2020. november 30., hétfő English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
Az egye­tem­ala­pí­tó Bá­tho­ryra em­lé­kez­nek
Címkék: Egyetemi életBáthory
Az egye­tem­ala­pí­tó Bá­tho­ry Ist­ván­ra em­lé­ke­zik a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem és a Sze­ge­di Aka­dé­mi­ai Bi­zott­ság má­jus 12-én. Az er­dé­lyi fe­je­de­lem 428 év­vel ez­előtt, 1581. má­jus 12-én bo­csá­tot­ta ki a ko­lozs­vá­ri egye­te­met meg­ala­pí­tó ok­le­ve­lét, ide ve­ze­ti vis­­sza gyö­ke­re­it a sze­ge­di uni­ver­zi­tás is.
Az em­lék­ün­nep­ség má­jus 12-én (ked­den) 15 óra­kor kez­dő­dik az MTA SZAB szék­há­zá­ban (So­mo­gyi B. u. 7.). Meg­nyi­tó­be­szé­det mond Dékány Im­re aka­dé­mi­kus, a SZAB el­nö­ke, majd Papp Sán­dor tör­té­nész, az SZTE Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar egye­te­mi do­cen­se tart elő­adást „Bá­tho­ry Ist­ván, a ki­rály és fe­je­de­lem két vi­lág – Ke­let és Nyu­gat – ha­tá­rán” cím­mel. Az egye­te­mi ok­ta­tó a nagy for­má­tu­mú eu­ró­pai po­li­ti­kust mu­tat­ja be a leg­újabb ha­zai, nem­zet­kö­zi és sa­ját ku­ta­tá­si ered­mé­nyek alap­ján. A prog­ram 16 óra­kor a Dóm té­ri pan­te­on­ban foly­ta­tó­dik, ahol Bá­tho­ry Ist­ván szob­rát ko­szo­rúz­zák meg a részt­ve­vők. A szer­ve­zők min­den ér­dek­lő­dőt sze­re­tet­tel vár­nak!
Bezár