2020. július 10., péntek English version
Archívum  --  2009  --  9. szám - 2009. szeptember 28.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
A Sza­bad­egye­tem – Sze­ged ren­dez­vény­so­ro­za­ton szep­tem­ber 16-án Szat­máry Kár­oly, az SZTE Kí­sér­le­ti Fi­zi­kai Tan­szék­ének egye­te­mi do­cen­se tar­tott elő­adást 2009 – A csil­la­gá­szat nem­zet­kö­zi éve, boly­gók fel­fe­de­zé­se más csil­la­gok kö­rül cím­mel.
Címkék: Szabadegyetem
A Sza­bad­egye­tem – Sze­ged szep­tem­ber 23-i elő­adá­sát Gu­lyás Lász­ló, a Mér­nö­ki Kar Öko­nó­mi­ai és Vi­dék­fej­lesz­té­si In­té­ze­té­nek do­cen­se tar­tot­ta. Elő­adá­sá­nak cí­me: Po­li­ti­kai ka­lan­dor vagy di­cső ál­lam­ala­pí­tó? Avagy Edward Benes sze­re­pe a je­le­nig hú­zó­dó kö­zép-eu­ró­pai prob­lé­mák­ban.
Címkék: Szabadegyetem
Bezár