2020. augusztus 8., szombat English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
Magyar paprika a távol-keleti élelmiszerpiacon
Címkék: Egyetemi élet
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Me­ző­gaz­da­sá­gi Ka­ra 2004 óta több or­szág­ban, köz­tük Ja­pán­ban is foly­tat pap­ri­ka­kí­sér­le­te­ket. A ku­ta­tá­sok so­rán jól vizs­gá­zott a szi­get­or­szág kal­ci­um­ban sze­gény ta­la­ján a ma­gyar pa­ra­di­csom­pap­ri­ka, amely két, nagy­üze­mi ter­mesz­tés­sel, il­let­ve for­gal­ma­zás­sal fog­lal­ko­zó ja­pán óri­ás­cég ér­dek­lő­dé­sét is fel­kel­tet­te a To­ki­ó­ban meg­ren­de­zett 34. Food­ex Nem­zet­kö­zi Élel­mi­szer­ipa­ri Ki­ál­lí­tá­son.
„A ja­pá­nok kö­ré­ben is nö­vek­szik az úgy­ne­ve­zett 'anti age' táp­lá­lékki­egé­szí­tők, va­gyis az olyan ter­mé­kek irán­ti ér­dek­lő­dés, me­lyek­nek tu­do­má­nyo­san bi­zo­nyí­tott ha­tá­suk van az em­be­ri öre­ge­dés las­sí­tá­sa te­rén. A kí­sér­le­tek so­rán a ja­pán ta­laj- és ég­haj­la­ti vi­szo­nyok­hoz ne­me­sí­tett, C-vi­ta­min­ban és kal­ci­um­ban kü­lö­nö­sen gaz­dag pa­ra­di­csom­pap­ri­ka is eb­be a kör­be tar­to­zik” – fej­tet­te ki a ku­ta­tást ve­ze­tő Lan­tos Fe­renc, az SZTE Me­ző­gaz­da­sá­gi Ka­rá­nak oktatója. A si­ke­res ered­mé­nyek­nek kö­szön­he­tő­en a kü­lön­le­ges pap­ri­ka­faj­ta mint egye­dü­li ma­gyar ter­mék nagy­üze­mi ter­mesz­té­se is be­in­dul­hat a tá­vol-ke­le­ti or­szág­ban.
Bezár