2023. december 2., szombat English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
Ju­bi­le­u­mi ju­hász­ta­lál­ko­zó
Több ez­ren vol­tak kí­ván­csi­ak az SZTE Me­ző­gaz­da­sá­gi Ka­ra ál­tal szer­ve­zett ha­gyo­má­nyos Szent György-na­pi ju­hász­ta­lál­ko­zó­ra és -versenyre. Az im­már hu­szon­ötö­dik al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett ese­mé­nyen az or­szág min­den ré­szé­ből ér­ke­zett di­á­kok mér­ték össze el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti tu­dá­su­kat.
Címkék: Egyetemi életMGK
Ha­gyo­má­nyo­san Szent Györ­gy nap­ján haj­tot­ták ki az ál­la­to­kat a legelő­re, és so­ká­ig ezt az idő­pon­tot tar­tot­ták a ta­vasz kez­de­té­nek. A tra­dí­ci­ók előtt tisz­te­leg­ve szer­ve­zik meg már több mint két év­ti­ze­de a ju­hász­ver­senyt és -találkozót, im­már má­so­dik éve új hely­szí­nen, a Ta­kács Fe­renc Kép­ző Köz­pont­ban.
A ver­seny­re az or­szág min­den ré­szé­ből ér­ke­zett di­á­kok a reg­gelt egy írás­be­li fel­adat­sor ki­töl­té­sé­vel kezd­ték. A har­minc­pon­tos teszt­la­pon szá­mot kel­lett ad­ni­uk a juh­tar­tás­sal, -gon­do­zás­sal kap­cso­lat­ban ta­nul­tak­ról. A ju­hász­ta­lál­ko­zót ki­lenc óra­kor a ha­gyo­má­nyok­nak meg­fe­le­lő­en a ren­de­ző Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Me­ző­gaz­da­sá­gi Kar dé­kán­ja, Bod­nár Kár­oly nyi­tot­ta meg.
 
juhasz2
A gyakorlati feladatok fontos része volt a fajtaismeret. Fo­tó: szegy

Ezt kö­vet­ték a gya­kor­la­ti fel­ada­tok, me­lyek­nek fon­tos ré­szük volt a faj­ta­is­me­ret. A több ezer ér­dek­lő­dő a ver­seny­zők el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti fel­ada­ta­i­nak tel­je­sí­té­se so­rán a ju­há­szat ősi ha­gyo­má­nya­i­nak meg­is­me­ré­sé­vel együtt ku­li­ná­ris él­mé­nye­ket is ka­pott, hi­szen a szi­go­rú­an szak­mai ala­po­kon nyug­vó ju­hász­ver­seny mel­lett a pör­költ­fő­zők is il­la­tos és íz­le­tes mér­kő­zést vív­tak egy­más­sal. Az or­szág min­den ré­szé­ből ér­ke­zett csa­pa­tok­nak a meg­fe­le­lő pont­szám el­éré­sé­hez még egy ven­dég­vá­ró te­rí­tett asz­talt is be kel­lett mu­tat­ni­uk.
A ta­lál­ko­zó­nak ott­hont adó köz­pont kert­jé­ben né­pi ipar­mű­vé­szek, szak­mai ki­ál­lí­tók mu­tat­koz­tak be. Itt volt a Me­ző­gaz­da­sá­gi Kar stand­ja is, ahol ál­lat­prém-fel­is­me­rő já­ték­kal, rejt­vénnyel, ügyes­sé­gi teszt­tel, szí­ne­ző­vel, ál­lat­pre­pa­rá­tu­mok­kal vár­ták a gye­re­ke­ket. Az évek óta nagy si­kert ara­tó in­te­rak­tív stand­nál a Kör­nye­zet­vé­del­mi és Víz­ügyi Mi­nisz­té­ri­um tá­mo­ga­tá­sá­val is­mét óri­ás 'Vé­dett ál­la­tok' posz­tert, író­sze­re­ket le­he­tett nyer­ni. A köz­pont épü­le­té­ben Var­ga And­rás hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fo­tó­mű­vész az al­föl­di táj meg­ka­pó pil­la­na­ta­it meg­örö­kí­tő ké­pe­i­ből ren­dez­tek ki­ál­lí­tást.
F. J.
Bezár