2020. július 10., péntek English version
Archívum  --  2009  --  9. szám - 2009. szeptember 28.  --  Katedra
Katedra
Az idei OTDK-n két hall­ga­tó­ja is el­ső he­lye­zést ért el Lukovics Mik­lós­nak, aki a mes­ter­ta­ná­ri cí­met csu­pán azért nem kap­hat­ta még meg, mert nincs még tíz éve az ok­ta­tói pá­lyán. Si­ke­res­sé­gé­nek tit­ka jó idő­be­osz­tá­sa, az ins­pi­rá­ló kör­nye­zet és ki­tar­tá­sa, ame­lyet nem akár­hol edzett: hos­­szú­táv­fu­tó ba­rát­ja mel­lett ta­nul­ta meg, ho­gyan kell át­jut­ni és át­jut­tat­ni má­so­kat a holt­pon­ton. És per­sze van még egy tit­ka: ma­gas­ra te­szi a mér­cét.
Bezár