2018. június 20., szerda English version
Archívum  --  2005  --  6. szám - 2005. április 4.  --  Lapjárás
Akikre igazán büszkék lehetünk
Kiválóan szerepeltek a Szegedi Tudományegyetem hallgatói az elmúlt két hétben a XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A 16 szekció közül lapzártánkig 13 ért véget, ebből 12 szekció eredményeit foglaltuk össze.
 
 
Egészen pontosan tizenegy tudományág eredményei találhatóak meg összeállításunkban, hiszen a Műszaki Tudományi Szekcióban induló SZÉF-es és TTK-s hallgatók épphogy, de lecsúsztak a képzeletbeli dobogóról. Az Agrártudományi OTDK eredményeit következő számunkban közöljük, mint ahogy természetesen nyomon követjük április folyamán a még meg nem rendezett három szekció (Hadtudomány, Közgazdaságtudomány, Tantárgypedagógia és Oktatástechnológia) szegedi vonatkozású történéseit is. Az eddig összegzett eredmények szerint a szegedi hallgatók 38 első, 43 második és 38 harmadik helyezést értek el. Emellett szereztek 45 különdíjat, kiemelt dicséretet és dicséretet is. (Helyhiány miatt ezt következő számunkban közöljük.) Legsikeresebben a jogászok, az orvosok-gyógyszerészek, a biológusok, fizikusok, kémikusok (illetve általában a TTK-sok), a JGYTFK művészhallgatói és a bölcsészek közül az irodalmárok szerepeltek. Külön kuriózum a Humán Tudományi Szekció Komparatisztika, az Informatikai Tudományok Számítástudomány és a Művészeti és Művészettudományi Szekció Grafika tagozata, ahol az első, második és a harmadik díjat is elhozták az SZTE hallgatói. Ugyanezt tették a biológusok az Állatélettan kategóriában, ráadásul még egy különdíjjal is megspékelve… Minden díjazottnak szeretettel gratulálunk!
 
Állam- és jogtudományi szekció
(Széchenyi István Egyetem, Győr):
 
I. helyezettek (2): Boróczki Mihály (alszekció: Munka- és szociális jog III.: Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség, téma: A nemspecifikus diszkrimináció kérdése az Európai Unió munkajogában, témavezető: Hajdú József, Rúzs Molnár Krisztina), Sós Inez (Büntetőeljárási és büntetésvégre-hajtási jog, A javítóintézeti nevelés, Lőrincz József)
II. helyezettek(7): Andrási Zsuzsanna (alszekció: Agrár- és környezetvédelmi jog, témavezető: Horváth Szilvia, Miklós László), Borbély Tamás (Magyar állam- és jogtörténet II., Balogh Elemér), Czédli Gergő (Polgári eljárásjog, Köblös Adél), Keller Orsolya (Magyar állam- és jogtörténet I., Homoki-Nagy Mária), Mizsei Szabina (Pénzügyi jog, Szilovics Csaba), Orosz Nóra Natália (Egyetemes jogtörténet és római jog, Jakab Éva), Szalai Anikó (Nemzetközi jog, Bodnár László)
III. helyezett(1): Máriás Attila (Munka- és szociális jog I., Hajdú József, Gémes Gábor) – miden díjazott ÁJTK-s hallgató.
 
Biológia
(Pécsi Tudományegyetem):
 
I. helyezettek (6): Bátori Zoltán (Természetvédelmi biológia, A vegetáció változásának vizsgálata egy elárasztott területen - A dél-hansági élőhelyrekonstrukció, Margóczi Katalin), Csörgő Bálint (Mikrobiális genetika, DNS-rekombinációs folyamatok irányítása az Escherichia coli baktérium genomjában, Pósfai György), Henn László (Genetika, Ivarsejt-kialakulásában szerepet játszó gének vizsgálata Drosophila melanogasterben, Vilmos Péter), Lipinszki Zoltán (Molekuláris biológia II., A Drosophila 26S proteaszóma ubiquitin-kötő alegységének vizsgálata, Udvardy Andor), Nagyőszi Péter (Állatélettan, A szerin és tirozin foszfatázok szerepe az interendotheliális junkciók szabályozásában, Krizbai István), Oláh Szabolcs (Neurofiziológia, A neurogliaform sejtek elektromos és kémiai szinapszisai, Tamás Gábor, Wellcome Trust)
II. helyezettek (3): Földi István (Biokémia II., Penke Botond, Huszár Emőke), Pósa Anikó (Állatélettan, Varga Csaba, László Ferenc), Priskin Katalin (Archeobiológia, Raskó István)
III. helyezettek (12): Bíró Judit (Molekuláris biológia II., Fehér Attila), Csernetics Árpád (Mikrobiális genetika, Pósfai György), Fodor Csilla (Molekuláris biológia I., Fehér Attila), Kele Beatrix (Virológia, Deák Judit), Linke Nikolett-Bayer Lívia (Humánbiológia, Fekete Éva, Bagyánszki Mária), Nagy Andrea (Molekulráis biológia II., Kiss Ibolya), Pásztói Mária (Állatélettan, Deli Mária), Péteri Zsanett-Tábori Katalin (Mikrobiológia, Vágvölgyi Csaba, Varga János), Prazsák István (Taxonómia és evolúció, Maróy Péter), Sebestyén Ildikó (Állatélettan, Leprán István), Szabó Milán (Növényélettan és növényszervezettan, Laskay Gábor), Zsámboki János (Immunológia, Andó István, Kurucz Éva) – minden díjazott TTK-s.
 
Fizika, Földtudományok,Matematika
(ELTE TTK):
 
I. helyezett (7): Balázs Bernadett-Gál Tamás Mátyás (Levegőkörnyezet és energetika, Az átlagos maximális városi hősziget-intenzitás modellezése a település felszínét leíró paraméterek felhasználásával, Unger János, Sümeghy Zoltán, Zboray Zoltán, Geiger János), Balogh Ferenc (Valós és funkcionálanalízis, Folytonos lineáris operátorok ciklikus viselkedésformái, Kérchy László), Dorogi Márta (Komplex rendszerek fizikája, A foszfatidilglicerol szerepe a fotoszintetikus reakciócentrum töltésstabilizáló működésében, Nagy László, Görgényi Miklósné Tari Irma), Égerházi László (Fizika – Anyagtudomány, Inverz geometriájú impulzuslézeres vékonyréteg-építéssel növesztett szén-nitrid rétegek, Geretovszky Zsolt, Szörényi Tamás), Gajdátsy Gábor (Atommag- és plazmafizika, Ultrarövid lézerimpulzussal keltett plazma vákuum-ultraibolya spektrumának vizsgálata, Földes István), Gáspár András-Makai Zoltán (Csillagászat, Beágyazott csillaghalmazok feltérképezése a közeli infravörös tartományban, Balog Zoltán), Kálmán Orsolya (Mezoszkópikus rendszerek fizikája, Egyszerű kvantumos kapuk és a teleportáció gömbi Wigner-függvényes leírása, Benedict Mihály)
II. helyezettek (6): Fintor Krisztián (Alkalmazott ásványtan és archeometria, M. Tóth Tivadar, Schubert Félix), Hegedűs Gábor (Társadalomföldrajz, Csatári Bálint), Jurkovity Mónika (Csillagászat, Vinkó József), Kevei Péter (Valószínűségszámítás, statisztika és pénzügyi matematika, Csörgő Sándor), Nyári Diána (Geomorfológia I., Kiss Tímea), Vass István (Környezettudomány I.: Környezetföldtudomány és környezetkémia, M. Tóth Tivadar)
III. helyezettek (2): Ambrus Gergely (Geometria és topológia, Bezdek András, Fodor Ferenc), Varjú Péter (Algebra és gráfelmélet, Barát János) – mindegyik helyezett a TTK hallgatója.
 
Humán tudományok
(ELTE BTK):
 
I. helyezettek (6): Dabóczi Viktória (BTK, Német nyelvészet, Der Wortbegriff und die Wortarten. Eine empirische Untersuchung des Alltagsverständnisses von Wort und Wortarten im Deutschen, Mathilde Hennig), Gleszer Norbert (BTK, Folklór, Kvitli. Rítusok a magyarországi cádik-síroknál, Barna Gábor, Oláh János) - Magyary Zoltán Alapítvány Nagydíját is elnyerte, Gubicskó Ágnes (BTK, Komparatisztika, A szemiotikus metaforái Ingeborg Bachmann és Elfriede Jelinek szövegeiben, Kovács Sándor), Hegedűs András István (BTK, Német klasszikus irodalom, Magyarországi jezsuita iskoladrámák német nyelvű tartalmi ismertetői, Katona Tünde), Koller Nóra (BTK, Amerikai irodalom és kultúra, A maszkulinitás konstrukciója a Mátrix című filmben, Barát Erzsébet), Szabó Ágnes (BTK, Klasszikus magyar irodalom, Az utazó Kazinczy, Hász-Fehér Katalin)
II. helyezettek (8): Janurik Boglárka (BTK, Alkalmazott nyelvtudomány, Bakró-Nagy Mrianne, Sipőcz Katalin), Kovács Flóra (BTK, Francia irodalom 2., Gyimesi Tímea), Kurucz Veronika (BTK, Olasz, Vígh Éva), László Zsuzsa (BTK, XIX—XX. századi angol költészet, dráma és művészet, Kiss Attila), Lipták Dániel (BTK, A középkor és a reneszánsz angol irodalma - és XX. századi utóélete, Nagy Gergely), Nagy István (BTK, 1945 előtti magyar történelem II., Karsai László), Nagyfalusi Ágnes (BTK, Tárgyi néprajz, Juhász Antal), Pálmai Krisztián (BTK, Komparatisztika)
III. helyezettek (5): Bertók Bertalan (JGYTFK, Folklór, Maruzsné Sebő Katalin), Kis Zsuzsa Eszter (BTK, Francia irodalom I., Penke Olga), Nagy Milán (BTK, Komparatisztika, Kürtösi Katalin), Tóth Ágnes (BTK, Francia irodalom I., Penke Olga), Tóth Zoltán (BTK, Komparatisztika, Müllner András)
 
Informatika Tudományi Szekció
(ELTE Informatikai Kar):
 
I. helyezettek (2): Iván Szabolcs (TTK, Számítástudomány, Nyelvek shuffle-iteráltjai, Ésik Zoltán) - Pro Scientia Aranyérmesek Társasága különdíját is megkapta, Busa Fekete Róbert (TTK, Numerikus és nem numerikus módeszerek, Lokálisan lineáris beágyazásnak és változatainak alkalmazása az alakfelismerésben, Kocsor András)
II. helyezett (1): Csendes Áron (TTK, Számítástudomány, Temesi József)
III. helyezett (1): Kakuk Zsolt (TTK, Számítástudomány, Fülöp Zoltán)
 
Kémia és vegyipar
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem):
 
I. helyezettek (2): Horváth Endre (Környezeti kémia és környezettechnológia, Titanát nanocsövek szintézise és jellemzése, Kiricsi Imre, Kónya Zoltán, Hodos Mária), Szendrei Krisztina (Makromolekuláris és kolloidkémia, ZnO nanorészecskék optikai tulajdonságai rétegszilikátokkal stabilizált diszperziókban és ultravékony filmekben, Dékány Imre)
II. helyezettek (5): Benedek Gabriella (Szerves kémia I., Mernyák Erzsébet), Csató Anita-Horváth Katalin (Környezeti kémia és környezettechnológia, Halász János), Herman Beáta (Szerves kémia II., Mernyák Erzsébet), Janáky Csaba (Fizikai kémia, Visy Csaba), Jenei Zsuzsanna (Koordinációs kémia, Gyurcsik Béla, Körtvélyesi Tamás, Hans Erik, Molager Christensen)
III. helyezett (1): Vass Laura (Reakciókinetika és katalízis, Halász János, Tasi Gyula) – mindegyik helyezett TTK-s.
 
Művészet és művészettudomány
(SZTE JGYTFK):
 
I. helyezettek (5): Deák Zoltán (Vizuális művészetek – Festészet, Sinkó János), Huszárné Papp Éva (JGYTFK, Zenei művészetek – Művészetelméleti dolgozatok, Sziklavári Károly), Kereszty Zsolt (JGYTFK, Vizuális művészetek – Festészet, Sinkó János), Kovács Krisztián (JGYTFK, Vizuális művészetek – Grafika, Aranyi Sándor), Szabó Zsuzsanna (JGYTFK, Zenei művészetek – Énekes előadók, Laczi Júlia, zongorán kísért: Joóbné Czifra Éva és Dombiné Kemény Erzsébet)
II. helyezettek (3): Deák Zoltán (JGYTFK, Vizuális művészetek – Grafika, Sinkó János), Gérné Mezősi Aranka (JGYTFK, Vizuális művészetek – Szobrászat, Fűz Veronika), Szabó Zsuzsanna-Szénási Blanka (JGYTFK, Zenei művészetek – Zeneszerzés és kamaraének, Laczi Júlia, zongorán kísért: Maczelka Noémi).
III. helyezettek (5): Kereszty Zsolt (JGYTFK, Vizuális művészetek – Grafika, Sinkó János), Molnár Emese (JGYTFK, Zenei művészetek – Művészetelméleti dolgozatok, Szabadyné Békési Magdolna), Nyírő Anita (JGYTFK, Vizuális művészetek – Iparművészet, Kovács Keve), Petró György (JGYTFK, Vizuális művészetek – Szobrászat, Popovics Lőrinc), Tóth Balázs (BTK, Vizuális művészetek – Fotó, önálló felkészülés)
 
Orvostudományi Szekció
(Szegedi Tudományegyetem):
 
I. helyezettek (3): Fazekas Ildikó Ilonka (ÁOK Anatómiai Intézet, Morfológia, The effects of Dexamethasone on seizure-induced c-fos- protein- and mRNA levels in the rat neocortex and hippocampus), Gál Adrienn (GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, Gyógyszerésztudomány, Altípus szelektív alfa2-adrenerg receptor antagonisták hatása a terhes patkány uterus kontraktilitására in vitro), Jászkuti Ákos (ÁOK Szemészeti Klinika, Operatív klinikai orvostudomány, Sérült nyaki gerincvelő integritásának helyreállítása embryonális motoneuronok transzplantációjával)
II. helyezettek (5): Kovács Flóra (ÁOK, Operatív klinikai orvostudomány), Mándity István (GYTK, Gyógyszerésztudomány), Must Anita (ÁOK, Preventív klinikai orvostudomány) Vadász Dávid (ÁOK, Morfológia), Zádor Zsolt (ÁOK, Biokémia) 
III. helyezettek (7): Berényi Antal (ÁOK, Élettan), Csontos Ágnes (EFK, Egészségügyi Főiskolai Szekció), Kovács Adriána (GYTK, Gyógyszerésztudomány), Márkus Zita-Rokszin Alice (ÁOK, Élettan), Nagy Nikolett (ÁOK, Konzervatív klinikai orvostudomány), Sebestyén Ildikó (TTK Biológus szak, Preventív klinikai orvostudomány), Vincze Anna (ÁOK, Morfológia)
 
Pedagógia, Pszichológia, Közművelődés és Könyvtártudomány
(Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Győr):
 
I. helyezettek (3): Csámpai Zoltán (JGYTFK, Könyvtár, Samuel Beckett bibliográfia, Pajor Enikő), Harsányi Szabolcs Gergő-Szabó Beáta (BTK, Szociál- és alkalmazott pszichológia, „Nem az a fontos, hogy ki mondta, hanem az, hogy mit mondott"- vagy mégis? A politikai ítéletalkotás külső és belső tényezőinek vizsgálata, Szabó Éva), Ivády Rozália Eszter (BTK, Általános – kognitív pszichológia II., A rövidtávú emlékezet és a morfológiai komplexitás avagy toldalékolt szavak megjegyzése: dobozok, magnószalag, jegyzetfüzet, vagy mi?, Pléh Csaba, Németh Dezső)
II. helyezettek (3): Császárné Kollár Tímea (JGYTFK, Könyvtár, Patkósné Hanesz Andrea), Palatinus Zsolt (BTK, Általános – kognitív pszichológia, Krajcsi Attila), Pap Erika (BTK, Speciális pedagógia, Lányiné Engelmayer Ágnes)
 
Társadalomtudományi szekció
(Budapesti Corvinus Egyetem):
 
I. helyezettek (2): Danyi Péter (Filozófia II., A tulajdonnevek kettős arca, Mekis Péter), Hári Péter (Szociológia II., Zöldnézetben? A magyarországi környezetvédő mozgalom az ökológiai elméletek tükrében, Tóth János)
II. helyezettek (2): Szanyi Ágnes (Szociológia I., Lencsés Gyula), Varga Attila (Szociológia III., Balog Iván, Pászka Imre)
III. helyezettek (3): Danka Balázs-Simonka Lívia (Médiatudomány, Utasi Ágnes), Kocsis Nóra (Vallástudomány I., Tóth Mihály), Módos Ádám (Filozófia I., Sutyák Tibor) – mindegyik díjazott BTK-s hallgató.
 
Testnevelés- és sporttudomány
(Nyíregyházi Főiskola):
III. helyezett (1): Kecskeméti Andrea, Rocsa Bettina (JGYTFK, A testnevelés és a sport tantárgypedagógiai kérdése, Szatmári Zoltán)
Összeállította: Pintér M. Lajos

ulo_lepcso_230x154.png

Címkék

Hírek, aktualitások *

Legújabb híreink

Rendezvénynaptár *

 • Test
  június 18. - június 25.
 • Oktatási Igazgatóság értekezlete
  június 20.
 • FlyTeam tanfolyam
  június 20.
 • Előadás: Characterization and Quantification of Antiaromaticity, Aromaticity, „Quasi-„ and „Y-Aromaticity” on the magnetic criterion
  június 20.
 • FlyTeam tanfolyam
  június 21.

Gyorslinkek

Bezár