2020. augusztus 3., hétfő English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
„Az iga­zi prob­lé­ma a tár­sa­dal­mi vál­ság”
Ne­he­zen fog ki­lá­bal­ni az or­szág a gaz­da­sá­gi vál­ság­ból az ECOSTAT igaz­ga­tó­ja sze­rint.
Címkék: Egyetemi élet

Vál­ság­ke­ze­lés és re­form­po­li­ti­ka té­ma­kör­ében tar­tot­tak vi­ta­ülést áp­ri­lis 21-én az SZTE Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Ka­ron. A GTK Köz­gaz­da­ság­ta­ni és Gaz­da­ság­fej­lesz­té­si In­té­ze­te, va­la­mint az MTA Sze­ge­di Te­rü­le­ti Bi­zott­sá­gá­nak Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Szak­bi­zott­sá­ga ál­tal szer­ve­zett „Köz­gá­zos Vi­ta­ülé­sek”-en ha­von­ta egy ne­ves szak­em­ber tart vi­ta­in­dí­tó elő­adást, majd a meg­hí­vott ok­ta­tók és köz­gaz­dász­ok vi­tat­ják meg az adott prob­lé­ma­kört. Az ven­dég­elő­adó ez­út­tal Belyó Pál, az ECOSTAT Kor­mány­za­ti Gaz­da­ság- és Tár­sa­da­lom­stra­té­gi­ai Ku­ta­tó In­té­zet fő­igaz­ga­tó­ja volt.
A szak­em­ber elő­adá­sá­ban el­mond­ta, a gaz­da­sá­gi vál­ság­nak hosz­­szan tar­tó ha­tá­sai lesz­nek Ma­gyar­or­szág­ra; ha­bár a vi­lág fej­let­tebb gaz­da­sá­gai más­fél év múl­va rend­be jö­het­nek, ha­zánk­ban ne­héz, hos­­szú út lesz fel­épí­te­ni a gaz­da­sá­got. Ma­gyar­or­szá­gon nem a gaz­da­sá­gi, ha­nem a tár­sa­dal­mi vál­ság az iga­zi gond, a po­li­ti­kai, tár­sa­dal­mi vi­szo­nyok kor­lá­toz­zák a gaz­da­ság­po­li­ti­kát, így elő­ször ezek meg­ol­dá­sa len­ne szük­sé­ges.
Mint mond­ta, a gaz­da­ság­ku­ta­tói elő­re­jel­zé­sek sze­rint a 6 he­lyett el­kép­zel­he­tő 4-5 szá­za­lé­kos gaz­da­sá­gi vis­­sza­esés is, az ipa­ri ter­me­lés vár­ha­tó­an 15 szá­za­lék­kal, a ház­tar­tá­sok fo­gyasz­tá­sa pe­dig 5 szá­za­lék­kal csök­ken.
A Baj­nai-ko­r­mány prog­ram­já­val kap­cso­lat­ban el­mond­ta, a csa­lá­dok, mun­ka­he­lyek vé­del­me va­ló­ban na­gyon fon­tos len­ne, azon­ban ke­vés esz­közt lát er­re. Az egyen­súly­te­rem­tést meg­old­ha­tó­nak lát­ja, ha­bár nagy ára van. Vé­le­mé­nye sze­rint ez a prog­ram nem szól­hat és nem is szól a gaz­da­sá­gi nö­ve­ke­dés új­ra­in­dí­tá­sá­ról. A leg­fon­to­sabb­nak a bi­za­lom hely­re­ál­lí­tá­sát, a nem­ze­ti együtt­mű­kö­dést tart­ja. A ked­vez­mé­nyes, 18 szá­za­lé­kos kulcs el­le­né­re az ál­ta­lá­nos for­gal­mi adó vál­to­zá­sa az ala­cso­nyabb ke­re­se­tű­e­ket fog­ja ne­ga­tí­van érin­te­ni. Mint el­mond­ta, az ECOSTAT szi­mu­lá­ci­ós szá­mí­tá­sai sze­rint az adó­át­ren­de­zé­sek vég­ső so­ron a jól ke­re­ső köz­al­kal­ma­zot­tak anya­gi hely­ze­té­re hat­nak majd leg­ke­vés­bé ne­ga­tí­van, és az ala­csony jö­ve­del­mű köz­al­kal­ma­zot­tak hely­ze­tét ront­ják majd leg­in­kább. A kor­mány ki­iga­zí­tó lé­pé­sei a kez­de­ti el­len­ál­lás után vé­gül meg­ér­tés­re ta­lál­nak majd a la­kos­ság kö­ré­ben sze­rin­te.
Az elő­adást kö­ve­tő vi­tán Belyó Pál el­mond­ta, a ma­gyar vál­ság­ke­ze­lés ér­de­kes­sé­ge, hogy mi­vel itt nincs rá pénz, a for­rá­sok át­ren­de­zé­sé­ről le­het csak szó. Szó­ba ke­rült to­váb­bá, hogy az or­szág egyik leg­na­gyobb prob­lé­má­já­val, a gaz­da­sá­gi szét­sza­kí­tott­ság­gal nem fog­lal­ko­zik a gaz­da­ság­po­li­ti­ka. A po­li­ti­kai elit ma­rad a fej­lett ré­szek „pisz­kál­ga­tá­sá­nál”, mi­köz­ben az el­ma­ra­dot­tabb ré­sze­ken más­faj­ta meg­ol­dá­sok­ra len­ne szük­ség. A je­len­lé­vő szak­em­be­rek egy­ön­te­tű­en a tár­sa­dal­mi kon­szen­zus meg­te­rem­té­sét tar­tot­ták a leg­fon­to­sabb­nak, mi­vel anél­kül nem le­het vég­hez­vin­ni sem­mi­lyen prog­ra­mot.
A „Köz­gá­zos Vi­ta­ülé­sek” kö­vet­ke­ző ven­dé­ge­ként má­jus kö­ze­pén Inzelt An­na­má­ria egye­te­mi ta­nár, a Pénz­ügy­ku­ta­tó igaz­ga­tó­ja fog elő­adást tar­ta­ni a ma­gyar innová­ciópoli­tikáról.

Ke­resz­tes Ju­dit

Bezár