2023. november 30., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  13. szám - 2009. december 7.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
2009. december 13.
A Sza­bad­egye­tem – Sze­ged no­vem­ber 25-i elő­adá­sát Sze­ke­res Fe­renc, az SZTE JGYPK Mű­vé­sze­ti In­té­zet Rajz-Művészettörténeti Tan­szék­ének fő­is­ko­lai ad­junk­tu­sa tar­tot­ta Ötö­dik ha­tal­mi ág? Az ut­ca mű­vé­sze­te cím­mel.
Címkék: Szabadegyetem
2009. december 13.
A Sza­bad­egye­tem – Sze­ged ka­ted­rá­ján de­cem­ber 2-án Hász-Fehér Ka­ta­lin, az SZTE Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar Klas­­szi­kus Ma­gyar Iro­da­lom Tan­szék­ének egye­te­mi do­cen­se tar­tott elő­adást Arany Já­nos őszi­kéi cím­mel.
Címkék: Szabadegyetem
Bezár