2022. december 8., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  13. szám - 2009. december 7.  --  Katedra
Katedra
Ko­vács Bé­la ne­ve fo­ga­lom volt a Ság­vá­ri-gim­ná­zi­um­ban. ő az a ta­nár, aki ké­pes volt szi­go­rú sze­re­tet­tel meg­ta­ní­ta­ni min­den egyes di­ák­já­val a fran­cia nyel­vet. Ta­gad­ha­tat­lan, hogy pe­dáns órá­in csak az érez­het­te jól ma­gát, aki je­les­re tud­ta az anya­got, ugyan­ak­kor a szü­ne­tek­ben vagy az ut­cán egy vég­te­le­nül ked­ves és fi­gyel­mes nagy­pa­pa sze­líd­sé­gé­vel be­szél­ge­tett ta­nít­vá­nya­i­val. Így új­ra és új­ra el tud­ta fo­gad­tat­ni, hogy a nyelv­ta­nu­lás­hoz idő­re, tü­re­lem­re és szor­ga­lom­ra van szük­ség.
Címkék: Katedra
Bezár