2020. július 9., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
A mez­te­len­ség a rek­lá­mok­ban nem ösz­tö­nöz vá­sár­lás­ra
Nem ösz­tö­nöz­nek min­ket vá­sár­lás­ra a rek­lá­mok­ban meg­je­le­ní­tett mez­te­len női tes­tek és fél­mez­te­len iz­mos spor­to­lók, a fo­gyasz­tók több­sé­ge ugyan­is nem tart­ja az el­adás ha­té­kony esz­kö­zé­nek a sze­xu­a­li­tás áb­rá­zo­lá­sát. A fi­a­ta­lok és a fér­fi­ak nyi­tot­tab­bak az ero­ti­ká­val fű­sze­re­zett hir­de­té­sek­re, de az em­be­rek nagy több­sé­ge nem en­ged­né a tel­jes mez­te­len­ség be­mu­ta­tá­sát – de­rül ki a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Kar hall­ga­tó­i­nak (Ádám Zsu­zsa, Csovc­sics And­rea, Kóró­di Ka­ta­lin) dí­ja­zott ta­nul­má­nyá­ból.
A rek­lám­ké­szí­tők ál­tal gyak­ran han­goz­ta­tott „szex­szel min­dent el le­het ad­ni” el­vet cá­fol­ták meg a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Ka­rá­nak mar­ke­ting sza­kos hall­ga­tói az Or­szá­gos Tu­do­má­nyos Di­ák­kö­ri Kon­fe­ren­ci­á­ra vég­zett ku­ta­tá­suk­ban. A ta­nul­má­nyi ver­seny zsű­ri­je ál­tal kü­lön­díj­jal ju­tal­ma­zott ta­nul­mány cél­ja az volt, hogy fel­tár­ja a fo­gyasz­tók rek­lá­mok­hoz va­ló vi­szo­nyát, kü­lö­nö­sen te­kin­tet­tel az ero­ti­kus, mez­te­len­sé­get be­mu­ta­tó hir­de­té­sek­re.
A Het­e­si Er­zsé­bet irá­nyí­tá­sá­val csak­nem 200 fős min­tán – kva­li­ta­tív és kvan­ti­ta­tív esz­kö­zök­kel – vég­zett ku­ta­tás több te­kin­tet­ben is meg­le­pő ered­ményt ho­zott. A meg­kér­de­zet­tek nagy ré­sze nem ért egyet a sze­xu­a­li­tás ön­cé­lú áb­rá­zo­lá­sá­val, és csak in­do­kolt ese­tek­ben, pél­dá­ul óv­szer-, fe­hér­ne­mű- vagy par­fümrek­lám­ban hasz­nál­nák az ero­ti­kát. A vá­lasz­adók több­sé­ge sze­rint a mez­te­len­ség sok­kal in­kább ér­zé­ki mi­vol­tá­nak kö­szön­he­tő­en fi­gye­lem­fel­kel­tő, és nem azért, mert ta­buté­ma. Ugyan­ak­kor ke­ve­sen val­lot­ták, hogy a sze­xu­a­li­tás­sal át­ita­tott rek­lá­mok ösz­tön­ző­leg hat­nak rá­juk a kü­lön­bö­ző ter­mé­kek, már­kák tény­le­ges vá­sár­lá­sa­kor is. A rek­lá­mok­ban meg­je­le­nő mez­te­len­ség te­hát a leg­több em­ber­ből ki­vált va­la­mi­lyen in­gert, de nem al­kal­mas esz­köz a vá­sár­lás­ösz­tön­zés­re.
A fi­a­ta­labb ge­ne­rá­ció és a fér­fi­ak nyi­tot­tab­bak az ero­ti­ká­val fű­sze­re­zett hir­de­té­sek­re, de az em­be­rek nagy ré­sze nem en­ged­né tel­je­sen lep­le­zet­len tes­tek be­mu­ta­tá­sát. Mind­két nem a ter­mé­sze­tes és vé­kony mo­del­le­ket lát­ja szí­ve­sen, míg a több­ség sze­rint az idő­se­ket még für­dő­ru­há­ban sem il­lő meg­mu­tat­ni. To­váb­bi ér­de­kes­ség, hogy a für­dő­ru­hás és fe­hér­ne­műs meg­je­le­ní­tést in­kább a fér­fi­ak, míg a mez­te­len fel­ső­test lát­vá­nyát in­kább a nők fo­gad­ják el na­gyobb arány­ban.
Bezár