2024. július 19., péntek English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
JGYPK-s diákok sikerei a Kazinczy-versenyen
Címkék: Egyetemi életJGYPK
Áp­ri­lis 17-18-án ren­dez­te meg a Kecs­ke­mé­ti Fő­is­ko­la Ta­ní­tó­kép­ző Fő­is­ko­lai Ka­ra az or­szá­gos, Ka­zin­czy Fe­renc­ről el­ne­ve­zett szép ki­ej­té­si ver­senyt. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Kar kép­vi­se­le­té­ben az idén két hall­ga­tó is in­dul­ha­tott a vi­a­da­lon, hi­szen elő­ző év­ben az Al­kal­ma­zott Nyel­vé­sze­ti Tan­szék hall­ga­tó­ja, Hevér Ló­ránt Ka­zin­czy­-ér­mes lett. A ver­seny­zők­nek a dön­tő el­ső for­du­ló­já­ban egy há­rom perc­nél nem hos­­szabb, sza­ba­don vá­lasz­tott szö­ve­get kel­lett ér­tőn-ér­te­tő­en meg­szó­lal­tat­ni­uk. A má­so­dik for­du­ló­já­ban egy, szá­muk­ra ad­dig is­me­ret­len szö­ve­get kel­lett pél­da­mu­ta­tó­an tol­má­csol­ni­uk. A 43 ver­seny­ző kö­zül a har­mad­éves gyógy­pe­da­gó­gus sza­kos Var­ga Nó­ra har­ma­dik, az el­ső­éves gyógy­pe­da­gó­gus sza­kos Pozs­gai Zsó­fia he­te­dik he­lye­zést ért el. A he­lye­zé­sen túl mind­ket­ten Ka­zin­czy­-érem­mel tér­tek ha­za. Fel­ké­szí­tő ta­ná­ra­ik Roz­gony­iné Mol­nár Em­ma, Ju­hász Va­lé­ria és Ma­gyar Adél, a pe­da­gó­gus­kép­ző kar ta­ná­rai.
Bezár