze­ged no­vem­ber 11-i elő­adá­sát Pal­kó And­rás, az SZTE Ál­ta­lá­nos Or­vos­tu­do­má­nyi Kar Ra­dio­ló­gi­ai Kli­ni­ká­já­nak tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi ta­ná­ra tar­tot­ta. Elő­adá­sá­nak cí­me: Tu­do­mány és ál­tu­do­mány a kép­al­ko­tó di­ag­nosz­ti­ká­ban – mi­kor hig­­gyünk a sze­münk­nek?
Címkék: Szabadegyetem
Lég­ző­szer­vi meg­be­te­ge­dé­sek: mi­re jók az ál­lat­mo­del­lek? cím­mel tar­tott elő­adást no­vem­ber 18-án a Sza­bad­egye­te­men – Sze­ged so­ro­za­tán Szabari Mar­git, az SZTE Ál­ta­lá­nos Or­vos­tu­do­má­nyi Kar Or­vo­si In­for­ma­ti­kai és Se­bé­sze­ti Mű­tét­ta­ni In­té­ze­té­nek di­ák­kö­ri nyer­te­se.
Címkék: Szabadegyetem
Bezár