2022. december 8., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  13. szám - 2009. december 7.  --  Sport
Sport
2009. december 13.
Tör­tént de­cem­ber 2-án: ötö­dik al­ka­lom­mal ír­ták ki a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ergométeres Baj­nok­sá­gát az Uni­ver­si­tas Sport Club Szeged és a Démász Sze­ged Vízis­port Egye­sü­let kö­zös ren­de­zé­sé­ben. A föld­go­lyó egyik leg­ke­mé­nyebb és leg­nép­sze­rűbb egye­te­mi sport­já­nak tar­tott eve­zés víz nél­kü­li vál­to­za­tán ok­ta­tók és hall­ga­tók együtt ös­­sze­sen negy­ven­ki­len­cen in­dul­tak és húz­tak szim­pa­ti­kus elán­nal a To­po­lya so­ri sport­csar­nok­ban.
Címkék: Sport
Har­ma­dik al­ka­lom­mal ítél­ték oda a te­het­ség­gon­do­zó sport­ösz­tön­dí­ja­kat a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­men. Az el­is­me­rést ez­út­tal hu­szon­egy hall­ga­tó ér­de­mel­te ki, őket de­cem­ber 3-án kö­szön­töt­ték.
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
2009. december 13.
Címkék: Sport
Bezár