2023. december 2., szombat English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
„Gon­dol­kozz glo­bá­li­san,cse­le­kedj lo­ká­li­san”
1990 óta ün­nep­lik meg Ma­gyar­or­szá­gon a Föld Nap­ját min­den év áp­ri­lis 22-én, mely­nek ke­re­té­ben szá­mos ren­dez­vényt szer­vez­nek or­szág­szer­te. A moz­ga­lom­hoz idén is bő­sé­ges prog­ram­so­ro­zat­tal kap­cso­ló­dott a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem.
Címkék: Egyetemi életFöld Napja

Áp­ri­lis 22-én dél­előtt tíz óra­kor ün­ne­pé­lyes fa­ül­te­tés­re ke­rült sor a Her­mann Ot­tó Kol­lé­gi­um előt­t. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Al­ma Ma­ter meg­ala­ku­lá­sa óta min­den év de­cem­be­ré­ben az Universitas-Szeged Kht.-­val, a Hall­ga­tói és Köz­kap­cso­la­ti Igaz­ga­tó­ság­gal, az SZTE Aján­dék­bolt­tal, az Egye­te­mi Fü­vész­kert­tel, a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­tal és az EHÖK-kel kar­ölt­ve ka­rá­csony­fa­bér­lést szer­vez a ko­ráb­bi és a je­len­le­gi egye­te­mi pol­gá­rok kö­ré­ben. A bér­lés­ből vis­­sza­ho­zott fá­kat óvo­dák­nak, is­ko­lák­nak, egye­te­mi szer­ve­ze­ti egy­sé­gek­nek ajánl­ják fel. A Her­mann Ot­tó Kol­lé­gi­um ál­tal igé­nyelt fát ün­ne­pé­lyes ke­re­tek és saj­tó­nyil­vá­nos­ság mel­lett ül­tet­te el Badó At­ti­la hall­ga­tói és köz­kap­cso­la­ti rek­torhe­lyettes és Gö­rög Már­ta, az SZTE Al­ma Ma­ter ve­ze­tő­je, hall­ga­tói és köz­kap­cso­la­ti igaz­ga­tó. „A kez­de­mé­nye­zés cél­ja, hogy a kör­nye­zet­tu­da­tos ma­ga­tar­tást nép­sze­rű­sít­sük a hall­ga­tók kö­ré­ben, il­let­ve tá­mo­gas­suk a köz­épü­le­tek par­ko­sí­tá­sát. Az ele­jén kö­rül­be­lül het­ve­nen bé­rel­tek ka­rá­csony­fát tő­lünk, idén pe­dig már több mint szá­zan vet­tek részt az ak­ci­ó­ban” – me­sél­te la­punk­nak Gö­rög Már­ta.

foldnap
Badó Attila rektorhelyettes és Görög Márta Alma Mater-vezető fát ültetnek Újszegeden. Fo­tó: Gémes S.A Föld Nap­ja alap­gon­do­la­ta az Egye­sült Ál­la­mok­ban élő egye­te­mis­ta Denis Hayestől szár­ma­zik, aki 1970. áp­ri­lis 22-én moz­gal­mat in­dí­tott a boly­gó ne­vé­ben. Az­óta ezen a na­pon min­den év­ben kü­lön­fé­le ak­ci­ók­kal hív­ják fel a fi­gyel­met a kör­nye­zet­vé­de­lem fon­tos­sá­gá­ra szer­te a vi­lá­gon. Az SZTE Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont 2009-ben má­so­dik al­ka­lom­mal kap­cso­ló­dott be a moz­ga­lom­ba. En­nek ke­re­té­ben áp­ri­lis 22-én egész nap ér­de­kes ren­dez­vé­nyek vár­ták a TIK-be lá­to­ga­tó hall­ga­tó­kat a „Gon­dol­kozz glo­bá­li­san, cse­le­kedj lo­ká­li­san!” mot­tó alat­t.
Volt pél­dá­ul „zöld” kvíz, ahol a hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás és a klí­ma­vé­de­lem té­ma­kör­ében mé­ret­tet­het­ték meg ma­gu­kat a hall­ga­tók, vagy ke­rék­pár­tú­ra az SZTE Fü­vész­kert­be. Az egész­sé­ges és kör­nye­zet­ba­rát élet­mód je­gyé­ben a bio- és re­form­bü­fé­ben bioételeket le­he­tett kós­tol­ni, és spor­to­lás­ra is le­he­tő­ség nyílt az épü­let mel­let­ti park­ban. A nagy brin­gá­sok meg­mé­ret­tet­het­ték jár­gá­nyuk szép­sé­gét az I. SZTE TIK Ke­rék­pár Szép­ség­ver­se­nyen, ahol az el­ső há­rom he­lye­zett ér­té­kes nye­re­mé­nyek­ben ré­sze­sült (lásd er­ről önál­ló írá­sun­kat ol­da­lt).
Mint Fa­ze­kas Anett ren­dez­vény­as­­szisz­tens, a nap egyik fő­szer­ve­ző­je la­punk­nak el­mond­ta, a leg­na­gyobb nép­sze­rű­ség­nek ör­ven­dő prog­ram a „Ka­zán­tú­ra” volt, mely ke­re­té­ben a TIK gép­há­za­i­ban néz­het­ték meg a hall­ga­tók, ho­gyan le­het hű­te­ni és fű­te­ni egy ek­ko­ra épü­le­tet.
Min­den év­ben igye­kez­nek meg­hív­ni kör­nye­zet­vé­de­lem­mel fog­lal­ko­zó szer­ve­ze­te­ket is, akik ré­vén ko­mo­lyabb for­má­ban is le­het in­for­má­lód­ni a kér­dés­kör­rel kap­cso­lat­ban. Ta­valy a Green­peace fo­gad­ta el a meg­hí­vást, az idén pe­dig a Véd­egy­let mun­ká­já­val is­mer­ked­het­tek meg az ér­dek­lő­dők. A sok­ko­ló ti­szai ci­án­szeny­­nye­zés nyo­mán ala­pí­tott szer­ve­zet cél­ja az él­he­tő kör­nye­zet meg­te­rem­té­se, a ter­mé­sze­ti és kul­tu­rá­lis örök­ség vé­del­me. A nap fo­lya­mán so­kan el­lá­to­gat­tak stand­juk­hoz, hogy tá­gít­sák tu­dá­su­kat a kör­nye­zet­vé­de­lem­mel kap­cso­lat­ban.

LEGZÖLDEBB
Az SZTE Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ja nyer­te el a Kö­vet Egye­sü­let ál­tal ala­pí­tott 2009 Leg­töb­bet Zöl­dült Iro­dá­ja dí­jat a nonpro­fit ka­te­gó­ri­á­ban. Az el­is­me­rés an­nak a program­nak szól, amely ered­mé­nye­ként a 25 ezer négy­zet­mé­te­res épü­let­ben az ener­gia­fel­hasz­ná­lás 3-5 szá­za­lé­kos csök­ke­né­sét vár­ják, ez ha­von­ta 1-1,5 mil­lió fo­rin­tos meg­ta­ka­rí­tást je­lent. A díj­jal elis­merték a TIK szer­vez­te kör­nye­zet­vé­del­mi ren­dez­vé­nye­ket is.


„A TIK köz­pon­ti hely az egye­te­mis­ták szá­má­ra, ezért ez­zel a ren­dez­vén­­nyel, re­mél­jük, meg­szó­lít­ha­tó­ak, fel­hív­hat­juk fi­gyel­mü­ket a kör­nye­zet­vé­de­lem fon­tos­sá­gá­ra” – osz­tot­ta meg la­punk­kal Fa­ze­kas Anet­t. „Az idén még több prog­ram­mal vár­tuk őket, mint ta­valy, de bő­ven ma­radt még öt­le­tünk, úgy­hogy ter­ve­ink sze­rint 2010-ben foly­tat­juk a ha­gyo­mányt, és új­ra meg­szer­vez­zük az SZTE TIK Föld Nap­ját” – árul­ta el.

Ke­resz­tes Ju­dit

Bezár