2021. január 16., szombat English version

Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Katedra
Katedra
Iro­da­lom­tör­té­nész, kri­ti­kus, szer­kesz­tő, iro­dal­mi es­tek szer­ve­ző­je és mo­de­rá­to­ra, egye­te­mi ok­ta­tó – Bomb­itz At­ti­lá­nak az éle­te az iro­da­lom. Az SZTE BTK Oszt­rák Iro­da­lom és Kul­tú­ra Tan­szék do­cen­se egy­faj­ta köz­ve­tí­tő­nek vall­ja ma­gát, aki a hall­ga­tók és az ér­dek­lő­dő kö­zön­ség fe­lé to­váb­bít­ja az igé­nyes szö­ve­ge­ket, az ér­té­kes kul­tú­rát. Nem vé­let­len, hogy az utób­bi évek­ben te­het­sé­ges di­á­kok – OTDK-helyezettek, dok­toran­dus­zok – so­ra ke­rült ki a ke­zei kö­zül.
Címkék: Katedra
Bezár