2020. augusztus 3., hétfő English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
Só­fi-ösz­tön­díj: A vég­ered­mé­ny
Címkék: Egyetemi élet
Év­ről év­re nö­vek­szik a Só­fi-ösz­tön­dí­jat meg­pá­lyá­zó hall­ga­tók szá­ma, idén im­már 95 te­het­sé­ges hall­ga­tó mé­ret­te meg ma­gát az ala­pít­vány ku­ra­tó­ri­u­ma előt­t, amely az SZTE nem­zet­kö­zi­leg el­is­mert, leg­ki­vá­lóbb pro­fes­­szo­ra­i­ból, aka­dé­mi­ku­sa­i­ból áll. Az ala­pít­vány ösz­tön­dí­ja nyolc év alatt a ma­gyar fel­ső­ok­ta­tás leg­ran­go­sabb ösz­tön­dí­já­vá vált.
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Sófi Jó­zsef a Sze­ge­di Te­het­sé­ge­kért Ala­pít­vány ku­ra­tó­ri­u­ma a kö­vet­ke­ző öt hall­ga­tó­nak ítél­te oda a fe­jen­ként 200 ezer fo­rin­tos ösz­tön­dí­jat a 2008-2009-es tan­év­ben: Arany Mi­hály Györ­gy (SZTE BTK, V. éves kom­mu­ni­ká­ció-né­met sza­kos hall­ga­tó, tu­do­má­nyos te­vé­keny­ség he­lye: SZTE BTK Ger­mán Fi­lo­ló­gi­ai In­té­zet, Oszt­rák Iro­da­lom és Kul­tú­ra Tan­szék, té­ma­ve­ze­tő: Bomb­itz At­ti­la egye­te­mi do­cens), Ba­logh Vi­rág (SZTE BTK, V. éves pszi­cho­ló­gia sza­kos hall­ga­tó, tu­do­má­nyos te­vé­keny­ség he­lye: SZTE BTK Pszi­cho­ló­gi­ai In­té­zet, té­ma­ve­ze­tő­je: Né­meth De­zső egye­te­mi ad­junk­tus, in­té­zet­ve­ze­tő-he­lyet­tes), Devosa Iván (SZTE TTIK, in­for­ma­ti­kata­nár MSc végzős hall­ga­tó, tu­do­má­nyos te­vé­keny­ség he­lye: SZTE JGYPK Al­kal­ma­zott Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi In­té­zet In­for­ma­ti­ka Al­kal­ma­zá­sai Tan­szék, SZTE ÁOK Ma­ga­tar­tás­tu­do­má­nyi In­té­zett, té­ma­ve­ze­tők: Ba­ra­bás Ka­ta­lin in­té­zet­ve­ze­tő egye­te­mi do­cens, Csall­ner Erik fő­is­ko­lai ta­nár), Janac­sek Ka­ro­li­na (SZTE BTK, V. éves pszi­cho­ló­gia sza­kos hall­ga­tó, tu­do­má­nyos te­vé­keny­ség he­lye: SZTE BTK Pszi­cho­ló­gi­ai In­té­zet, té­ma­ve­ze­tő: Né­meth De­zső egye­te­mi ad­junk­tus, in­té­zet­ve­ze­tő-he­lyet­tes), Nagy Dó­ra (SZTE ÁOK, V. éves or­vos­tan­hall­ga­tó, tu­do­má­nyos te­vé­keny­ség he­lye: MTA SZBK Ge­ne­ti­kai In­té­zet, SZTE ÁOK Gyer­mek­gyógy­ásza­ti Kli­ni­ka gyer­mekpul­monoló­giai rész­leg, té­ma­ve­ze­tők: Raskó Ist­ván in­té­zet­igaz­ga­tó, Bede Ol­ga kli­ni­kai fő­or­vos).
Az öt dí­ja­zott mel­lett öt, fe­jen­ként 30 ezer fo­rin­tos kü­lön­dí­jat is ki­osz­tott a ku­ra­tó­ri­um: Fis­­er Bé­la (SZTE TTIK, IV. éves bio­fi­zi­kus hall­ga­tó, tu­do­má­nyos te­vé­keny­ség he­lye: SZTE TTIK Or­vo­si Fi­zi­kai és Bio­fi­zi­kai In­té­zet, té­ma­ve­ze­tő­je: Nagy Lász­ló egye­te­mi do­cens), Mucsi Ger­gő (SZTE ZMK, IV. éves ütő­hang­szer­mű­vész, -tanár sza­kos hall­ga­tó, mű­vé­sze­ti te­vé­keny­ség he­lye: SZTE ZMK, té­ma­ve­ze­tő: Sik­ló­si Gá­bor fő­is­ko­lai do­cens), Ördög-Deák And­rea (SZTE ÁJTK, V. éves jo­gász­hall­ga­tó, tu­do­má­nyos te­vé­keny­ség he­lye: SZTE ÁJTK Bün­te­tő­jo­gi és Bün­te­tő El­já­rás­jo­gi Tan­szék, Té­ma­ve­ze­tő: Fan­toly Zsa­nett egye­te­mi do­cens), Salgó Lász­ló (SZTE ÁJTK, V. éves jo­gász­hall­ga­tó, tu­do­má­nyos te­vé­keny­ség he­lye: SZTE ÁJTK Nem­zet­kö­zi Ma­gán­jo­gi Tan­szék, té­ma­ve­ze­tő: Nagy Cson­gor Ist­ván egye­te­mi ta­nár­se­géd), Var­ga Zol­tán (SZTE ÁOK, VI. éves or­vos­tan­hall­ga­tó, tu­do­má­nyos te­vé­keny­ség he­lye: SZTE ÁOK Bio­ké­mi­ai In­té­zet, té­ma­ve­ze­tők: Csont Ta­más egye­te­mi ad­junk­tus, Gör­be Ani­kó egye­te­mi ad­junk­tus).
A pá­lyá­zók kö­zül ezen­kí­vül negy­ven­nyol­can ki­emelt ku­ra­tó­ri­u­mi di­csé­ret­ben ré­sze­sül­tek.
Bezár