2022. december 8., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  13. szám - 2009. december 7.  --  Fókusz
Fókusz
Két hó­nap­pal ez­előtt dön­tött úgy az ELI ne­vű lé­ze­res ku­ta­tó­köz­pont lét­re­ho­zá­sá­ra ala­kí­tott kon­zor­ci­um, hogy Ma­gyar­or­szág (sze­ge­di hely­szín­nel), Cseh­or­szág és Ro­má­nia ad­hat ott­hont a beru-házásnak. A ma­gyar­or­szá­gi pro­jekt­hely­szín a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem tíz­hek­tá­ros öthal­mi te­rü­le­te. Az ELI-vel a je­len­leg Fran­cia­or­szág­ban, il­let­ve az USA-ban épü­lő rend­sze­rek­nél mint­egy ezer­szer na­gyobb tel­je­sít­mény­sű­rű­ség lesz el­ér­he­tő. A há­rom részt ve­vő or­szág más-más te­rü­let­re fókuszál, és 2015-ig ké­szí­tik el a be­ren­de­zé­se­i­ket. Ha­zánk pá­lyá­za­tá­nak si­ke­ré­ben el­évül­he­tet­len ér­de­me­ket szer­zett Lip­pényi Ti­va­dar, a Nem­ze­ti Ku­ta­tá­si és Tech­no­ló­gi­ai Hi­va­tal (NKTH) el­nök­he­lyet­te­se, az ELI ma­gyar­or­szá­gi kor­mány­za­ti meg­bí­zott­ja. Ve­le be­szél­get­tünk a pro­jekt­ről.
Címkék: FókuszEgyetemi élet
2009. december 13.
Címkék: Fókusz
2009. december 13.
Bezár