2023. december 2., szombat English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
Versenyelőnyben
Feleky Gá­bor­ral, az SZTE-BTK Szo­ci­o­ló­gia Tan­szék ve­ze­tő­jé­vel a kö­zel­múlt­ban Sze­ge­den vég­zett nagy­ min­tás köz­vé­le­mény-ku­ta­tás­ról be­szél­get­tünk.
Címkék: Egyetemi életSzociológia

– A sze­mé­lyes kér­de­zés­re épü­lő, kér­dő­íves adat­fel­vé­telt 2000 no­vem­be­re óta éven­te vég­zi az SZTE BTK Szo­ci­o­ló­gia Tan­szé­ke. Mi­lyen el­gon­do­lás hív­ta élet­re a Sze­ged Stud­i­est?
– A ki­lenc­ve­nes évek má­so­dik fe­lé­ben a Michi­gani Egye­te­men te­vé­keny­ke­dő Leslie Kish, az­az Kis Lász­ló hí­res ma­gyar szár­ma­zá­sú ku­ta­tó, a min­ta­vé­te­les el­já­rás egyik út­tö­rő­je ke­re­sett meg ben­nün­ket, és aján­lott fel egy együtt­mű­kö­dést a két egye­tem kö­zött. Ek­kor is­mer­tet­te ve­lünk azt az ok­ta­tá­si, ku­ta­tá­si for­mát, mely­nek lé­nye­ge, hogy ok­ta­tók és hall­ga­tók együt­te­sen dol­goz­nak a kép­zé­si rend ke­re­té­ben egy adott te­rü­le­ten. Ez az adott te­rü­let az egye­tem szín­he­lyé­ül szol­gá­ló vá­ros, a vizs­gá­lan­dó so­ka­ság pe­dig a vá­ros­ban élő la­kos­ság. Mi ugyan fel­ké­szül­tünk er­re az együtt­mű­kö­dés­re, de az ame­ri­ka­i­ak vé­gül Sze­ged­nél na­gyobb vá­ro­so­kat vá­lasz­tot­tak part­ne­rül.

versenyelony
Feleky Gábor: gyakorlatot szerezhetnek a hallgatók. Fo­tó: Gémes S.

Azon­ban mi sa­ját erő­ből meg­ho­no­sí­tot­tuk ezt a rend­szert, s gya­kor­la­ti­lag már tíz éve vég­zünk éven­te is­mét­lő­dő adat­fel­vé­te­le­ket Sze­ge­den. El­sőd­le­ges és dön­tő oka az új rend­szer be­ve­ze­té­sé­nek, hogy a hall­ga­tó­in­kat ne „ját­szá­si­ból” ta­nít­suk meg a ku­ta­tás­ra, ha­nem „éles­ben”. Ez vi­szont óri­á­si több­let­ter­het ró ránk, hi­szen mi va­gyunk az or­szág leg­ki­sebb szo­ci­o­ló­gi­ai tan­szé­ke. Mind­ös­­sze nyolc ok­ta­tó­val tart­juk fönn a szo­ci­o­ló­guskép­zést és lát­juk el az ál­ta­lá­no­san mű­ve­lő tár­gyak ok­ta­tá­sát (ná­lunk egy ok­ta­tó­ra 35 ál­la­mi­lag fi­nan­szí­ro­zott hall­ga­tó jut, ez a ka­ri át­lag há­rom­szo­ro­sa). Ugyan­ak­kor azon­ban to­vább­ra is fel­vál­lal­juk ezt az új, a ha­zai szo­ci­o­ló­gi­ai kép­zés­ben mind­má­ig ki­vé­te­les­nek szá­mí­tó kép­zé­si ren­det, mert az az alap­ve­tő cé­lunk, hogy hall­ga­tó­ink en­nek kö­szön­he­tő­en ver­seny­előny­höz jus­sa­nak a mun­ka­erő­pi­a­con.
– Mek­ko­ra volt a min­ta? Össze­sen hány hall­ga­tó, ok­ta­tó, ku­ta­tó vett részt a már­ci­us 28-tól áp­ri­lis 21-ig tar­tó ku­ta­tás­ban? Mi­kor­ra vár­ha­tó az ada­tok köz­lé­se?
– A min­ta­nagy­ság meg­ha­tá­ro­zá­sá­nál ab­ból a szak­mai mi­ni­mum­ból in­du­lunk ki, hogy 1000-1200 fő alat­ti min­tán adat­fel­vé­telt nem vé­gez­he­tünk – er­re ta­nít­juk a hall­ga­tó­in­kat is –, mert egy en­nél ki­sebb min­ta­nagy­ság­nál je­len­tő­sen meg­nö­vek­szik a hi­ba­ha­tár, az ered­mé­nyek meg­bíz­ha­tó­sá­ga erő­tel­je­sen le­ro­mol­hat. Kez­det­ben 1200, majd 1500 fős adat­fel­vé­te­le­ink vol­tak, most, hogy a hall­ga­tói lét­szám így meg­növekedet­t, le­he­tő­sé­günk van ar­ra, hogy 2500-as adat­fel­vé­tel­lel tu­dunk dol­goz­ni. Kö­rül­be­lül 200 kérdezőbiz­tos hall­ga­tó szük­sé­ges eh­hez a te­vé­keny­ség­hez. A mun­ká­ban to­váb­bá részt vesz­nek a tan­szék­nek azok az ok­ta­tói, akik a mód­szer­tan ok­ta­tás­ban ját­sza­nak sze­re­pet. Ez négy főt je­lent ve­lem együt­t.
Va­la­mi­kor má­jus ele­jén fo­gunk ren­del­kez­ni a rög­zí­tett ada­tok­kal. Majd ős­­szel a hall­ga­tó­ink – szin­tén tan­ren­di ke­re­tek kö­zött – eze­ken az ál­ta­luk rög­zí­tett ada­to­kon fog­ják meg­ta­nul­ni az adat­fel­dol­go­zást és elem­zést. BA-s hall­ga­tó­in­kat ar­ra biz­tat­juk, hogy záró­dol­go­zataikat is ezek­re az adat­bá­zis­ok­ra tá­masz­kod­va ír­ják meg, hi­szen részt vet­tek az adat­gyűj­tés­ben, is­me­rik az ada­to­kat, így azo­kat kön­­nyeb­ben tud­ják hasz­nál­ni és ér­tel­mez­ni.
– A párt­pre­fe­ren­ci­ák­kal vagy a la­kó­kör­zet­tel kap­cso­la­tos kér­dés­kö­rök ál­lan­dó­nak mond­ha­tók. Az idei év­ben mi­lyen új kér­dés­blok­kok sze­re­pel­tek a kér­dő­ív­ben?
– Az ide­i­ben a sze­ge­di rend­őr­ség, il­let­ve a GTK mar­ke­ting tan­szék ke­re­sett együtt­mű­kö­dést ve­lünk. A rend­őr­ség ar­ra kí­ván­csi, hogy a la­kos­ság köz­biz­ton­ság­ér­ze­té­ben mu­tat­koz­nak-e egy ál­ta­la el­in­dí­tott pro­jekt ered­mé­nyei (min­den év­ben mér­jük ugyan­is a köz­biz­ton­ság­ér­zet ala­ku­lá­sát). Mar­ke­tin­ges kol­lé­gá­ink pe­dig a sze­ge­di la­kos­ság sza­bad­idő-el­töl­té­si szo­ká­sa­i­ra és fo­gyasz­tói at­ti­tűd­je­i­re kí­ván­csi­ak. Az idén sze­re­pelt a kér­dő­ív­ben egy kör­nye­zet­tu­da­tos­ság­gal kap­cso­la­tos blokk is, ezt hall­ga­tó­ink ké­ré­sé­re il­lesz­tet­tük a ku­ta­tás­ba. Ugyan­ak­kor min­den év­ben fel­tér­ké­pez­zük a he­lyi po­li­ti­kai élet sze­rep­lő­i­vel kap­cso­la­tos la­kos­sá­gi elé­ge­dett­sé­get, to­váb­bá a párt­pre­fe­ren­ci­á­kat is. Az ez­zel kap­cso­la­tos ered­mé­nye­ket (pi­a­ci ala­pon) min­den po­li­ti­kai erő szá­má­ra fel­ajánl­juk, s több­ször volt rá pél­da, hogy eze­ket ér­té­ke­sí­te­ni tud­tuk. A ka­pott pénz­ből pró­bál­juk fe­dez­ni költ­sé­ge­in­ket, ugyan­is a ku­ta­tást tel­jes egé­szé­ben sa­ját for­rá­sa­ink­ból kell fi­nan­szí­roz­nunk.
– A hall­ga­tók nem pén­zért, ha­nem kü­lö­nö­sen ma­gas kred­it-pon­to­kért dol­goz­nak. Men­­nyi­be ke­rül egy ilyen fel­mé­rés? Nye­re­sé­ges tud-e len­ni?
– A hall­ga­tók ta­nul­má­nyi, az ok­ta­tók pe­dig ok­ta­tá­si kö­te­le­zett­sé­ge­ik ke­re­té­ben dol­goz­nak, nem pe­dig dí­ja­zá­sért. A költ­sé­gek egyéb­ként két na­gyobb té­tel­ből áll­nak. Egyik a kér­dő­ív el­ké­szí­té­sé­nek anya­gi von­za­ta, je­le­sül a nyom­da­költ­ség, amely pár száz­ezer fo­rint, a má­sik a kérdezőbiz­tosok le­el­len­őr­zé­se, ami vi­szont je­len­tő­sebb, az idén nyolc­száz­ezer fo­rint kö­rü­li költ­sé­get je­lent. Ha be­vé­tel­hez ju­tunk, ak­kor az előb­bi­e­ken túl még eb­ből kell fe­dez­nünk kül­ső óra­adó­ink dí­ja­it, s az inf­rast­ruk­tú­ra fenn­tar­tá­sá­nak és fej­lesz­té­sé­nek (má­so­ló­gép, nyom­ta­tók, szá­mí­tó­gé­pes há­ló­zat, lég­kon­di­ci­o­ná­lás stb.) költ­sé­ge­it.
A nye­re­sé­get azon­ban nem pénz­ben mér­ném. Hadd mond­jak egy pél­dát. Né­hány éve a Szon­da Ipsos két ál­lást hir­de­tett meg, mely­re mintegy száz­öt­ve­nen je­lent­kez­tek, és az ál­lá­so­kat két sze­ge­di nyer­te el. A Szon­da Ipsos már is­me­ri a Sze­ged Stud­ies-t, tud­ja, hogy a sze­ge­di szo­ci­o­ló­gushall­ga­tók éles­ben ta­nul­ják az em­pi­ri­kus ku­ta­tá­si mód­sze­re­ket. A Tárkinál, a Medián­nál, a Szon­da Ipsos­nál már egy ki­sebb sze­ge­di kom­man­dó dol­go­zik. Úgy gon­do­lom, a leg­fon­to­sabb nye­re­ség az, hogy a kép­zés egy fon­tos szeg­men­sé­ben ver­seny­előny­höz tud­juk jut­tat­ni hall­ga­tó­in­kat. Vé­ge­ze­tül pe­dig ezt a be­szél­ge­tést ki­hasz­nál­va – ta­nul­má­nyi, illetve ok­ta­tá­si kö­te­le­zett­ség ide vagy oda – sze­ret­nék kö­szö­ne­tet mon­da­ni a mun­ká­ban oda­adás­sal részt ve­vő hall­ga­tók­nak és ok­ta­tó kol­lé­gá­im­nak. Ré­szük­ről sok­kal több­ről van szó, mint kö­te­le­zett­sé­gek kény­sze­rű tel­je­sí­té­sé­ről.

D. T. I.

Bezár