2020. július 9., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
ÁJTK-s dok­toran­duszok si­ke­re
Szép si­kert ért el az SZTE ÁJTK Po­li­to­ló­gi­ai Tan­szék két PhD-hallgatója a DEMOS Ma­gyar­or­szág Ala­pít­vány ál­tal ki­adott Prog­resz­­szív Po­li­ti­ka cí­mű fo­lyó­irat 2009-es es­­szé- és tu­do­má­nyos­cikk-pá­lyá­za­tán.
Merkovi­ty Nor­bert „A po­li­ti­kai kom­mu­ni­ká­ció há­rom­szö­ge az in­for­má­ci­ós kor­ban” cí­mű ta­nul­má­nyá­val el­ső, Ju­hász Krisz­ti­na „A neo­li­be­ra­liz­mus vál­sá­ga és az ál­lam gaz­da­sá­gi sze­rep­vál­la­lá­sá­nak új­ra­gon­do­lá­sa” cí­mű dol­go­za­tá­val har­ma­dik he­lye­zést ért el. Má­so­dik dí­jat a zsű­ri nem osz­tott ki. A ki­írók a fi­a­tal ku­ta­tók­tól az ál­lam 21. szá­za­di sze­re­pe, a po­li­ti­kai kom­mu­ni­ká­ció meg­újí­tá­sá­ban rej­lő le­he­tő­sé­gek, il­let­ve a szo­ci­ál­de­mok­rá­cia előtt ál­ló ki­hí­vá­sok kap­csán vár­tak pá­lya­mun­ká­kat. A dí­ja­zott ta­nul­má­nyok a Prog­res­­szív Po­li­ti­ka cí­mű fo­lyó­irat ta­va­szi, il­let­ve őszi szá­ma­i­ban je­len­nek meg.
Bezár