2022. december 8., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  13. szám - 2009. december 7.  --  Iskolapad
Iskolapad
Elő­for­dul, hogy va­la­mit nem szív­le­lünk, ké­sőbb még­is éle­tünk egyik leg­fon­to­sabb ele­mé­vé vá­lik. Ez tör­tént Pálfi Ré­ká­val is, aki ele­in­te ide­gen­ke­dett a fran­cia nyelv­től, ma már azon­ban el sem tud­ná kép­zel­ni az éle­tét má­so­dik ha­zá­já­nak nyel­ve nél­kül.
Bezár