2023. december 2., szombat English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
Fog­or­vos­ok és fog­tech­ni­kus­oka TIK-ben
Címkék: Egyetemi életFOK

A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Fogor­vos­tu­dományi Ka­rá­nak Tu­do­má­nyos To­vább­kép­ző Kon­fe­ren­ci­á­ja és a Föld­vá­ri Im­re Nem­zet­kö­zi Tu­do­má­nyos Fog­tech­ni­kai Kong­res­­szus most elő­ször ta­lál­ko­zott, így egy szín­vo­na­las tu­do­má­nyos kon­fe­ren­cia ke­re­tei kö­zött is­mer­het­ték meg fog­or­vos­ok, fog­tech­ni­kus­ok és as­­szisz­ten­sek szak­má­juk leg­újabb tu­do­má­nyos vív­má­nya­it áp­ri­lis 24-25-én.
Mint min­den év­ben, most is ta­vas­­szal ren­dez­ték meg a már ha­gyo­má­nyos­sá vált sze­ge­di fog­or­vos-ta­lál­ko­zót a Jó­zsef At­ti­la Tanulmányi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ban. Az SZTE Fogor­vos­tu­dományi Ka­rá­nak dé­kán­ja és a kon­fe­ren­cia el­nö­ke, Nagy Ka­ta­lin pro­fesszor as­­szony irá­nyí­tá­sá­val az idei év­ben bő­vült a szim­pó­zi­um tárgy­kö­re, hi­szen a ren­dez­vényt ösz­­sze­von­ták a Föld­vá­ri Im­re Nem­zet­kö­zi Tu­do­má­nyos Fog­tech­ni­kai Kong­res­­szus­sal, il­let­ve as­­szisz­tens-to­vább­kép­zés­sel, így idén több, a fog­or­vos­lás te­rü­le­té­hez kap­cso­ló­dó szak­ma ta­lál­ko­zott.
„Úgy érez­tük, hogy mi­vel e két szak­te­rü­let és mun­ka­tár­sa­ik egy­más­ra van­nak utal­va, sok­kal ter­mé­ke­nyebb egy kö­zö­sen meg­tar­tott kong­res­­szus. Ezért ha­gyo­mány­te­rem­tő szán­dék­kal idén elő­ször egye­sült a fog­or­vos­ok és fog­tech­ni­kus­ok tu­do­má­nyos ta­lál­ko­zó­ja” – mond­ta el meg­nyi­tó­be­szé­dé­ben Nagy Ka­ta­lin. Her­mann Pé­ter, a Ma­gyar Or­vo­si Ka­ma­ra Fog­or­vo­si Ta­go­za­tá­nak el­nö­ke sze­rint egy olyan vál­sá­gos idő­szak­ban, mint ami­lyen a mos­ta­ni, bi­zony ös­­sze kell fog­ni min­den te­rü­le­ten. Az el­nök ez­után egy új­ság­cik­ket idé­zett, ahol erős sza­vak­kal kri­ti­zál­ták az egész szak­mát, fő­leg pénz­ügyi vo­nat­ko­zás­ban. Az írás kap­csán emel­te ki a szak­em­ber, mi­ért is van szük­ség ar­ra, hogy ha­té­ko­nyan, pon­to­san és szé­pen dol­goz­za­nak e szak­mák­ban, s a mi­nő­sé­gi mun­ká­val vá­la­szol­ja­nak a ha­son­ló vé­le­mé­nyek­re.
Az ilyen ta­lál­ko­zók – tu­do­má­nyo­san el­is­mert ha­zai és nem­zet­kö­zi elő­adók se­gít­sé­gé­vel – ezt a tö­rek­vést se­gí­tik elő. Nagy Ka­ta­lin fon­tos­nak tart­ja, hogy egy ilyen ös­­sze­jö­ve­te­len mér­leg­re te­gye­nek min­den, a te­rü­le­tü­ket érin­tő po­zi­tív és ne­ga­tív as­pek­tust, hogy ki­ala­kul­has­son a ter­mé­keny vi­ta, esz­me­cse­re. A meg­nyi­tó vé­gén át­ad­ták a fog­tech­ni­kus­ok ta­nu­ló­ver­senyeinek dí­ja­it, és ki­osz­tot­ták a mes­ter­le­ve­le­ket is.

D. Cs.

Bezár