2023. december 2., szombat English version
Archívum  --  2009  --  12. szám - 2009. november 23.  --  Egyetemi élet
„A hall­ga­tó csak jól jár­hat”
A hall­ga­tó: ügy­fél – vall­ja Fe­ke­te Csa­ba, az SZTE Hall­ga­tói Szol­gál­ta­tó Iro­da (HSZI) fő­osz­tály­ve­ze­tő­je, akit ok­tó­ber 16-án, az Egye­te­mi Au­to­nó­mia és Ön­kor­mány­za­ti­ság Nap­ján a Hall­ga­tói Moz­ga­lo­mért Ér­dem­érem kül­ső tá­mo­ga­tó ta­go­za­tá­nak 2009. évi dí­já­val tün­tet­tek ki, és aki az egye­te­mi ad­mi­niszt­rá­ció sok­ré­tű­sé­ge mel­lett egy új ösz­tön­díj­rend­szer­ről is be­szélt la­punk­nak.
Címkék: Egyetemi Élet

„Azt re­mé­lem, hogy a díj an­nak is szólt, hogy az el­múlt tíz év­ben tu­da­to­san ar­ra tö­re­ked­tünk, hogy szin­te pi­a­ci ala­pon mű­kö­dő szol­gál­ta­tói iro­dát mű­köd­tes­sünk” – mond­ja Fe­ke­te Csa­ba. A fő­osz­tály­ve­ze­tő dí­já­hoz kap­cso­ló­dó laudá­cióban ki­emel­ték az elekt­ro­ni­kus hall­ga­tói ügy­in­té­zé­si te­vé­keny­ség nép­sze­rű­sí­té­sét. Mint is­me­re­tes, a HSZI-hez kap­cso­ló­dik a MODULO-rendszer mű­köd­te­té­se, szer­ve­zé­se, fej­lesz­té­se, de mun­ká­juk van az elekt­ro­ni­kus jegy­zet­tá­mo­ga­tá­si rend­szer­ben is.

Tisz­ta mű­kö­dés, mind ke­ve­sebb hi­ba

hszi2
Fekete Csaba célja a rendszer tökéletessé tétele. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Cs.
Bér­let­osz­tás, szoc­tám, di­ák­iga­zol­vány – az egye­te­mi ügy­in­té­zés szá­mos te­rü­le­te nagy kon­cent­rá­ci­ót igé­nyel. „Az iro­da ki­ala­kí­tá­sá­ban, a kol­lé­gák te­vé­keny­sé­gé­ben, hoz­zá­ál­lá­sá­ban po­zi­tív vál­to­zá­sok tör­tén­tek” – emel­te ki a fő­osz­tály­ve­ze­tő. Az ösz­tön­díj-szám­fej­té­sek so­rán je­len­tő­sen csök­kent a hi­bák szá­ma – a ki­fe­je­zet­ten az iro­da mű­kö­dé­sé­ből adó­dó hi­bá­kat pe­dig mi­ni­má­lis szint­re si­ke­rült szo­rí­ta­ni. „Cé­lunk, hogy fel­de­rít­sük a hi­ba­for­rá­so­kat, és elő­re szól­junk ró­la a hall­ga­tók­nak” – ér­vel Fe­ke­te Csa­ba. Most azon dol­goz­nak, hogy 2010. ja­nu­ár­tól le­hes­sen bank­kár­tyá­val fi­zet­ni az ETR-ben, de sze­ret­nék a le­he­tő leg­több ügy­in­té­zé­si fo­lya­ma­tot au­to­ma­ti­zál­ni. Az iro­da mun­ká­já­nak el­is­me­ré­sét az is mu­tat­ja, hogy a fő­osz­tály­ve­ze­tőt több­ször kér­ték fel, ta­ná­csa­i­val se­gít­se ha­son­ló iro­dák lét­re­ho­zá­sát pél­dá­ul az EL­TE-n vagy a PTE-n.

Az ad­mi­niszt­rá­ció láng­lel­kű hő­se

„Láng­lel­kű hős­ként az ak­ko­ri igaz­ság­ta­lan szoc­tám-rend­sz­ert akar­tam meg­re­for­mál­ni” – me­sé­li Fe­ke­te Csa­ba pá­lyá­ja kez­de­tét, mi­kor 1994-ben TTIK HÖK al­el­nök, majd 1995-től EHÖK-elnök lett. A tün­te­té­sek el­le­né­re még­is be­ve­zet­ték a tan­dí­jat, majd 1998-ban jöt­tek az új plasz­tik di­ák­iga­zol­vá­nyok – mind­ezek ke­ze­lé­se ko­moly ad­mi­niszt­rá­ci­ót igé­nyelt, és fel­ve­tet­te egy köz­pon­ti, ad­mi­niszt­rá­ci­ós iro­da szük­sé­ges­sé­gét, amely min­den – nem ta­nul­má­nyi jel­le­gű – hall­ga­tói ügy­in­té­zést el­vé­gez­ne – és őt ez egy­re job­ban ér­de­kel­te. 1998-ban Fe­ke­te Csa­ba a JATE Gaz­da­sá­gi Hi­va­tal­ban hall­ga­tói nyil­ván­tar­tá­si ko­or­di­ná­tor­ként egy egy­sé­ges hall­ga­tói nyil­ván­tar­tá­si rend­szer be­ve­ze­té­sé­nek le­he­tő­sé­gét vizs­gál­ta, majd 2000-ben az egye­te­mi in­teg­rá­ció egyik el­ső lé­pé­se­ként Mé­szá­ros Re­zső rek­tor ja­vas­la­tá­ra lét­re­ho­zott HSZI ve­ze­tő­je lett.

Új ösz­tön­díj-rend­szer

Egy egé­szen friss ered­mény: az EHÖK és a HSZI mun­ká­ja ré­vén szep­tem­ber­től va­ló­szí­nű­leg új ösz­tön­díj­rend­szer lép élet­be. Ha va­la­ki több kép­zé­sen (fel­ső­fo­kú szak­kép­zés, BA/BSc, MA/MSc) ké­pes jól ta­nul­ni, ak­kor ará­nyo­san, az adott kép­zé­sen tel­je­sí­tett kred­itek ará­nyá­ban több­ször kap­hat ösz­tön­dí­jat. Rá­adá­sul egy me­net­ben, egy he­lyen, egy­szer­re tör­té­nik majd az egész szá­mí­tás.
Ka­ron­ként, il­let­ve kép­zé­sen­ként más-más szá­mí­tá­si al­go­rit­mus – ez a je­len. Most ha a hall­ga­tó­nak van egy FSZ-képzése pél­dá­ul a JGYPK-n, mel­let­te MA-s a BTK-n, ak­kor mind­két in­téz­mény le­ké­ri a kép­zé­si nor­ma­tí­vát, a hall­ga­tó mind a két he­lyen tel­je­sít, hall­ga­tói nor­ma­tí­vát vi­szont csak egyet fog kap­ni. Ha pél­dá­ul a BTK az anya­in­téz­mé­nye, és ott ha­laszt, ak­kor mi­ért ne kap­hat­na az FSZ-en a tel­je­sí­té­sé­ért ösz­tön­dí­jat és szoc­tá­mot? – te­szi fel a kér­dést Fe­ke­te Csa­ba.
Az egyes ka­rok a hall­ga­tói nor­ma­tí­vá­nak ugyan­ak­ko­ra ré­szét for­dít­ják ta­nul­má­nyi ösz­tön­díj­ra, min­den hall­ga­tó után. Az új rend­szer­ben ezt a nor­matí­varészt fog­ják úgy osz­ta­ni, hogy min­den hall­ga­tó­nak min­den olyan kép­zé­sén szá­mol­nak ösz­tön­dí­jat, ahol meg­fe­lel az ösz­tön­díj-ké­pes­ség fel­tét­ele­i­nek, va­gyis nem el­ső fél­éves és az adott fél­év­ben nap­pa­li ta­go­za­tos, ál­la­mi­lag tá­mo­ga­tott és ak­tív. Ha a hall­ga­tó több kép­zés­ben vesz részt, ak­kor min­den úgy­ne­ve­zett ka­lap­ban – azo­nos ösz­tön­díj-szá­mí­tá­si cso­port­ban – ará­nyos ré­szét vi­szi a pén­zé­nek, és min­den ka­lap­ban kap­hat ösz­tön­dí­jat. Ha pél­dá­ul öt ka­lap­ba tar­to­zik, ak­kor min­den kép­zés­ben a pén­zé­nek az egy­ötö­dét vi­szi, és prog­res­­szív mó­don ará­nyo­sít­va mind az öt kép­zé­sén kap­hat ta­nul­má­nyi ösz­tön­dí­jat.

Arany Mi­hály

Bezár