2022. május 27., péntek English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
Az Arpanettől a mai világhálóig
Az Eu­ró­pá­ban egye­dül­ál­ló sze­ge­di in­for­ma­ti­ka­tör­té­ne­ti gyűj­te­mény ré­sze­ként a ha­zai adat- és szá­mí­tó­gép-há­ló­zat tör­té­ne­tét be­mu­ta­tó ki­ál­lí­tás nyílt az aka­dé­mi­ai és köz­gyűj­te­mé­nyi szfé­ra leg­na­gyobb ha­zai inter­netes ta­nács­ko­zá­sa, a Net­work­shop 2009 al­kal­má­ból. Az inter­net ősé­nek te­kint­he­tő Arpanet­től a mai vi­lág­há­ló­ig tar­tó si­ker­tör­té­ne­tet be­mu­ta­tó tár­lat az egy­ko­ri öthal­mi szov­jet lak­ta­nyá­ban lát­ha­tó.
Címkék: Egyetemi életInformatika

Bohus Mi­hály, az In­for­ma­ti­ka Tör­té­ne­ti Mú­ze­um Ala­pít­vány mun­ka­tár­sa, az SZTE TTIK In­for­ma­ti­kai Tan­szék­cso­port ad­junk­tu­sa el­mond­ta, a tár­lat az 1960-as évek­től nap­ja­in­kig mu­tat­ja be a Ma­gyar­or­szá­gon hasz­nált hálóza­ti eszközök fej­lő­dé­sét, va­la­mint a mai inter­net ki­ala­ku­lá­sát.

nettori
Képernyős terminálok a múlt századból az informatikatörténeti gyűjtemény kiállításán. Fo­tó: szegy

Az in­for­ma­ti­katör­té­ne­ti gyűj­te­mény­nek ott­hont adó épü­let egyik eme­le­ti ter­mé­ben be­ren­de­zett ki­ál­lí­tás anya­ga öt té­ma kö­ré cso­por­to­sít­ha­tó: a ter­mi­nál-, az adat- és a he­lyi há­ló­za­tok, a hálózat­felü­gyeleti rend­sze­rek és al­kal­ma­zá­sok, va­la­mint a mai ér­te­lem­ben vett inter­net szü­le­té­se.
A tár­la­ton lát­ha­tó – több­nyi­re a mai na­pig mű­kö­dő – esz­kö­zök kö­zül a leg­ré­geb­bi­ek a vil­lany­író­gé­pes ter­mi­ná­lok 1963-ból. Ek­ko­ri­ban Ma­gyar­or­szá­gon alig több mint két­tu­cat­nyi szá­mí­tó­gép volt, a ter­mi­ná­lok ezek­hez a be­ren­de­zé­sek­hez kap­cso­lód­tak. Lát­ha­tó itt nyolc­csa­tor­nás lyuk­sza­lag be- és ki­me­ne­ti egy­ség, az USA-ban és Ma­gyar­or­szá­gon, a Vi­de­o­ton ál­tal gyár­tott be­ren­de­zés is. Az utób­bi az ak­ko­ri pi­a­ci kö­ve­tel­mé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en a la­tin mel­lett ci­rill bil­len­tyű­zet­tel is mű­kö­dött.
A kö­vet­ke­ző fej­lő­dé­si lép­csőt a kép­er­nyős ter­mi­ná­lok je­len­tet­ték, ezek­kel már sok­kal ké­nyel­me­sebb volt a mun­ka. Fel­hasz­ná­ló­ik a több­nyi­re 24 so­ros, 80 ka­rak­te­res kép­er­nyő és egy bil­len­tyű­zet se­gít­sé­gé­vel lép­het­tek kap­cso­lat­ba a szá­mí­tó­gé­pek­kel és egy­más­sal. A ki­ál­lí­tá­son há­rom ma­gyar és há­rom észak-ame­ri­kai fej­lesz­té­sű be­ren­de­zést lát­hat­nak az ér­dek­lő­dők.
A tár­lat egy má­sik szek­ci­ó­já­ban a nagy­tá­vol­sá­gú adat­át­vi­tel esz­kö­ze­i­vel is­mer­ked­het­nek meg a vendégek. Ta­lál­ha­tó itt a te­le­fon­vo­na­la­kat hasz­ná­ló mo­dem a má­sod­per­cen­kén­ti há­rom­száz­tól két­mil­lió bi­tes ka­pa­ci­tá­sig, és szá­mos olyan esz­köz, ame­lyet a nyolc­va­nas évek kö­ze­pén el­kez­dett ha­zai adat­há­ló­zat-fej­lesz­té­si mun­ka – az X.25-ös adat­há­ló­zat ki­épí­té­se – so­rán hasz­nál­tak. Be­mu­tat­ják pél­dá­ul azo­kat a be­ren­de­zé­se­ket, ame­lyek 1988-ban Sze­ged és Bu­da­pest kö­zött a má­sod­per­cen­kén­ti 2400 bi­tes kap­cso­la­tot biz­to­sí­tot­ták. Lát­ha­tók itt a na­gyon meg­bíz­ha­tó, ám vi­szony­lag drá­ga cel­la­kap­cso­lt ATM-há­ló­za­tok ki­épí­té­se so­rán hasz­nált esz­kö­zök is.
A nyolc­va­nas évek ele­jén a sze­mé­lyi szá­mí­tó­gé­pek el­ter­je­dé­sé­vel egy­re na­gyobb lett a he­lyi há­ló­za­tok je­len­tő­sé­ge. Ma­gyar­or­szá­gon a he­lyi há­ló­za­tok lét­re­ho­zá­sá­ban a Nov­ell egy­sze­rű el­vek al­kal­ma­zá­sá­val ki­ala­kí­tott sa­ját há­ló­za­ti ope­rá­ci­ós rend­sze­rei meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pet ját­szot­tak. Egy öt­ter­mi­ná­los rend­szer­rel ezt is ki­pró­bál­hat­ják a ki­ál­lí­tás lá­to­ga­tói.
Ahogy egy­re több em­ber mun­ká­já­nak vál­tak fon­tos esz­kö­zé­vé a kü­lön­bö­ző szá­mí­tó­gé­pes há­ló­za­tok, úgy lett egy­re lé­nye­ge­seb­bé a ren­del­ke­zés­re ál­lá­si idő nö­ve­lé­se. A ki­ál­lí­tá­son mű­kö­dés köz­ben meg­is­mer­he­tő több, ezt szol­gá­ló hálózat­felü­gyeleti rend­szer is.
A ki­ál­lí­tás tá­ro­ló­i­ban szá­mos, a há­ló­za­ti rend­sze­rek­kel kap­cso­la­tos tan­könyv és más do­ku­men­tum ol­vas­ha­tó. A fa­lak­ra fel­füg­gesz­tett tab­lók se­gít­sé­gé­vel pe­dig a ven­dé­gek meg­is­mer­he­tik az inter­net tör­té­ne­té­nek főbb lé­pé­se­it az Arpanet 1969-es in­du­lá­sá­tól kezd­ve a rend­szer hu­szon­öt év­vel ez­előt­ti el­ső eu­ró­pai – hol­lan­di­ai –, majd az 1991-es ma­gyar­or­szá­gi meg­je­le­né­sén át nap­ja­in­kig.
Az in­for­ma­ti­ka­tör­té­ne­ti gyűj­te­mény­ről az www.inf­muz.hu hon­la­pon ol­vas­ha­tnak bő­veb­ben.

F. J.

Bezár