2020. október 28., szerda English version
Archívum  --  2009  --  10. szám - 2009. október 12.  --  Fókusz
Siker az ELI-pályázaton
2009. ok­tó­ber 1-jét aranybe­tűk­kel jegy­zik fel a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem tör­té­ne­té­nek lap­ja­i­ra. Ezen a na­pon szü­le­tett ugyan­is egy­han­gú dön­tés ar­ról, hogy az Eu­ró­pai Unió tu­do­má­nyos nagy­be­ru­há­zá­sa­i­nak egyi­ke, az an­gol ne­ve – Extrem Light Infra­struc­ture – alap­ján ELI-nek hí­vott lé­ze­res ku­ta­tó­köz­pont Prá­ga és Bu­ka­rest mel­lett a csong­rá­di me­gye­szék­he­lyen épül­het föl. Így leg­alább egy év­ti­ze­dig Sze­ged le­het a vi­lág lé­zer­ku­ta­tá­sá­nak egyik köz­pont­ja.
Címkék: FókuszEgyetemi Élet
Az öröm­te­li hírt né­hány órá­val a dön­tés után Sza­bó Gá­bor rek­tor, Baj­nai Gor­don mi­nisz­ter­el­nök és Botka Lász­ló pol­gár­mes­ter je­len­tet­te be a sze­ge­di vá­ros­ház­ára össze­hí­vott rend­kí­vü­li saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón. A rek­tor sze­rint az egye­tem és Sze­ged vá­ro­sa ak­kor volt utol­já­ra ilyen hí­res, mi­kor Szent-Györ­gyi Al­bert­nek ítél­ték oda a No­bel-dí­jat. Az SZTE ké­szen áll a pro­jekt be­fo­ga­dá­sá­ra, a sze­ge­di pro­fes­­szo­rok tu­dá­suk leg­ja­vát ad­ják majd a kö­vet­ke­ző idő­szak­ban, hi­szen a ve­rej­té­kes mun­ka csak most kez­dő­dik. A köz­pont kül­föl­di ku­ta­tók so­ka­sá­gát vonz­za majd Sze­ged­re, az SZTE-re, az ő gyer­me­ke­ik itt vég­zik majd ta­nul­má­nya­i­kat, s to­vább nö­ve­lik a vá­ros és az egye­tem hí­rét. Így ge­ne­rál­hat az ELI újabb nem­zet­kö­zi nagy­be­ru­há­zá­so­kat. „Büsz­ke va­gyok rá, hogy olyan idő­szak­ban le­he­tek rek­tor, mi­kor ek­ko­ra ki­tün­te­tés éri a sze­ge­di ­egye­te­met. Ez a si­ker an­nak a ki­tar­tó, szí­vós mun­ká­nak az ered­mé­nye, mel­­lyel fel­épí­tet­tük az SZTE ku­ta­tás-fej­lesz­té­si ak­ti­vi­tá­sát” – hang­sú­lyoz­ta a pro­fes­­szor.
Baj­nai Gor­don mi­nisz­ter­el­nök szerint a kor­mány, a vá­ros és a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem hosz­­szú, kö­zös mun­ká­ja hoz­ta meg ered­mé­nyét. Az ELI meg­épü­lé­se Eu­ró­pa, sőt a vi­lág lé­zer­ku­ta­tá­sá­nak köz­pont­já­vá te­szi Sze­ge­det – tet­te hoz­zá.
Egyút­tal be­je­len­tet­te: a kor­mány, a vá­ros és az egye­tem kép­vi­se­lő­i­ből ha­ma­ro­san meg­ala­kul az az irá­nyí­tó­tes­tü­let, mely a pro­jekt szegedi meg­va­ló­sí­tá­sért lesz fe­le­lős.

lezer
Sza­bó Gá­bor akadémikus szerint a magyar lézerfizikusok munkájának elismerése, hogy Szegedre kerül az ELI.
Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba


Botka Lász­ló – aki ki­fej­tet­te, az unió tu­do­má­nyos nagy­be­ru­há­zá­sai kö­zül az ELI lesz az el­ső, újon­nan csat­la­ko­zott tag­or­szág­ban meg­va­ló­su­ló pro­jekt – el­mond­ta, a kor­mány a be­ru­há­zás­hoz és a köz­pont 25 éves mű­köd­te­té­sé­re szük­sé­ges ha­zai for­rá­sok biz­to­sí­tá­sá­hoz is ga­ran­ci­át vál­lalt.
A prá­gai dön­tés előz­mé­nye­i­ről Sza­bó Gá­bor aka­dé­mi­kus, az SZTE Op­ti­kai és Kvan­tum­elekt­ro­ni­kai Tan­szék­ének pro­fes­­szo­ra, a pro­jekt ha­zai tu­do­má­nyos ve­ze­tő­je lapunknak el­mond­ta, a pro­jekt elő­ké­szí­té­se már évek­kel ez­előtt el­in­dult, a ti­zen­há­rom or­szág­ból ál­ló kon­zor­ci­um pe­dig el­nyer­te az EU 6 mil­lió eurós tá­mo­ga­tá­sát a kon­cep­ció, a mű­sza­ki meg­va­ló­sí­tás­hoz szük­sé­ges ter­vek ki­dol­go­zá­sá­ra és a hely­szín ki­vá­lasz­tá­sá­ra. A le­het­sé­ges hely­szí­nek ér­té­ke­lé­se so­rán ki­de­rült, egyik újo­nnan csat­la­ko­zott or­szág pá­lyá­za­ta sem tö­ké­le­tes, az el­kép­ze­lé­sek kom­bi­ná­ci­ó­já­val azon­ban ha­té­kony meg­ol­dás is szü­let­het. Így kez­dett kör­vo­na­la­zód­ni egy terv, mely sze­rint egy­sé­ges irá­nyí­tás­sal, de fi­zi­ka­i­lag két hely­szí­nen, Sze­ge­den és Prá­ga mel­lett épül­ne meg az ELI. A Ti­sza-par­ton az ext­rém rö­vid im­pul­zus­ide­jű, úgy­ne­ve­zett atto-szekun­du­mos ku­ta­tá­sok foly­ná­nak, Cseh­or­szág­ban pe­dig egy beam­line rend­szer épül­ne. Ez­zel pár­hu­za­mo­san mind­két he­lyen foly­ta­tód­ná­nak azok a mun­kák, me­lyek egy min­den ed­di­gi­nél na­gyobb tel­je­sít­mény­sű­rű­sé­gű lé­zer meg­épí­tés­hez szük­sé­ge­sek. Ar­ról, hogy ez ho­va ke­rül, az ad­dig el­ért ered­mé­nyek tük­ré­ben csak néhány év múlva, 2012-ben hoz­nak majd dön­tés – tu­dat­ta a pro­fes­­szor.

lezer2
Botka László polgármester, Bajnai Gordon kormányfő és Szabó Gábor rektor jelentette be az örömhírt.


Az ELI elő­ké­szí­té­se óta el­telt évek so­rán a fotonuk­leáris ku­ta­tá­sok fon­tos­sá­ga meg­nőtt, így szak­ma­i­lag is mél­tá­nyol­ha­tó volt az a ro­mán fel­ve­tés, hogy a Sze­ged–Prá­ga-ös­­sze­fo­gás­hoz Bu­ka­rest is csat­la­koz­na. A ro­mán fő­vá­ros­ban el­ső­sor­ban mag­fi­zi­kai ku­ta­tá­sok foly­nak majd – közölte Sza­bó Gá­bor.
Az el­kép­ze­lé­sek ös­­sze­csi­szo­lá­sá­val lé­nye­ges szak­mai komp­ro­mis­­szum nél­kül si­ke­rült egy olyan ter­vet le­ten­ni a kon­zor­ci­um ve­ze­tői elé, amely vé­gül kon­szen­zu­sos tá­mo­ga­tást ho­zott.
A pro­fes­­szor el­mond­ta, a hely­szín ki­vá­lasz­tá­sát kö­ve­tő­en el­in­dul a tech­ni­kai elő­ké­szí­tés, a ter­ve­zés, a szük­sé­ges en­ge­dé­lyek be­szer­zé­se. Ko­moly egyez­te­té­sek­re lesz szük­ség, mert ahogy új tag­or­szág­ban nem épült ilyen tu­do­má­nyos be­ru­há­zás, ar­ra sem volt még pél­da, hogy az unió struk­tu­rá­lis alap­já­ból finan­szírozzanak eh­hez ha­son­ló fej­lesz­tést. A tét pe­dig nem ki­csi: a sze­ge­di be­ru­há­zás 200, a prá­gai 260, a bu­ka­res­ti pe­dig 280 mil­lió euró­ba ke­rül majd.
Az ELI leg­alább egy év­ti­ze­dig meg­ha­tá­ro­zó lesz a vi­lág lé­zer­ku­ta­tás­ban. Mi sem mu­tat­ja ezt job­ban, mint­hogy már né­hány nap­pal a dön­tés után je­lent­kez­tek ér­dek­lő­dők az uni­ón kí­vül­ről.
A ma­gyar lé­zer­fi­zi­ku­sok munkájá­nak kö­szön­he­tő si­ker ha­tal­mas le­he­tő­sé­ge­ket nyit meg az SZTE előt­t. Sze­ge­den az ELI mű­köd­te­té­se 150-200 jól képzett szak­em­bert igé­nyel, és ugyan­ennyi ku­ta­tó vég­zi majd itt mun­ká­ját. Ezért is fon­tos, hogy mi­nél előbb el­in­dul­ja­nak a té­má­hoz kap­cso­ló­dó ide­gen ­nyelvű kép­zé­sek, hi­szen kü­lö­nö­sen az el­ső idő­szak­ban a fi­a­tal ku­ta­tók előtt ha­tal­mas le­he­tő­sé­gek nyíl­nak. Ez együtt jár­hat az­zal is, hogy nagy szám­ban je­len­nek meg a fi­zi­ka e te­rü­le­té­vel fog­lal­ko­zó kül­föl­di di­á­kok a sze­ge­di egye­te­men. Nem na­gyon kell majd an­nál jobb aján­ló­le­vél a vi­lág bár­mely ku­ta­tó­in­té­ze­té­be, mint­hogy va­la­ki az ELI-ben ké­szí­tet­te a dok­to­ri­ját – hangsúlyozta Sza­bó Gá­bor.
A köz­pont 2011 és 2015 kö­zött épül majd föl Öthalom­ban, a ko­ráb­bi szov­jet lak­ta­nya te­rü­le­tén, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem 10 hek­tá­ros in­gat­la­nán. A ko­moly ku­ta­tá­si ered­mé­nyek 2016, 2017-től szü­let­het­nek, így a te­het­sé­ges fi­a­ta­lok előtt – ha rá­szán­ják ma­gu­kat az eh­hez szük­sé­ges ener­giabefek­tet­sére – fé­nyes jö­vő áll­hat – fo­gal­ma­zott az aka­dé­mi­kus.

Franck Já­nos
 

Bezár